NOVETATS

DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS (MODEL 347)

Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)
 
Benvolgut client,
 
Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions
tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del
MODEL 347 corresponent a l´exercici 2017, declaració informativa anual d´operacions
amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros.
 
En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre despatx i la
comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L., segueixi les
instruccions de l´apartat A de la present circular.
 
Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines, llegeixi
directament l´apartat B.
 
APARTAT A
 
Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu electrònic la relació de clients
i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a través de la documentació que
ens ha facilitat per a la confecció de la seva comptabilitat. Abans del proper dia 22 de
febrer de 2018 ens haurien de confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar
qualsevol variació que calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap
comunicació seva abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva
conformitat amb les dades que li hem facilitat.
 
APARTAT B
 
A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que abans del proper dia
15 de Febrer de 2018 ens facin arribar, mitjançant el suport que considerin més oportú
(paper, correu electrònic, .....), la següent informació referent a les mencionades
operacions:
 
⇒ Nom fiscal
⇒ N.I.F.
⇒ Tipus d’operació ( proveïdor, client, etc... )
⇒ Codi Postal i Població
⇒ L’import anual de les operacions realitzades (IVA inclòs) juntament amb el
seu desglòs trimestral.
 
Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar, també cal
incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els 3.005,06.- €:
 
⇒ Els leasings
⇒ Primes d´assegurances pagades
⇒ Interessos corresponents a préstecs bancaris
⇒ Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública
⇒ Els imports superiors a 6.000,00 euros que s’hagin percebut en metàl·lic de
cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.
 
Així mateix, indicar que s’han de declarar de forma separada les quantitats
percebudes durant l’exercici per la transmissió d’immobles subjectes a IVA, ja estiguin
exemptes o no exemptes a IVA o que es tracti d’una operació amb inversió del subjecte
passiu, havent-ho de desglossar trimestralment.
 
Aspectes a tenir en compte:
 
⇒ Únicament els arrendadors i els arrendataris de locals de negoci que no es
practiqui retenció (no es declaren en el Model 180) hauran de declarar de forma
separada, els imports trimestrals d’operacions d’arrendament d’immobles. Així
mateix, els propietaris/arrendadors hauran de detallar la renda anual, les dades
identificatives i la referència cadastral de cada immoble per separat.
 
⇒ Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal estan obligades a
presentar la declaració, havent-se de subministrar la informació de forma anual.
 
⇒ Determinades entitats o establiments de caràcter social (Art. 20.Tres Llei IVA)
estan obligades a presentar la declaració per les adquisicions en general de
béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o
professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa.
 
⇒ Els subjectes passiu acollits al Règim Simplificat d’IVA (mòduls en IVA) hauran de
consignar en la declaració no només les operacions per les que emetin factura
(ingressos), sinó també aquelles operacions que hagin rebut factures (compres i
despeses) que hagin anotat en el Llibre Registre de Factures Rebudes.
 
⇒ Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar totes les
subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.
 
⇒ Les operacions incloses en el Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC) s’hauran
de consignar de forma separada i per l’import anual, havent d’informar els
subjectes passius acollits a aquest règim i els destinataris de les operacions
incloses en aquest règim, els següents imports:
 
1. Import meritat durant l’exercici d’acord amb la regla general de
meritament (Art. 75 Llei IVA): import de les factures emeses i/o rebudes
durant l’exercici.
 
2. Import meritat durant l’exercici segons els criteris del règim especial (Art.
163 terdecies Llei IVA):Import (a) de les factures cobrades o satisfetes
durant l’exercici i (b) de les factures de l’exercici anterior que no s’havien
cobrat o satisfet i que en aquest exercici s’ha ingressat l’IVA meritat o
s’ha deduït l’IVA suportat.
 
⇒ Els destinataris de les operacions amb inversió del subjecte passiu (Art. 84.1.2º Llei
IVA), en virtut de les quals el destinatari és el subjecte passiu de l’operació,
hauran de declarar-les de forma separada i desglossades trimestralment.
Informant l’import de la contraprestació, IVA exclòs.
 
⇒ Les operacions subjectes i exemptes d’IVA, relatives a béns vinculats o destinats
a ser vinculats al règim de dipòsit diferent del duaner, s’han de declarar de
forma separada i desglossades trimestralment.
 
D´altra banda, els recordem que NO cal incloure en aquesta declaració qualsevol
operació sobre la que l’obligat tributari vingui sotmès a presentar informació periòdica
a l´Administració Tributària, això és:
 
⇒ Operacions intracomunitàries (declarades mitjançant el model 349).
⇒ Factures de compra sotmeses a retenció (professionals declarats en el model
190).
⇒ Lloguers satisfets o pagats per l’arrendatari sotmesos a retenció (Model 180).
⇒ Lloguers percebuts o cobrats per l’arrendador sotmesos a retenció (des del
passat exercici 2014 i continua vigent en l’exercici 2017, ja que l’arrendatari ha
de subministrar en el Model 180 les dades de l’immoble arrendat).
 
Tanmateix, tampoc cal declarar les següents operacions:
 
⇒ Exportacions i importacions. No s’aplica als serveis relacionats amb les
exportacions i les importacions, els quals s’han d’informar en la declaració.
⇒ Aquelles que hagin suposat entregues de béns o prestacions de serveis per les
quals l’obligat tributari no estigui obligat a expedir i entregar factura o document
substitutiu consignant les dades de identificació del destinatari. Per exemple:
indemnitzacions percebudes de companyies d’assegurances.
⇒ Recordar que les empreses que apliquin el SII ( Suministre immediat d’informació)
no estan obligades a presentar el model 347.
 
Donada la importància del model 347 en quant a la informació que incorpora i a la
vinculació entre declaracions al tractar-se de dades coincidents, els demanem el
màxim rigor sobre els imports que ens facilitin.
 
Sense més, i a l’espera de la citada documentació, rebin una cordial salutació i els
informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
 
Girona, 31 de gener de 2018
 
Departament Fiscal
 
 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes