NOVETATS

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN CAS DE CRÈDITS INCOBRABLES

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN CAS DE CRÈDITS INCOBRABLES

 

Benvolguts clients,

 

En els darrers mesos hem tramitat a través del nostre despatx diversos procediments destinats a recuperar l’IVA procedent de l’impagament de clients morosos. Davant els dubtes que han generat els terminis a complir en el citat procediment, els passem a recordar i resumir breument els terminis i els aspectes més importants que cal tenir en compte en l’esmentat procediment.

 

El Real Decret Llei 6/2010 de 9 d’abril de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica (BOE 13/04/2010) en vigor des del 14/04/2010, va introduir canvis importants respecte a la recuperació de l’IVA procedent d’impagats.

 

A partir del 01/01/2015 va entrar en vigor l’última actualització sobre la modificació de la base imposable en el cas de crèdits incobrables, amb la Llei 28/2014 de 27 de novembre.

 

Per tant, els terminis que cal complir són els detallats en el següent esquema:

 

                           Data d’emissió de la factura original 

                                         ↓                                            ↓

    

 

 

     Transcorreguts SIS MESOS o UN ANY des             Transcorreguts UN ANY (resta

     de la data d’emissió (empreses amb un                  empresaris o professionals)

   volum d’operacions inferior a 6.010.121,04€).

 

 

                                     ↓                                        ↓

 

                                Termini de 3 mesos per realitzar:

 

                               A) PROCÉS MONITORI                                                    →              Trametre la factura

                               B) EMISSIÓ DE LA FACTURA RECTIFICATIVA                      rectificada al CLIENT DEUTOR

 

                                                            ↓

 

                                  Termini d’1 MES des de la data

                                 d'emissió de la factura rectificativa            →      Comunicació a l’ Agència Tributària

                                                                                                               de la factura rectificativa 

 

 

Tanmateix, els recordem les condicions que ha de reunir un crèdit per ser considerat INCOBRABLE:

 

1. Ha d’haver transcorregut UN ANY des de l’emissió de la factura i la meritació de l’impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de la totalitat o part del crèdit derivat del mateix.

 

 

Per als empresaris o professionals amb un VOLUM D’OPERACIONS NO SUPERIOR AL 6.010.121,04.-EUROS l’any immediatament anterior, el termini serà de 6 MESOS o podran esperar el termini general d’UN ANY com s’exigeix per la resta d’empresaris.

 

2. Que aquesta circumstància hagi quedat reflectida als llibres registres exigits per aquest impost.

 

3. Que el destinatari de l’operació actuï en condició d’empresari o professional, o que en qualsevol altre cas, la base imposable de la factura incobrable, IVA exclòs, sigui superior a 300,00.-euros.

 

4. Que el subjecte passiu hagi instant el seu cobrament mitjançant reclamació judicial o requeriment notarial al deutor.

 

En el supòsit d’ens públics, la reclamació judicial o requeriment notarial es substitueix per una certificació expedida per l’òrgan competent de l´ens públic d’acord amb l’informe de l’interventor o el tresorer.

 

D’altra banda, en relació amb els supòsits de modificació de la base imposable compresos en els apartats 3 i 4 anteriors, s’aplicaran la següent norma:

 

No procedirà la modificació de la base imposable en els següents casos:

 

a) Crèdits que gaudeixin de garantia real.

b) Crèdits fiançats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o coberts per un contracte d’assegurança de crèdit o caució, en la part garantida, afermada o assegurada.

c) Crèdits entre persones o entitats vinculades a efectes de l’IVA.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web www.comgesteconomistes.com.

 

Sense més, rebin una cordial salutació i els informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 20 de juliol de 2017

 

Departament Fiscal

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes