NOVETATS

T'AJUDEM?

c08809fe-ef09-4e66-b554-4289ef8b8da7

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2018

 

El proper 31 de desembre del 2018 finalitza lexercici fiscal a efectes del càlcul de lIRPF, una bona planificació fiscal prèvia, ajudarà a determiner el resultat final de la vostra declaració de Renda del proper exercici.

 

Comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat.

 

 

PRINCIPALS APUNTS

 

 

Guanys i pèrdues patrimonials

 • Continua la possibilitat de compensació de les pèrdues patrimonials amb daltres guanys del capital mobiliari i a linrevés. Daquesta manera la pèrdua duna venda d’accions es compensa, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsit. Tanmateix, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al mit d’un 15% al 2016, un 20% pel 2017 i un 25% a partir del 2018.

 

 • Si posseeix accions duna entitat cotitzada i li lliuren drets de subscripció, a partir de Gener del 2017, aquesta transmissió tributa com a guany patrimonial, a diferència del que s’havia aplicat fins ara i que es consideraven com a menys valor dadquisició de les accions.

 

 • Els contribuents majors de 65 anys resten exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió dimmobles, amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan limport obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió.

 

 • Si ha rebut alguna ajuda pública (Plà Pive, subvencions habitatge..) tributaran al 2018 com un guany patrimonial. Però si durant l’exercici 2018 només li han concedit però no li han abonat, no haurà de declarar el guany fins a la percepció de la mateixa.

 

 

Inversions financeres

Per a petits estalvis pot interessar obrir un Dipòsit Individual dEstalvi a llarg termini o una

Assegurança Individual dEstalvi que li permetrà fer imposicions fins a 5.000 euros/any durant els 5 exercicis següents i la rendibilitat estarà exempta si espera a retirar limport acumulat quan hagin transcorregut 5 o més anys des de la primera imposició.

 

 

Tributació de lhabitatge

 • El propietari dun immoble arrendat pot aplicar el 60% de reducció en el rendiment net positiu pel lloguer percebut.
 • Altrament, amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14 i des de lexercici 2015, larrendatari no dret a la deducció per lloguer d’habitatge.

 • Recordar que a partir de l1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual, establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12: per aquests es man la deducció del 15% de limport invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.

 • La dació en pagament de l’habitatge habitual esexempta.

   

 

Plans de Pensions

 • Les aportacions en Plans de Pensions desgravaran la base imposable fins a la menor de les quanties següents:

 

 1. 8.000 euros,

 2. Fins al 30% dels teus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques.

   

  Si vos ja ha esgotat el seumit però es casat i el njuge no rendiments superiors a 8.000.- anuals pot aportar fins a 2.500 euros al pla del seu cònjuge.

.

Incentius per a inversió empresarial

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: deducció del 20% de la inversió en participacions i el compliment de:

a) Forma jurídica: Societat Anónima, Societat  Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral.

b) Exercir i desenvolupar una activitat econòmica amb mitjans personals i materials.

c)  Fons propis inferiors a 400.000 euros.

d) Participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu njuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no superior al 40%.

e) Inici de la tinença de la participació en el moment de la constitució de la societat o mitjançant

ampliació de capital social dins els 3 anys primers i manteniment per un període de 3 a 12 anys.

 

Clàsules sòl

 • Si durant el 2018 ha rebut devolució d’interessos de les cusules sòl, a conseqüència dun acord entre les parts, d’una sentència judicial o dun laudo arbitral, no ha d’incloure aquesta quantitat en la declaració del 2018 ni tampoc les quanties rebudes en concepte d’interessos indemnitzatoris, sempre i quan aquests interessos NO varen format part d’una base de deducció en rendes anteriors.

 

 • Si els interessos tornats dentitats financeres SI varen formar part de la base de deducció per inversió en habitatge habitual d’exercicis anteriors, aquesta deducció sha de regularitzar incloent aquests imports deduïts en la declaració de lIRPF de lexercici en que es produeixi la sentència.

   

 • I si aquests interessos s’haguessin considerat com a despeses deduïbles del rendiment del capital immobiliari o dactivitats econòmiques en declaracions dexercicis anteriors, sha de presentar declaració complementària dels corresponents exercicis.

 

 

I M P OS T SOB RE EL P AT RIMO N I

 

 

Valor total dels béns i drets (incloent els exempts de lImpost i sense incloure els deutes)

superior a 2.000.000 .

Base imposable de lImpost superior a 500.000 (Catalunya).

 

 

Departament Fiscal

 

 

 

 

 

Exempció IRPF Prestació Maternitat

 
Des del passat dia 03/10/2018 (Des de la data de la sentència del Tribunal Suprem) els contribuents podran reclamar les quantitats pagades de més, ja que la prestació de maternitat està exempta de tributació en l'IRPF des de l'any 2014, és a dir, podran reclamar-se les quantitats dels exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017.
 

Documentació necessària:

1. Certificat de rendes IRPF emes per l'INSS. (en cas de no disposar del certificat, les dades fiscals de l'AEAT)

2. Declaració de renda de l'exercici en què es va percebre la prestació.

En el cas que la declaració fos confeccionada aquest despatx ja disposem de totes les dades.

Per qualsevol consulta no dubti en posar-se en contacte amb aquest despatx professional.

Si està interessat que realitzem aquesta gestió agrairem contactin amb nosaltres.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web

 

Moltes gràcies

Dept. Fiscal.

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2017

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2017

 

Ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2017.

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

 

• Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.

• Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

• Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...

• Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

• Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

• IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

• Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.

 

ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS

 

• Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

• Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

• Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

 

INCREMENTS I DISMINUCIONS PATRIMONIALS.

 

• Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.

• Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE).

• Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

 

DESGRAVACIONS

 

• Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets.

• Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar. Aportar tota la documentació relativa al cobrament de clàusules sòl.

• Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica.

• Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

• Certificats de donatius a determinades entitats.

• Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

• Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

• Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

• Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

• Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

• Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 2 de juliol de 2018.

 

Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

 

Departament Fiscal

MODEL 720 Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger

El model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau.

 

Es tracta d´una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger i té com a objectius:

 

 

1) Informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l´estranger.

2) Informar sobre valors, drets, assegurances i rendes depositades, gestionades o obtingudes en l´estranger.

3) Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l´estranger.

 

La Llei divideix els béns a informar en tres grups diferents i pera cada grup estableix exempcions a l´obligació d´informar sobre aquests béns.

 

Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el citat territori de persones o entitats no residents i les entitats a la que es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/2003 (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d´imposició).

 

No existirà obligació d´informar cap bé d´aquells grups en els que la suma dels béns que l´integren no superi els 50.000 euros. En els grups en els que la suma superi aquest import existeix la obligació d´informar de tots els béns que l´integren. En quant al grup de comptes en entitats financeres, serà suficient que ho superi o la suma dels saldos a 31 de desembre de l´exercici corresponent o la dels saldos mitjos. En anys successius, només s´informarà sobre els grups en els que hagi existit un increment superior a 20.000 euros respecte a la darrera declaració presentada.

 

Tanmateix, tampoc existirà obligació de declarar aquells grups dels que siguin titulars persones jurídiques i demés entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents i persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat segons el Codi de Comerç, sempre que els citats grups estiguin registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada, element per element i suficientment identificats (els comptes financers identificats pel seu número, entitat de crèdit i sucursal en la que figurin obertes, i país o territori en que es trobin situades, i els immobles i valors, drets i assegurances identificats de forma individualitzada).

 

La presentació de la “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger” corresponent a l´exercici 2017 es realitzarà del 1 de gener al 2 d’abril de 2018.

 

Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els 4 dies naturals següents al de finalització de l´esmentat període.

 

Finalment, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix el règim d´infraccions i sancions respecte a la obligació d´informació sobre béns i drets situats a l´estranger en la seva Disposició addicional divuitena, indicant que la sanció mínima per la falta de presentació del Modelo 720 en el cas de que només existeixi una sola obligació d´informació (és a dir, o de comptes, o de valors, o d´immobles) serà de mínim 10.000 €. En el cas de no presentació havent incomplert les tres obligacions d´informació serà de 30.000 €.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 8 de Març de 2018

 

Departament Fiscal

IMPOST SOBRE BENS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

Circular informativa 04/2019

 

MODEL 540   IMPOST SOBRE BENS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

 

Benvolgut client,

El passat 17 de maig va entrat en vigor el Decret llei 8/2019 de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC núm. 7876, de 16.05.2019) que afecta a la Llei 6/2017 que va crear l’esmentat impost i que el Tribunal Constitucional ha declarat recentment, en la sentència 28/2019, adequat al marc constitucional vigent.

La principal novetat és el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost, que s’estableix de l’1 al 30 de juny de cada any, amb l’excepció dels tres anys ja meritats (2017, 2018 i 2019), que s’hauran de liquidar, de manera extraordinària, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’enguany.

La presentació de l'autoliquidació s'haurà de fer per via telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.

 

Qui està obligat a la presentació del model:

Estan obligades a presentar aquest impost les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició que, d'acord amb la normativa de l'impost, tenen la consideració de subjectes passius per la tinença, a la data de meritació de l'impost, de determinats actius no productius situats a Catalunya.

 

Que s’enten per bens no productius:

Son els immobles, els vehicles de motor amb potència superior a 200 cavalls, les embarcacions de lleure, les aeronaus, els objectes d’art i les antiguitats i joies que:

1) Es cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips de l’entitat i els destinen total o parcialment a ús privatiu.

2) Es cedeix l’ús als socis, propietaris, partícips o vinculats de l’entitat i són utilitzats per a ús total o parcialment privatiu i es paga un preu inferior al preu de mercat.

3) No estan afectes a cap activitat econòmica o servei públic.

Son bens que tenen com a titular les empreses però que en realitat s’utilitzen per a activitats particulars.

 

 

 

Base Imposable i Quota

 

 

La base imposable de l'impost sobre els actius no productius està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius.

 

Els actius s'han de valorar, a efectes de l'impost sobre els actius no productius, d'acord amb les regles següents:

a) El dret real de superfície, el dret real d'usdefruit, el dret real d'ús i el dret de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent.

b) Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, per llur valor de mercat. Si escau, s'apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l'impost.

c) Els objectes d'art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de meritació de l'impost.

d) Els béns de l'ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d'una operació d'arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

e) Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s'han de valorar per llur valor de mercat.

 

 

La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala següent:

Base liquidable
fins a (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta base liquidable
fins a (euros)

Tipus aplicable
(%)

0,00

0,00

167.129,45

0,210

167.129,45

350,97

167.123,43

0,315

334.252,88

877,41

334.246,87

0,525

668.499,75

2.632,21

668.500,00

0,945

1.336.999,75

8.949,54

1.336.999,26

1,365

2.673.999,01

27.199,58

2.673.999,02

1,785

5.347.998,03

74.930,46

5.347.998,03

2,205

10.695.996,06

192.853,82

En endavant

2,750

 

Bens exclosos de tributació

Queden exclosos de tributació els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i en general, els de les entitats sense afany de lucre, sempre que es destinin de forma exclusiva a les seves finalitats pròpies no lucratives.

 

Aquest impost, pel qual han de tributar les societats, té una finalitat extrafiscal perquè persegueix incentivar que s’adeqüi la titularitat jurídica dels béns no productius a la seva titularitat real. D’aquesta manera, es vol aconseguir una redistribució de la renda i, al mateix temps, lluitar contra el frau fiscal, ja que s’evitaran pràctiques d’elusió fiscal com és el fet d’incorporar patrimoni personal a estructures societàries.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 04 d’octubre de 2019

 

Departament Fiscal

 

 

Línia de préstecs per renovar els establiments turístics

Els establiments turístics que vulgueu finançar projectes de renovació i millora teniu a la vostra disposició una línia de préstecs amb una bonificació del tipus d’interès.

La Direcció General de Turisme (DGT) i l’Institut Català de Finances (ICF) posem en marxa la línia de préstecs ICF Turisme ,dotada amb 30 milions d’euros per finançar projectes de millora de l’accessibilitat, millora de la qualitat dels serveis i/o estades; millora de l'eficiència energètica; i projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

L’ICF gestionarà els préstecs que tenen aquestes característiques:

 • Tipologia d’establiment turístic

  Poden ser beneficiaris d’aquests préstecs els establiments hotelers (hotels i hostals o pensions), apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural. Els establiments han de tenir seu operativa a Catalunya, portar almenys dos anys en funcionament i estar degudament habilitats en seu municipal per poder accedir a aquesta línia de finançament.

 • Condicions dels préstecs

  L’import dels préstecs oscil·larà entre els 60.000 euros i 1 milió d’euros sent possible finançar fins el 100% del projecte. Pel que fa a terminis, es pot demanar el préstec a un màxim de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys. El tipus d’interès serà referenciat a l'EURIBOR a 12 mesos, més un diferencial del 2%. 

  Des de la Direcció General de Turisme avaluarem el compliment dels criteris d’elegibilitat i bonificarem el tipus d’interès fins el 2%. Els recursos que aportem des de la DGT per fer aquesta bonificació provenen de la recaptació de l’Impost sobre les estades en establiments turístics.

  Aquesta línia de préstecs s’emmarca en l’eix 3 del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022 que destaca la necessitat de promoure les inversions i reinversions turístiques i per una efectiva mobilització de capitals privats per desenvolupar nous productes i serveis turístics o millorar els existents.

  Pots consultar tota la informació sobre aquests préstecs als webs del Departament d'Empresa i Coneixement i de l’ICF (ICF Turisme)

  Tot esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una salutació cordial, 

 

Novetats Subvencions Comerç 2019

RESUM NOVETATS SUBVENCIONS COMERÇ 2019

 

Els beneficiaris continuen sent els mateixos sectors però han de tenir, com a mínim, un local a peu de carrer obert al públic.

Els sectors són:

Empreses de comerç (tots els sectors comercials) i serveis com Tallers mecànics, Serveis fotogràfics., Copisteries i arts gràfiques., Serveis de reparacions., Agències de viatges detallistes., Tintoreria i bugaderies., Perruqueria i salons d'estètica i bellesa., Bars i restaurants., Serveis de menjar preparat i càtering.

Línies de subvencions per a pimes i autònoms

Suport a la participació de les empreses en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional

1) A Catalunya: Participació com a expositor en les activitats firals inscrites en el Registre d'Activitats Firals de la Generalitat: En fires estatals han de ser d'àmbit professional. Es subvenciona el 50% amb un màxim de 3.000 €

2) En el cas de fires internacionals participació com a expositor en fires professionals. Es subvenciona el 50% amb un màxim de 5000 €

Suport en el procés de transformació digital de les empreses.

1) Per actuacions que suposin una presència activa a Internet, la millora de capacitació digital dels encarregats de l'estratègia i innovació en el punt de venda. Nota: s'incorpora aquest any també la formació del personal com a concepte subvencionable (a més de tot el màrqueting digital i despeses de l'any passat) i es redueix la quantitat al 50% amb un màxim de 2000 €.

2) Per a projectes de omnicanalitat globals que siguin capaços de donar un coneixement del client de 360º i la integració i automatització de la gestió del negoci. Es subvenciona el 50% amb un màxim de 10.000 € i en aquest cas han de disposar d'un Pla Estratègic Digital de l'empresa.

Programa per a la internacionalització de la moda

Mateixes condicions que els anys anteriors. Els beneficiaris han de ser persones / empreses de disseny de moda i fabricants que participin en fires i espais de venda efímers temporals internacionals.

Es subvencionarà el 50% amb un màxim de 6.000 €

Nota: hi ha altres línies obertes per a sectors com artesania i per a associacions/gremis empresarials dels sectors relacionats amb els beneficiaris anteriors.

Data convocatòria: obertes fins al 23 de maig, inclusivament

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes