NOVETATS

Certificat exoneració retenció

Li recordem que durant el mes de gener, cal sol·licitar el certificat d’exoneració de practicar retenció d’IRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments d’immobles urbans, en el cas que compleixin els requisits que marca la normativa (que tot seguit detallem), doncs, de no fer-ho caldrà aplicar retenció a tots els arrendaments d’immobles (a excepció dels habitatges).

 

Serà necessari que el propietari sol·liciti el certificat, per tal de que l’arrendatari no li practiqui retenció, en el següent cas:

 

Quan l’activitat de l’arrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de l’IAE o en algun altre epígraf que li faculti per a l’activitat d’arrendament o sotsarrendament de béns immobles urbans, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament o sotsarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.

 

Segons les tarifes de l’IAE, no resulta quota cero i, per tant no s’està obligat a practicar retenció, quan el valor cadastral dels immobles objecte d’arrendament o sotsarrendament és superior a 601.012,10.- €.

 

Així mateix, recordem que no existeix obligació de practicar retenció i no es necessari sol·licitar el certificat d’exoneració, en els següents casos d’arrendaments i sotsarrendaments d’immobles urbans:

 

  • Quan es tractin d’arrendaments d’habitatges a empreses pels seus treballadors.
  • Quan les rendes satisfetes per l’arrendatari a un mateix arrendador no superi els 900.- € anuals.

 

El certificat l’ha de demanar el propietari dels immobles i l’ha de fer extensiu als seus llogaters anualment, per tal de no aplicar la retenció corresponent a la renda del lloguer.

Preguem que es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80, per a qualsevol dubte o aclariment, o per tal de què els hi tramitem la sol·licitud del certificat.

Renda 2014: Què cal saber?

El proper 31 de desembre del 2014 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF.
A títol orientatiu en aquest escrit es resumeixen els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de
prendre decisions que puguin afectar a la declaració de renda.
PRINCIPALS PUNTS
Es manté el tipus impositiu màxim del 56% i el nou tram a les escales dels tipus impositius de l’IRPF per a bases
superiors a 300.000,20.-€/any
• Base fins Quota Resta base Tipus
0,00 0,00 17.707,20 24,75%
17.707,20 4.382,53 15.300,00 30,00%
33.007,20 8.972,53 20.400,00 40,00%
53.407,20 17.132,53 66.593,00 47,00%
120.000,00 48.431,24 55.000,00 51,00%
175.000,20 76.481,24 125.000,00 55,00%
300.000,20 145.231,24 resta 56,00%
A partir de 2015 es modifica l’escala general i es redueixen trams que beneficiaran a les rendes més baixes.
La tributació fiscal obligatòria dels interessos generats per a rendiments de capital mobiliari:
Rendiments fins a 6.000 euros tributen al 21%
A partir de 6.000 euros i fins 24.000 tributen al 25%
A partir de 24.000 euros pagaran un 27%
Els guanys i pèrdues derivats de transmissions d’elements patrimonials s’integren:
a) Base de l’Estalvi quan el període de generació sigui superior a un any
b) Base General quan el període de generació sigui inferior a un any, per la qual cosa el rendiment
tributarà al nostre marginal.
A partir del 2015, tornarà a tributar dins la base de l’estalvi els guanys i pèrdues patrimonials sigui quin sigui el
termini de permanència en el patrimoni del contribuent.
A partir 1-1-15 s’eliminen els coeficients d’actualització (que corregien el valor d’adquisició) i desapareixen
els coeficients d’abatiment a partir d’un valor de transmissió global (no individual) màxim de 400.000.-euros.
Es manté derogada la deducció per obres de millora a l’habitatge a partir de 31.12.12
Pel 2014 continua aplicant-se el 60% de la reducció del rendiment net per lloguer d’habitatge habitual i el
100% si l’arrendatari és menor de 30 anys i té uns ingressos superiors a l’IPREM (es manté el règim transitori per
contractes signats abans de 31.12.11 amb el límits de 35 anys). Però, a partir de l’exercici 2015, es manté el 60%
de la reducció que apliquen els propietaris pel lloguer d’habitatges però s’elimina la reducció del 100% pel
lloguer per a menors de 30 o 35 anys.
A partir del gener del 2015, es suprimeix per l’arrendatari la deducció per lloguer per qualsevol contracte
efectuat amb posterioritat a 31.12.14.
Tenir en compte els Plans de Pensions, és a dir, recordar que les aportacions redueixen la base imposable amb
caràcter general, fins a 10.000.-€ amb el límit de 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques,
percebuts individualment a l’exercici i per a partíceps majors de 50 anys 12.500.-€ amb el límit del 50%. Les
prestacions en forma de capital de Plans de Pensions i demés instruments de previsió social, la reducció del
40% es manté per la part de prestació que correspongui a les aportacions efectuades fins a 31.12.2006. També
les aportacions efectuades a sistemes de previsió social del cònjuge poden reduir la base imposable general
fins a un màxim de 2.000.-€, sempre i quan aquell no obtingui rendes o que els seus ingressos no superin els
8.000.-€. A partir del 2015, les aportacions es reduiran a 8.000 euros per tots els contribuent i l’aportació pel cònjuge
s’amplia a 2.500 euros.
Recordem que a partir de l’1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge
habitual. Establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12.
El premis superiors a 2.500.-€ de loteries i apostes de l’Estat i de les autonomies, així com de la Creu Roja i la
Once tributen un 20% a Hisenda a partir de 01.01.13
Exempció de la prestació per desocupació en cobrament únic. Les prestacions per desocupació
reconegudes quedaran exemptes en la modalitat de pagament únic, sempre que les quantitats rebudes es
destinin a les finalitats previstos per la norma. Aquesta exempció està condicionada al manteniment de
l’activitat durant 5 anys. No havent-hi el límit dels 15.500 euros que havia existit en exercicis anteriors.
Reducció del 20% sobre rendiments nets de l’activitat. S’estableix una bonificació del 20% del rendiment net
positiu declarat pels contribuents que iniciïn una activitat econòmica i estiguin a estimació directa. Aquesta
reducció s’aplicarà al primer any amb resultat positiu inferior a 100.000 euros anuals i en l’exercici
immediatament següent. No s’aplicarà quan l’activitat s’hagués realitzat anteriorment.
Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. S’aplicarà una deducció del 20% sobre les
quantitats satisfetes per la subscripció de les participacions sempre i quan es compleixin els següents requisits:
a)Revestir la forma de Societat Anónima, Societat Resp. Limitada o Limitada Laboral.
b) Exercir una activitat econòmica que tingui mitjans personals i materials pel desenvolupament de la mateixa.
c) Els fons propis no podran superar els 400.000 euros.
d) La participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu cònjuge o qualsevol altra
persona amb parentesc fins a segon grau, no pot ser superior al 40%.
Empreses de reduïda dimensió. Es regulen les especialitats per l’aplicació de la nova deducció per inversió de
beneficis. Donaran dret a deducció els rendiments nets d’activitats econòmiques que s’inverteixin en elements
nous d’immobilitzat material.
IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Es prorroga per a l’exercici 2014 l’Impost sobre el Patrimoni.
Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:
• Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure el deutes)
sigui superior a 2.000.000 €.
• Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).
Per qualsevol dubte, aclariment o ampliació de la informació, no dubti en posar-se en contacte amb aquest
despatx professional a través del telèfon 972 41 07 80 o del correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
o dirigir-se personalment a la nostra oficina situada al c/ Migdia num.37 2D de Girona.

LLuís Riquelme, assessor a ACCIÓ

Lluís Riquelme, de Comgest Economistes, fitxa com a assessor pel programa  Acció de la Generalitat de Catalunya.

ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 34 oficines arreu del món.

Des del mes d’abril, Lluís Riquelme s’hi ha incorporat com a assessor acreditat  en estratègia, finances i control de gestió per a totes aquelles empreses que requereixin assessorament en aquests àmbits.

Base mímima autònoms

Des de l'1 de gener de 2014, els treballadors autònoms inclosos en el RETA conforme al
que es disposa en la Disposició Addicional 27ª de la LGSS i article 21.3 de la Llei 4/1997,
de Societats Laborals (autònoms amb més de 10 treballadors i autònoms societaris), els
resultarà d'aplicació com a base de cotització mínima l'establerta per al Grup de
Cotització 1 del Règim General, tret que es tracti de treballadors que causin alta inicial
d’autònoms, als quals resultarà d'aplicació la base mínima establerta genèricament
pel RETA durant els 12 primers mesos de la seva activitat.

Així doncs, L’informem que els autònoms socis de societats mercantils (no s’inclouen
les societats civils), o els autònoms persones físiques que l’any anterior hagin tingut 10 o
més treballadors contractats, la quota dels quals encara no hagi estat adaptada i/o
augmentada al nou límit establert pel Real Decreto-Ley 16/2013, bé d’ofici per la
Seguretat Social, bé a instàncies del propi interessat, tenen un termini fins el dia
30/04/2014 per procedir a la modificació/augment de quota, mitjançant la
presentació d’una sol·licitud de variació de dades davant de la TGSS, acompanyada
de la corresponent documentació justificativa de tal condició.

Si aquest tràmit es realitza de forma voluntària per part de l’interessat abans que hi
hagi notificació per part de la TGSS, no hi haurà interessos de demora, i només es
reclamarà la diferència dels imports no abonats. Pel contrari, si no es realitza el tràmit
de forma voluntària, la Seguretat Social reclamarà la diferència dels imports no
abonats, aplicant els interessos de demora.

En el suposat cas que vostè tingui la condició d’autònom Persona Física i al mateix
temps o en posterioritat adquireix també la condició d’autònom societari, aquesta
última condició, és la que preval alhora de determinar la quota a liquidar.

Així doncs, la base mínima de cotització d’aquests autònoms a partir del dia 01.01.2014
serà de 1.051,50 €, essent la quota resultant a pagar de 314,40 €, en comptes de la
quota de 261,84 € corresponent a un autònom persona física.

Si vostè NO està abonant la quota correcte i és del seu interès que realitzem des de la
nostra assessoria la corresponent gestió amb la TGSS, agrairem es posi en contacte
amb el nostre Departament Laboral el més urgent possible i l’informarem al respecte.

Operacions amb tercers

Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)

 

Durant el mes de febrer, dins de les obligacions tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del MODEL 347 corresponent a l´exercici 2013, declaració

informativa anual d´operacions amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.-

Euros.

En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre

despatx i la comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L.,

segueixi les instruccions de l´apartat A de la present circular.

Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines,

llegeixi directament l´apartat B.

APARTAT A

Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu ordinari la

relació de clients i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a

través de la documentació que ens ha facilitat per a la confecció de la seva

comptabilitat. Abans del proper dia 20 de Febrer de 2014 ens haurien de

confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar qualsevol variació que

calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap comunicació seva

abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva conformitat amb

les dades que li hem facilitat.

APARTAT B

A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que

abans del proper dia 13 de Febrer de 2014 ens facin arribar, mitjançant el

suport que consideri més oportú (paper, correu electrònic, .....), la següent

informació referent a les mencionades operacions:

⇒ Nom fiscal

⇒ C.I.F. o N.I.F.

⇒ Tipus d’operació ( proveïdor, client, etc... )

⇒ Adreça fiscal (incloent-hi el Codi Postal)

⇒ El import anual de les operacions realitzades (IVA inclòs) juntament

amb el seu desglòs trimestral (NOVETAT INTRODUÏDA EN LA

DECLARACIÓ DEL 2011).

Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar,

també cal incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els

3.005,06.- €:

⇒ Els leasings

⇒ Primes d´assegurances pagades

⇒ Interessos corresponents a préstecs bancaris

⇒ Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública

⇒ Els imports superiors a 6.000,00 euros que s´hagin percebut en

metàl—lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en

la declaració.

En quant als arrendadors de locals de negoci sotmesos a retenció que

percebin rendes de tal naturalesa, i tal com es van introduir com a novetat a

l´exercici 2009, cal que aquests declarin el import dels lloguers percebuts (base

imposable més IVA) dins del model 347, juntament amb la referència cadastral

dels immobles llogats (en aquest cas no és necessari el desglòs trimestral).

D´altra banda, els recordem que NO cal incloure en aquesta

declaració qualsevol operació sobre la que l´obligat tributari vingui sotmès a

presentar informació periòdica a l´Administració Tributària, això és:

⇒ Operacions intracomunitàries (declarades mitjançant el model

⇒ Factures de compra sotmeses a retenció (professionals declarats

⇒ Lloguers satisfets o pagats sotmesos a retenció (Model 180).

Tanmateix, tampoc cal declarar les següents operacions:

⇒ Exportacions i importacions.

⇒ Aquelles que hagin suposat entregues de béns o prestacions de

349).

en el model 190).

serveis per les quals l´obligat tributari no estigui obligat a expedir i

entregar factura o document substitutiu consignant les dades de

identificació del destinatari.

Donada la importància del model 347 en quant a la informació que

incorpora i a la vinculació entre declaracions al tractar-se de dades

coincidents, els demanem el màxim rigor sobre els imports que ens facilitin.

Pròrroga adaptació SEPA

La Comissió Europea ha decidit prorrogar durant sis mesos més, fins a l´1 d´agost de 2014, el termini d´adaptació a la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA), a pesar de que la data d´entrada en vigor oficial de la mateixa es manté en el próxim 1 de febrer. Durant aquest període transitori es seguiran podentutilizar les transferències i rebuts domiciliats que no estiguin adaptats als formats SEPA, els quals, en principi, haurien d´haver desaparegut el mes próxim.

Desde la Comissió Europea s´ha observat que existeixen retards en la migració cap als nous formats de transferències i domiciliacions directes exigits per SEPA, que no totes les entitats bancàries involucrades "han fet els deures a temps" i per minimitzar riscos amb els pagaments que afecten a consumidors i empreses, decideix prorrogar el termini d´adaptació, de tal manera que durant aquests sis mesos suplementaris no essancionará a les entitats que no estiguin adaptades. N´obstant, el Banc Central Europeu (BCE), que ha dit"prendre nota" de la decisió de la Comissió, insta als participants del mercat a mantenir la data inicial per a la migració.

 

IVA: Criteri de caixa 2014

Donada la importància de la  implantació del Règim especial del Criteri de Caixa en l´IVA, que com recordareu va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2014, us informem  de que es va publicar el Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre, per el que es modifica el Reglament de l´Impost sobre el Valor Afegit, incorporant una disposició addicional única per la que s´amplia el termini per a poder optar pel règim especial del criteri de caixa per a l´any 2014, així com amb l´objectiu de que els subjectes passius de l´Impost que vulguin acollir-se al mateix, i que, per dificultats en l´adaptació dels procediments infomàtics no ho haguessin pogut fer en el plaç inicialment establert per la norma reglamentària, ho puguin fer durant el primer trimestre del 2014, sortint efecte en el primer període de liquidació que s´inicii amb posterioritat a la data en què s´hagit exercitat la mateixa.
 
Tanmateix, la disposició final quarta modifica el termini de presentació de les autoliquidacions relatives al règim especial del grup d´entitats en l´IVA, eliminant la excepció existent per a la liquidació del mes de juliol i passant a ser necessària la presentació durant els primers 20 dies del mes d´agost.
 
Finalment, informar-los que hem rebut informacions extraoficials al nostre despatx sobre la possible prórroga per a l´aplicacióobligatòria a partir de l´1 de febrer de 2014 de la normativa SEPA (SEPA, Single Euro Payments Area) sobre els instruments de pagament a la zona única de pagaments en euros (domiciliacions bancàries, transferències i targetes), i de la qual els informaven en la circular fiscal 01-2014 el passat 8 de gener de 2014. Tan bon punt tinguem confirmació per algun canal oficial, els ho comunicarem oportunament.
 

Zona única pagaments en euros

Aquí pot llegir la informació sobre l´aplicació obligatòria a partir de l´1 de febrer de 2014 de la normativa SEPA(SEPA, Single Euro Payments Area) sobre els instruments de pagament a la zona única de pagaments en euros (domiciliacions bancàries, transferències i targetes).

 

Circularinformativa 01/2014
NOVETATS EN ELS INSTRUMENTS DE PAGAMENT A PARTIR DE L´1
DE FEBRER DE 2014
El proper 1 de febrer de 2014 es completa a España la incorporació a la zona
única de pagaments en euros (SEPA, Single Euro Payments Area), que és l´àrea
en el que els ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i
rebre pagaments en euros a Europa, dins i fora de les fronteres nacionals, en
les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions,
independentment del lloc en que es trobin. SEPA compren a 33 països, que són
els 28 Estats Membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechestein, Noruega,
Suiza i Mónaco.
A partir d´aquesta data només podran realitzar-se les operacions que
compleixin els requisits SEPA, pel que serà necessari l´adaptació dels usuaris
dels serveis bancaris (fonamentalment empreses).
Les operacions de pagaments que es veuran afectades per SEPA són les
següents:
- Domiciliacions bancàries
- Transferències bancàries
- Targetes
NOVA NUMERACIÓ DELS COMPTES CORRENTS: DE CCC A
IBAN
Una de les principals novetats serà que desapareixen les actuals numeracions
dels comptes corrents que es composen de 20 dígits (CCC). A partir de l´1 de
febrer de 2014 els comptes corrents s´identificaran per l´IBAN (International
Bank Account Number), que comptarà amb 24 dígits: els dos primers de
caràcter alfanumèric per al país del compte (en el cas d´España serà ES), els
dos següents són dígits de control i els vint següents són el número del compte.
A mode d´exemple:
IBAN electrònic: ES1234567890123456789012
IBAN imprès: ES12 3456 7890 1234 5678 9012
A partir de l´1 de febrer de 2014 es produïrà una migració dels comptes amb
numeració CCC a numeració IBAN. Hi haurà un altre codi, el BIC, que serà
l´indicatiu de cada entitat bancària, i només serà necessari en les operacions
que es realitzin amb altres països.
Des de fa temps les entitats financeres ja venen informant als titulars de
comptes corrents sobre l´IBAN de les mateixes. És a dir, tots els comptes
corrents ja tenen el seu IBAN i estan preparades per realitzar o rebre
transferències i/o rebuts nacionals en base al que estableix el SEPA. Aquesta
dada pot obtenir-se en l´extracte del compte i altres comunicacions dels
bancs, així com la seva disponibilitat en les aplicacions de banca electrònica
de les entitats. També es pot conèixer l´IBAN i el BIC dels comptes corrents
accedint al següent enllaç, que conté una eina de conversió:
http://www.sepaesp.es/sepa/es/
MITJANS DE PAGAMENT QUE S´ADAPTEN A SEPA A PARTIR DE
L´1 DE FEBRER DE 2014.
Domiciliacions bancàries
S´utilitzarà l´IBAN com a identificador del compte del deutor i s´admetran fins a
140 caràcters d´informació per explicar el motiu del rebut (actualment 640
caràcters). L´usuari receptor de rebuts podrà exigir a la seva entitat un major
control o donar instruccions abans de que els citats càrrecs s´anotin al seu
compte.
Existiran dos tipus de domiciliacions o càrrecs en compte:
1) Domiciliació directa bàsica o CORE
El càrrec directe és un servei de pagament destinat a efectuar un
càrrec en el compte del deutor. La operació de pagament s´inicia per l´
acreedor, sobre la base de consentiment donada pel deutor a
l´acreedor, i transmesa per aquest al seu proveïdor de serveis de
pagament.
La domiciliació directe existeix actualment i continuarà a partir de l´1 de
febrer de 2014, però s´hauran de presentar els rebuts en fitxers format
19.14-XML en comptes del 19 actual. És el que es dóna tant entre
empreses com entre empreses i particulars. Els terminis de devolució
seran també els que existeixen en l´actualitat, és a dir:
a) Automàtiques, fins a 5 dies per qualsevol motiu.
b) Per ordre del deutor, fins a 58 dies (8 setmanes) en els casos
d´operacions autoritzades.
c) Per ordre del deutor, fins a 13 mesos en els casos d´operacions no
autoritzades.
Les ordres de domiciliació efectuades abans de l´1 de febrer de 2014 seran
vàl.lides. Per tant, no s´haurà de realitzar un nou consentiment en les
domiciliacions recurrents (RCUR), quedant a l´elecció de l´acreedor comunicar
al seu client que rebrà informació amb diferent codificació.
A partir de l´1 de febrer de 2014, i una vegada migrada la operativa, els nous
mandats hauran d´adaptar-se a SEPA, recollint una sèrie de camps obligatoris i
seguint algunes directrius en el seu disseny, com és incloure l´encapçalament
“Mandat Domiciliació Directe SEPA”.
2) Domiciliació directa bàsica o CORE
Es tracta d´una nova domiciliació o mandat que no existeix actualment
i la seva aplicació és voluntària. Serà un mitjà de pagament en el que
només intervindran empresaris o autònoms però no consumidors finals.
La presentació de rebuts al banc s´haurà de fer en fitxers format 19.44-
XML.
Farà falta formalitzar prèviament un mandat o ordre de domiciliació
entre acreedor i deutor on s´especifiqui l´acceptació de la operativa
B2B. Aquesta autorització haurà de ser prèvia, per tant, les entitats
financeres hauran de recopilar les autoritzacions dels deutors.
És important saber que el plaç de devolució en B2B queda reduït a 2
dies i és irrevocable sempre que l´emissor disposi del mandat
corresponent. Per al deutor, i donat aquest plaç de devolució, és
necessari que la seva entitat financera disposi de l´autorització prèvia al
càrrec, doncs en cas contrari podrà procedir a la devolució del rebut.
Per a l´acreedor, serà necessari informar al deutor de la renúncia
d´aquest a efectuar el seu dret a la devolució del rebut.
Per a més informació sobre els càrrecs, directe i B2B, es pot accedir als
següents enllaços:
http://www.aebanca.es/cs/groups/public/documents/folletos/folleto-201302916.pdf
http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Instrumentos/FICHA_DE_ADEUDOS_DI
RECTOS_SEPA.pdf
http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Instrumentos/FICHA_DE_ADEUDOS_DI
RECTOS_SEPA_B2B.pdf
Transferències bancàries
Des de fa temps ja es venen aplicant en el nostre país les principals obligacions
en les transferències SEPA. A partir de l´1 de febrer de 2014 totes les
transferències s´hauran de realitzar en base a les següents característiques:
a) Les transferències es realitzaran entre comptes identificats mitjançant el
codi IBAN, facilitat per l´ordenant.
b) Les operacions són en euros i amb destí a països de la zona SEPA.
c) El plaç màxim d´abonament de les transferències és d´1 dia hàbil
següent a la data d´emissió per l´entitat ordenant.
d) Les despeses són compartides per l´ordenant i el beneficiari. Una altra
cosa és que les entitats les apliquin o no.
e) El concepte o informació de la transferència podrà tenir una extensió
màxima de 140 caràcters.
Targetes
No hi haurà novetats ja que es venen aplicant a España des de fa temps les
principals exigències de SEPA. Així, els titulars de targetes poden retirar efectiu i
fer pagaments en els països de la zona SEPA amb la mateixa facilitat que en
els seus països d´origen. En totes les targetes s´incorpora un chip, per a major
seguretat, de tal manera que a l´hora d´efectuar pagaments, la firma es
substitueix per un PIN.

 

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes