NOVETATS

LIMIT IAE

Benvolgut client,

 

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

• Subjectes passius que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els dos primers períodes impositius.

 

• Persones físiques

 

• Subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a 1.000.000 euros.

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti en consultar-nos.

 

Atentament,

 

Departament Fiscal

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes