NOVETATS

NOUS CERTIFICATS ELECTRÒNICS

Nou Servei d'Assegurances

 

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2015

 

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2015

 

Comgest Economistes li ofereix els seus serveis professionals per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2015.

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

 1. Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.

 2. Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

 3. Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...

 4. Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

 5. Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

 6. IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

 7. Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.

Activitats Empresarials o Professionals

 1. Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

 2. Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

 3. Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

Increments i Disminucions patrimonials.

 1. Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.

 2. Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE).

 3. Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

Desgravacions

 1. Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets.

 2. Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar.

 3. Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica.

 4. Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

 5. Certificats de donatius a determinades entitats.

 6. Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

 7. Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

 8. Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

 9. Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

impost sobre el patrimoni

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 1. Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 2. Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

   

   

Els recordem que li podem tramitar de forma gratuïta la descarrega de les dades fiscals de 2015.

 

El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 30 de juny.

 

Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ; Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Departament Fiscal

 

Comgest Economistes, nou Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)


Comgest Economistes s’acaba d’incorporar al Sistema Circe (Centro de la Información y Red de la Creación de Empresas) en virtut del conveni subscrit pel Consejo General de Colegios de Economistas amb el Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

 

La Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa disposa d'un cercador per localitzar el PAE que més li convingui a l'emprenedor.

 

 

Què fem com a PAE?

 

 

  • Prestar serveis d'informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials.

 

 

 

  • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa a través del document únic electrònic (DUE).

 

 

 

  • El DUE es realitza a través d'una plataforma gestionada pel  CIRCE i que connecta tots els organismes i agents implicats en la tramitació de la constitució d'una societat o d'un treballador/a autònom/a.

 

 

 

  • Permet donar-se d'alta com a empresari/ària individual de manera immediata i constituir telemàticament societats mercantils de forma àgil.

 

 

Si ets emprenedor/a i busques assessorament només has de posar-te en contacte amb nosaltres i ens encarregarem de tot.

 

 

Declaracions Anuals Operacions amb Tercers (347)

Benvolgut client,

 

Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del MODEL 347 corresponent a l´exercici 2015, declaració informativa anual d´operacions amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros.

 

En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre despatx i la comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L., segueixi les instruccions de l´apartat A de la present circular.

 

Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines, llegeixi directament l´apartat B.

 

APARTAT A

 

Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu electrònic la relació de clients i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a través de la documentació que ens ha facilitat per a la confecció de la seva comptabilitat. Abans del proper dia 19 de Febrer de 2016 ens haurien de confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar qualsevol variació que calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap comunicació seva abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva conformitat amb les dades que li hem facilitat.

           

APARTAT B

 

A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que abans del proper dia 15 de Febrer de 2016 ens facin arribar, mitjançant el suport que considerin més oportú (paper, correu electrònic, .....), la següent informació referent a les mencionades operacions:

           

 1. Nom fiscal

 2. N.I.F.

 3. Tipus d’operació ( proveïdor, client, etc... )

 4. Adreça fiscal (incloent-hi el Codi Postal)

 5. L’import anual de les operacions realitzades (IVA inclòs) juntament amb el seu desglòs trimestral (NOVETAT INTRODUÏDA EN LA DECLARACIÓ DEL 2011).

   

  Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar, també cal incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els 3.005,06.- €:

 6. Els leasings

 7. Primes d´assegurances pagades

 8. Interessos corresponents a préstecs bancaris

 9. Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública

 10. Els imports superiors a 6.000,00 euros que s’hagin percebut en metàl·lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.

   

  Així mateix, indicar que s’han de declarar de forma separada les quantitats percebudes durant l’exercici per la transmissió d’immobles subjectes a IVA, ja estiguin exemptes o no exemptes a IVA o que es tracti d’una operació amb inversió del subjecte passiu, havent-ho de desglossar trimestralment.

   

  Els recordem les novetats introduïdes el passat exercici 2014 i que continuen vigents per a l’exercici 2015, destacant les següents:

   

 11. Únicament els arrendadors i els arrendataris de locals de negoci que no es practiqui retenció (no es declaren en el Model 180) hauran de declarar de forma separada, els imports trimestrals d’operacions d’arrendament d’immobles. Així mateix, els propietaris/arrendadors hauran de detallar la renda anual, les dades identificatives i la referència cadastral de cada immoble per separat.

   

 12. Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal estan obligades a presentar la declaració, havent-se de subministrar la informació de forma anual.

   

 13. Determinades entitats o establiments de caràcter social (Art. 20.Tres Llei IVA) estan obligades a presentar la declaració per les adquisicions en general de béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa.

   

 14. Els subjectes passiu acollits al Règim Simplificat d’IVA (mòduls en IVA) hauran de consignar en la declaració no només les operacions per les que emetin factura (ingressos), sinó també aquelles operacions que hagin rebut factures (compres i despeses) que hagin anotat en el Llibre Registre de Factures Rebudes.

   

 15. Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar totes les subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.

   

 16. Les operacions incloses en el Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC) s’hauran de consignar de forma separada i per l’import anual, havent d’informar els subjectes passius acollits a aquest règim i els destinataris de les operacions incloses en aquest règim, els següents imports:

   

 1. Import meritat durant l’exercici d’acord amb la regla general de meritament (Art. 75 Llei IVA): import de les factures emeses i/o rebudes durant l’exercici.

   

 2. Import meritat durant l’exercici segons els criteris del règim especial (Art. 163 terdecies Llei IVA): Import (a) de les factures cobrades o satisfetes durant l’exercici i (b) de les factures de l’exercici anterior que no s’havien cobrat o satisfet i que en aquest exercici s’ha ingressat l’IVA meritat o s’ha deduït l’IVA suportat.

   

Els destinataris de les operacions amb inversió del subjecte passiu (Art. 84.1.2º Llei IVA), en virtut de les quals el destinatari és el subjecte passiu de l’operació,

CALENDARI LABORAL 2016

 

 

FESTES NACIONALS

 

 

 

 

 


1 DE GENER               Any Nou (Festa estatal)

6 DE GENER               Reis (Festa estatal)

25 DE MARÇ             Divendres Sant (Festa estatal)

28 DE MARÇ             Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)

16 DE MAIG              Dilluns de Pasqua Granada (Festa autonòmica)

24 DE JUNY                Sant Joan (Festa autonòmica)

15 D’AGOST              L’ Assumpció (Festa estatal)

12 D’OCTUBRE          Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)

1 DE NOVEMBRE      Tots Sants (Festa estatal)

6 DE DESEMBRE        Dia de la Constitució (Festa estatal)

8 DE DESEMBRE        La Immaculada (Festa estatal)

            26 DE DESEMBRE      Sant Esteve (Festa autonòmica)

 

 

FESTES LOCALS

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes