NOVETATS

SII (SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIO DE L'IVA)

Benvolgut client,

 

Ens adrecem a vostè per recordar-li que a partir de l’1 de juliol és obligatori el registre en el sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII) per determinats subjectes passius de l’IVA.

 

Què és el SII?

 

El sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII), és el nou sistema de gestió desenvolupat per l’Agència Tributària pel registre electrònic dels llibres de l’IVA. Aquest sistema obliga a l’emissió i declaració electrònica, del detall de les factures emeses i rebudes (no les factures) a la Seu Electrònica de l’Agència Tributària en un termini màxim de 4 dies naturals des de la seva emissió o registre comptable, inclosos les factures simplificades (tiquets). Ara bé, durant l’exercici 2017 el termini serà de 8 dies naturals.

 

A qui afecta el SII?

 

El SII és aplicable amb caràcter obligatori als subjectes passius que actualment tenen obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment, entre els que s’identifiquen:

 

- Grans empreses que superin 6.010.121,04€ de facturació anual.

- Grups societaris a efectes de l’IVA.

- Inscrits en el règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME).

- Empreses que decideixin sumar-s’hi voluntàriament a aquest nou model de gestió de l’IVA.

 

Línies bàsiques de funcionament del SII

 

Els subjectes passius acollits al SII estan obligats a portar, a través de la Seu Electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació, els següents llibres registre:

 

- Llibre registre de factures expedides.

- Llibre registre de factures rebudes.

- Llibre registre de béns d’inversió.

- Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

 

Per tant, s’ha de remetre a l’AEAT els detalls sobre la facturació, i amb aquesta informació s’aniran configurant gairebé en temps real els diferents llibres registre.

 

L’enviament d’aquesta informació es realitzarà per via electrònica, concretament mitjançant serveis web basats en l’intercanvi de missatges XML.

 

Quan s’aplicarà obligatòriament el SII?

 

A partir de l’1 de juliol del 2017 començarà l’aplicació obligatòria del sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII), tant pels subjectes passius inclosos de forma obligatòria, com pels que optin voluntàriament.

La informació corresponent al primer semestre del 2017 ha de ser registrada en la Seu Electrònica entre l’1 de juliol i el 31 de desembre del 2017.

 

Quins són els avantatges per al contribuent del nou SII?

 

El nou SII comporta per al contribuent els següents avantatges:

 

- Es disposarà d’informació de qualitat en un període de temps suficientment curt com per agilitzar el sistema de gestió de l’IVA.

- Obtenció de dades fiscals, ja que la seu electrònica disposarà d’un llibre registre declarat i un altre de contrastat amb la informació de contrast procedent de tercers que pertanyin al col·lectiu d’aquest sistema o de la base de dades de l’AEAT.

- Disminució dels requeriments d’informació, ja que molts dels requeriments actuals tenen per objecte sol·licitar les factures o dades que s’hi contenen per comprovar determinades operacions. - Reducció de les obligacions formals, amb la supressió de l’obligació de presentació dels models 347, 340 i 390, així com l’elaboració dels llibres registre d’IVA.

- Reducció dels terminis de realització de les devolucions, en disposar l’AEAT de la informació en temps gairebé real i de més informació sobre les operacions.

- Ampliació en deu dies del termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web www.comgesteconomistes.com.

 

Sense més, rebin una cordial salutació i els informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

 

Girona, 26 de juny de 2017

 

Departament Comptable i Fiscal

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes