NOVETATS

Incentius fiscals

INCENTIUS FISCALS PER FOMENTAR LA CREACIÓ D'EMPRESES I L'AUTOOCUPACIÓ D'AUTÒNOMS

Amb l´entrada en vigor a partir del 24 de febrer de 2013 del Real Decret-Llei
4/2013, de 22 de febrer, conté una sèrie de mesures en diversos àmbits de
recolzament a l´emprenedor i d´estímul al creixement i a la creació
d´ocupació, i que en l´àmbit tributari es concreten en una sèrie d´incentius
fiscals en l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en l´Impost sobre
Societats per a recolzar els projectes d´emprenedors i de foment de
l´autoocupació en règim d´autònom durant els primers anys d´exercici d´una
activitat.

 


Abans d´exposar les principals novetats fiscals que acabem d´anunciar, es
necessari assenyalar que és la primera vegada quasi després de 2 anys que
comentarem mesures que no suposen un increment d´impostos i que esperem
que suposin una bona iniciativa de recolzament al creixement empresarial.
Foment de l´autoocupació en règim d´autònoms:
Amb efectes 1 de gener de 2013 estan exemptes en IRPF la totalitat de les
prestacions per desocupació sota la modalitat de pagament únic
(anteriorment l´exempció estava limitada quantitativament, en quant estava
limitada als primers 15.500 €), amb els següents requisits:
· L´exempció es predica de les prestacions per desocupació reconegudes per
la respectiva entitat gestora quan es percebin en la modalitat de pagament
únic establerta en el Real Decret 1044/1985, de 19 de juny, per el que es regula
l´abonament de la prestació per desocupació en la seva modalitat de
pagament únic.
· La prestació percebuda ha de destinar-se a les finalitats i casos previstos en el
Real Decret mencionat en el requisit anterior.
· Per a que l´exempció es consolidi és necessari el manteniment de la inversió,
bé en la societat laboral o en la cooperativa de treball associat, bé en l´entitat
mercantil en que s´hagués aportat el capital, bé en l´activitat econòmica
iniciada com a autònom, durant un plaç mínim de 5 anys.
Com a conseqüència de l´exempció total de les prestacions per desocupació
percebudes en la modalitat de pagament únic, es suprimeix en la Llei del IRPF
la regla especial d´imputació que es contenia a la lletra c) de l´apartat 2 de
l´article 14, doncs la mateixa s´aplicava únicament per a les rentes subjectes.
Incentius fiscals per societats de nova creació i per a contribuents que iniciïn
una activitat econòmica
En l´àmbit de l´Impost sobre Societats la mesura que s´adopta consisteix en
l´establiment per a les entitats de nova creació, constituïdes a partir de l´1 de
gener de 2013, d´un tipus de gravamen reduït aplicable durant els 2 primers
exercicis en que s´obtinguin beneficis, i pel que es refereix a l´Impost sobre La
Renda de les Persones Físiques, s´estableix per a contribuents que haguessin
iniciat l´exercici d´una activitat econòmica a partir de l´1 de gener de 2013
una reducció del rendiment net en el primer període impositiu en què el mateix
sigui positiu i en el període impositiu següent.
Així doncs, són 2 els beneficis fiscals adoptats, en funció de si l´inici d´una
activitat l´efectua una entitat de nova creació o un autònom:
· Tipus de gravamen reduït per a entitats de nova creació en l´Impost sobre
Societats:
- A les entitats de nova creació, constituïdes a partir de d´1 de gener de 2013,
se´ls aplica en els 2 primers exercicis impositius en què la base imposable sigui
positiva, els següents tipus de gravamen:
a) Base imposable entre 0 y 300.000 euros ………............ 15%.
b) Resta de base imposable ………………………………… 20%.
A més a més, s´assenyala que la seva aplicació queda exceptuada quan els
subjectes passius “hagin de tributar a un tipus diferent al general”.
Tanmateix, es precisa (al igual que passa amb el tipus de gravamen aplicable
a les entitats qualificades com a empreses de reduïda dimensió o al tipus de
gravamen reduït aplicable a entitats que mantinguin o creïn ocupació) que si
el període impositiu té una duració inferior a l´any, la part de la base imposable
que tributarà al 15% serà la resultant d´aplicar a 300.000 euros la proporció en
la que es trobi el número de dies del període impositiu i 365 dies, o bé la base
imposable del període impositiu, en el cas de que aquesta resulti inferior.
Pagaments fraccionats: No s´aplica en la seva quantificació els tipus anteriors si
és aplicable la modalitat de pagament fraccionat de l´article 45.3 de la LIS.
Requisits:
No s´entendrà iniciada una activitat econòmica:
a) Si amb caràcter previ l´activitat s´hagués realitzat per altres persones o
entitats vinculades i transmesa a l´entitat de nova creació.
b) Si durant l´any anterior a la seva constitució, l´activitat hagués estat
exercida per una persona física que ostenti una participació en el
capital o en els fons propis de l´entitat de nova creació superior al 50%.
Excepció: no poden beneficiar-se d´aquest incentiu fiscal les entitats de nova
creació que formin part d´un grup (termes establerts en l´article 42 del Codi de
Comerç).
· Reducció del rendiment net per inici d´una activitat econòmica en l´IRPF:
Reducció del 20% en els rendiments nets que s´obtinguin durant els 2 primers
exercicis en què els resultats siguin positius.
Requisits:
a) Iniciar una activitat econòmica a partir de l´1 de gener de 2013, sempre
que no s´hagués exercit una altra en l´any anterior a la data d´inici de
l´activitat (no es tenen en compte activitats per les que s´hagi cessat
sense obtenir mai rendiments nets positius). Si posteriorment s´inicia una
altra activitat sense haver cessat en la primera, la reducció s´aplica
sobre els rendiments nets del primer exercici en què els resultats siguin
positius i en l´exercici següent des de l´inici de la primera activitat.
b) Determinar el rendiment net de l´activitat segons el mètode d´estimació
directa.
c) Límits de la reducció:
S´aplica només sobre 100.000 € anuals.
d) No s´aplica en l´exercici en el que més del 50% dels ingressos
procedeixin d´una persona o entitat amb la que el contribuent hagués
obtingut rendiments del treball en l´any anterior a l´inici de l´activitat.
Girona, 27 de Febrer de 2013
Departament Fiscal

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes