NOVETATS

CALENDARI LABORAL ANY 2018

CALENDARI LABORAL ANY 2018 

 

FESTES NACIONALS

 

5 DE GENER Cap d’Any (Festa estatal)

6 DE GENER Reis (Festa estatal)

30 DE MARÇ Divendres Sant (Festa estatal)

2 D’ ABRIL* Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)

1 DE MAIG Festa del Treball (Festa estatal)

15 D’AGOST L’ Assumpció (Festa estatal)

11 DE SETEMBRE Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica)

12 D’OCTUBRE Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)

1 DE NOVEMBRE Tots Sants (Festa estatal)

6 DE DESEMBRE Dia de la Constitució (Festa estatal)

8 DE DESEMBRE La Immaculada (Festa estatal)

25 DE DESEMBRE Nadal (Festa estatal)

26 DE DESEMBRE* Sant Esteve (Festa autonòmica)

 

De les 2 festes ressenyades amb (*), n’ hi haurà una, a triar entre les dues, que és de caràcter recuperable. La resta de festes són de caràcter retribuït i no recuperable.

 

 

FESTES LOCALS

 

CONTACTEU AMB NOSALTRES I US INFORMAREM

 

VACANCES

 

SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ 

RENDA 2017

El proper 31 de desembre del 2017 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF. Després de les novetats de la reforma fiscal de l’Impost sobre la Renda dels exercicis 2015 i 2016 al 2017 no hi ha hagut grans canvis. A continuació comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat.

 

PRINCIPALS PUNTS PRINCIPALS PUNTS

 

 

Transmissió d’elements patrimonials

 

Si durant el 2017 ha transmès algun element patrimonial i ha obtingut una plusvàlua, té fins a final d’any per rebaixar el cost de l’IRF transmetent altres elements patrimonials amb pèrdues. Pel que fa a la transmissió d’immobles, des de l’exercici 2015 no actuen els coeficients de correcció monetària per corregir el valor d’adquisició per efectes de la inflació.

 

En aquest sentit, actuen els coeficients d’abatiment pels immobles adquirits abans del 31/12/94, que permet una reducció fiscal aplicable al guany obtingut fins al 20/01/06, limitant guanys patrimonials derivats de la venda de béns per un valor de transmissió màxim de 400.000 euros per contribuent.

 

Si posseeix accions d’una entitat cotitzada i li lliuren drets de subscripció, a partir de gener del 2017, aquesta transmissió tributa com a guany patrimonial, a diferència del que s’havia aplicat fins ara i que es consideraven com a menys valor d’adquisició de les accions.

 

Inversions financeres

 

Per a petits estalvis pot interessar obrir un Dipòsit Individual d’Estalvi a llarg termini o una Assegurança Individual d’Estalvi que li permetrà fer imposicions fins a 5000 euros/any durant els 5 exercicis següents i la rendibilitat estarà exempta si espera a retirar l’import acumulat quan hagin transcorregut 5 o més anys des de la primera imposició.

 

Guanys i pèrdues patrimonials 

 

Continua la possibilitat de compensació de les pèrdues patrimonials amb d’altres guanys del capital mobiliari i a l’inrevés. D’aquesta manera la pèrdua d’una venda d’accions es compensa, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsit. Tanmateix, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al límit d’un 15% al 2016, un 20% pel 2017 i un 25% a partir del 2018.

 

Els contribuents majors de 65 anys resten exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials, amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan l’import obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió.

 

Si ha rebut alguna ajuda pública (pla Pive, subvencions habitatge..) tributaran al 2017 com un guany patrimonial. Però si durant el 2017 només li han concedit però no li han abonat, no haurà de declarar el guany fins a la percepció de la mateixa.

 

Tributació de l’habitatge

 

El propietari d’un immoble arrendat pot aplicar el 60% de reducció en el rendiment net positiu pel lloguer percebut.

 

Altrament, amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14 i des de l’exercici 2015, l’arrendatari no té dret a la deducció per lloguer d’habitatge.

 

Recordar que a partir de l’1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual. l’habitatge habitual.Establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12: per aquests es manté la deducció del 15% de l’import invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.

 

La dació en pagament de l’habitatge habitual està exempta.

 

Les aportacions en Plans de Pensions redueixen la base imposable amb caràcter general, fins a 8.000.-€.Si vostè ja ha esgotat el seu límit però està casat i el cònjuge no té rendiments superiors a 8.000.-€ anuals pot aportar fins a 2.500 euros al pla del seu cònjuge. 

 

Incentius per a inversió empresarial

 

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: deducció del 20% de la inversió en participacions i el compliment de:

 

a) Forma jurídica: Societat Anónima, Societat Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral.

b) Exercir i desenvolupar una activitat econòmica amb mitjans personals i materials.

c) Fons propis inferiors a 400.000 euros.

d) Participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu cònjuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no superior al 40%.

e) Inici de la tinença de la participació en el moment de la constitució de la societat o mitjançant ampliació de capital social dins els 3 anys primers i manteniment per un període de 3 a 12 anys.

 

Clàsules sol 

 

Si durant el 2017 ha rebut devolució d’interessos de les clàusules sòl, a conseqüència d’un acord entre les parts, d’una sentència judicial o d’un laudo arbitral, no ha d’incloure aquesta quantitat en la declaració del 2017 ni tampoc les quanties rebudes en concepte d’interessos indemnitzatoris.

 

Si els interessos tornats procedeixen d’entitats financeres i aquests varen formar part de la base de deducció per inversió en habitatge habitual d’exercicis anteriors, aquesta deducció s’ha de regularitzar incloent aquests imports deduïts en la declaració de l’IRPF de l’exercici en que es produeixi la sentència.

 

I si aquests interessos s’haguessin considerat com a despeses deduïbles del rendiment del capital immobiliari o d’activitats econòmiques en declaracions d’exercicis anteriors, s’ha de presentar declaració complementària dels corresponents exercicis.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 

 

 

Es prorroga el restabliment d’aquest impost al 2017 en els següents casos:

 

• Valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure els deutes) superior a 2.000.000 €.

• Base imposable de l’Impost superior a 500.000 € (Catalunya).

 

 

Departament Fiscal

L' Equip de Comgest economistes us desitgem...

LIMIT IAE

Benvolgut client,

 

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

• Subjectes passius que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els dos primers períodes impositius.

 

• Persones físiques

 

• Subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a 1.000.000 euros.

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti en consultar-nos.

 

Atentament,

 

Departament Fiscal

EXONERACIÓ RET LLOGUERS

Benvolgut client,

 

Si vostè és propietari d’immobles arrendats i li cal sol·licitar el certificat d’exoneració de practicar retenció d’IRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener.

 

La norma permet exonerar de l’obligació de practicar retenció en la renda generada per l’arrendament d’immobles quan:

 

• L’activitat de l’arrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de l’IAE o en algun altre epígraf que classifiqui l’activitat d’arrendament o sotsarrendament de béns immobles, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament o sotsarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.

 

• Quan la suma del valor cadastral dels immobles afectes a l’activitat d’arrendament supera els 601.012, 10 Euros, el que significa que no tributarem a quota zero, en aquest cas també es pot sol·licitar el certificat d’exoneració de retenció.

 

• Quan es tractin d’arrendaments d’habitatges a empreses pels seus treballadors.

 

 

• Quan les rendes satisfetes per l’arrendatari a un mateix arrendador no superi els 900.- € anuals.

 

Recordi que és el propietari qui ha de sol·licitar el certificat, per tal que l’arrendatari no practiqui la retenció corresponent, i fer-lo extensible a tercers.

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

Restem a la vostra disposició per a la tramitació i sol·licitud del certificat d’exoneració, així com per a qualsevol altre gestió.

 

Departament fiscal

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN CAS DE CRÈDITS INCOBRABLES

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN CAS DE CRÈDITS INCOBRABLES

 

Benvolguts clients,

 

En els darrers mesos hem tramitat a través del nostre despatx diversos procediments destinats a recuperar l’IVA procedent de l’impagament de clients morosos. Davant els dubtes que han generat els terminis a complir en el citat procediment, els passem a recordar i resumir breument els terminis i els aspectes més importants que cal tenir en compte en l’esmentat procediment.

 

El Real Decret Llei 6/2010 de 9 d’abril de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica (BOE 13/04/2010) en vigor des del 14/04/2010, va introduir canvis importants respecte a la recuperació de l’IVA procedent d’impagats.

 

A partir del 01/01/2015 va entrar en vigor l’última actualització sobre la modificació de la base imposable en el cas de crèdits incobrables, amb la Llei 28/2014 de 27 de novembre.

 

Per tant, els terminis que cal complir són els detallats en el següent esquema:

 

                           Data d’emissió de la factura original 

                                         ↓                                            ↓

    

 

 

     Transcorreguts SIS MESOS o UN ANY des             Transcorreguts UN ANY (resta

     de la data d’emissió (empreses amb un                  empresaris o professionals)

   volum d’operacions inferior a 6.010.121,04€).

 

 

                                     ↓                                        ↓

 

                                Termini de 3 mesos per realitzar:

 

                               A) PROCÉS MONITORI                                                    →              Trametre la factura

                               B) EMISSIÓ DE LA FACTURA RECTIFICATIVA                      rectificada al CLIENT DEUTOR

 

                                                            ↓

 

                                  Termini d’1 MES des de la data

                                 d'emissió de la factura rectificativa            →      Comunicació a l’ Agència Tributària

                                                                                                               de la factura rectificativa 

 

 

Tanmateix, els recordem les condicions que ha de reunir un crèdit per ser considerat INCOBRABLE:

 

1. Ha d’haver transcorregut UN ANY des de l’emissió de la factura i la meritació de l’impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de la totalitat o part del crèdit derivat del mateix.

 

 

Per als empresaris o professionals amb un VOLUM D’OPERACIONS NO SUPERIOR AL 6.010.121,04.-EUROS l’any immediatament anterior, el termini serà de 6 MESOS o podran esperar el termini general d’UN ANY com s’exigeix per la resta d’empresaris.

 

2. Que aquesta circumstància hagi quedat reflectida als llibres registres exigits per aquest impost.

 

3. Que el destinatari de l’operació actuï en condició d’empresari o professional, o que en qualsevol altre cas, la base imposable de la factura incobrable, IVA exclòs, sigui superior a 300,00.-euros.

 

4. Que el subjecte passiu hagi instant el seu cobrament mitjançant reclamació judicial o requeriment notarial al deutor.

 

En el supòsit d’ens públics, la reclamació judicial o requeriment notarial es substitueix per una certificació expedida per l’òrgan competent de l´ens públic d’acord amb l’informe de l’interventor o el tresorer.

 

D’altra banda, en relació amb els supòsits de modificació de la base imposable compresos en els apartats 3 i 4 anteriors, s’aplicaran la següent norma:

 

No procedirà la modificació de la base imposable en els següents casos:

 

a) Crèdits que gaudeixin de garantia real.

b) Crèdits fiançats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o coberts per un contracte d’assegurança de crèdit o caució, en la part garantida, afermada o assegurada.

c) Crèdits entre persones o entitats vinculades a efectes de l’IVA.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web www.comgesteconomistes.com.

 

Sense més, rebin una cordial salutació i els informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 20 de juliol de 2017

 

Departament Fiscal

SII (SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIO DE L'IVA)

Benvolgut client,

 

Ens adrecem a vostè per recordar-li que a partir de l’1 de juliol és obligatori el registre en el sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII) per determinats subjectes passius de l’IVA.

 

Què és el SII?

 

El sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII), és el nou sistema de gestió desenvolupat per l’Agència Tributària pel registre electrònic dels llibres de l’IVA. Aquest sistema obliga a l’emissió i declaració electrònica, del detall de les factures emeses i rebudes (no les factures) a la Seu Electrònica de l’Agència Tributària en un termini màxim de 4 dies naturals des de la seva emissió o registre comptable, inclosos les factures simplificades (tiquets). Ara bé, durant l’exercici 2017 el termini serà de 8 dies naturals.

 

A qui afecta el SII?

 

El SII és aplicable amb caràcter obligatori als subjectes passius que actualment tenen obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment, entre els que s’identifiquen:

 

- Grans empreses que superin 6.010.121,04€ de facturació anual.

- Grups societaris a efectes de l’IVA.

- Inscrits en el règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME).

- Empreses que decideixin sumar-s’hi voluntàriament a aquest nou model de gestió de l’IVA.

 

Línies bàsiques de funcionament del SII

 

Els subjectes passius acollits al SII estan obligats a portar, a través de la Seu Electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació, els següents llibres registre:

 

- Llibre registre de factures expedides.

- Llibre registre de factures rebudes.

- Llibre registre de béns d’inversió.

- Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

 

Per tant, s’ha de remetre a l’AEAT els detalls sobre la facturació, i amb aquesta informació s’aniran configurant gairebé en temps real els diferents llibres registre.

 

L’enviament d’aquesta informació es realitzarà per via electrònica, concretament mitjançant serveis web basats en l’intercanvi de missatges XML.

 

Quan s’aplicarà obligatòriament el SII?

 

A partir de l’1 de juliol del 2017 començarà l’aplicació obligatòria del sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII), tant pels subjectes passius inclosos de forma obligatòria, com pels que optin voluntàriament.

La informació corresponent al primer semestre del 2017 ha de ser registrada en la Seu Electrònica entre l’1 de juliol i el 31 de desembre del 2017.

 

Quins són els avantatges per al contribuent del nou SII?

 

El nou SII comporta per al contribuent els següents avantatges:

 

- Es disposarà d’informació de qualitat en un període de temps suficientment curt com per agilitzar el sistema de gestió de l’IVA.

- Obtenció de dades fiscals, ja que la seu electrònica disposarà d’un llibre registre declarat i un altre de contrastat amb la informació de contrast procedent de tercers que pertanyin al col·lectiu d’aquest sistema o de la base de dades de l’AEAT.

- Disminució dels requeriments d’informació, ja que molts dels requeriments actuals tenen per objecte sol·licitar les factures o dades que s’hi contenen per comprovar determinades operacions. - Reducció de les obligacions formals, amb la supressió de l’obligació de presentació dels models 347, 340 i 390, així com l’elaboració dels llibres registre d’IVA.

- Reducció dels terminis de realització de les devolucions, en disposar l’AEAT de la informació en temps gairebé real i de més informació sobre les operacions.

- Ampliació en deu dies del termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web www.comgesteconomistes.com.

 

Sense més, rebin una cordial salutació i els informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

 

Girona, 26 de juny de 2017

 

Departament Comptable i Fiscal

IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE)

 IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE)

 

Preguntes freqüents

(Actualització: 28 de març de 2017)

 

1. A partir de quina data és aplicable l’IBEE?

 

L’IBEE ha estat aprovat pel Parlament en sessió de 22 de març dins de la Llei dita de mesures1 .

 

D’acord amb la disposició final 7, l’impost entra en vigor el primer dia del trimestre següent a l’entrada en vigor de la Llei, que és prevista per a l’endemà de la seva publicació. Considerant que molt probablement la Llei es publicarà el dia 30 de març, l’IBEE entra en vigor i és aplicable a partir de l’1 d’abril de 2017.

 

2. Què grava l’IBEE?

 

L’IBEE té per objecte gravar el consum de begudes ensucrades envasades i és exigible a tot el territori de Catalunya, amb independència del seu lloc de fabricació.

 

3. Quines begudes queden subjectes a l’impost?

 

D’acord amb l’article 72 de la Llei, són begudes ensucrades les que contenen edulcorants calòrics afegits com ara, entre altres, sucre, mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop d’erable, nèctar o xarop d’agave i xarop d’arròs.

 

ESTAN SUBJECTES:

 

a) Els refrescos o sodes: begudes sense alcohol de diferents sabors, amb gas o sense gas, preparades comercialment i que es venen en ampolles o llaunes, i també les que se subministren al consumidor per mitjà d’un sortidor.

b) Les begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites.

c) Les begudes esportives: begudes dissenyades per a ajudar els atletes a rehidratar-se, i també a reposar els electròlits, el sucre i altres nutrients.

d) Les begudes de te i cafè.

e) Les begudes energètiques: begudes carbonatades que contenen grans quantitats de cafeïna, sucre i altres ingredients, com vitamines, aminoàcids i estimulants a base d’herbes.

f) Llets endolcides, begudes alternatives de la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita.

g) Begudes vegetals.

h) Aigües amb sabors.

 

Cal tenir en compte que la llei especifica que NO ESTAN SUBJECTES les begudes elaborades a partir de sucs de fruita o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o llur combinació, ni tampoc llets o alternatives de les llets, que no continguin edulcorants calòrics afegits. També en resten exclosos els iogurts bevibles, les llets fermentades bevibles, els productes per a ús mèdic i les begudes alcohòliques.

 

4. Qui és contribuent?

 

 

D’acord amb l’article 73 de la Llei és CONTRIBUENT la persona física o jurídica que subministra la beguda al consumidor final. Per tant, comerços de venda al detall (tals com hipermercats o supermercats), establiments de restauració i hoteleria, cinemes, titulars de l’explotació de màquines de “vending”, etc

 

El contribuent està obligat a REPERCUTIR l’impost al consumidor final.

 

5. Qui és substitut del contribuent?

 

D’acord amb l’article 74, és SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT el distribuïdor resident a l’Estat espanyol que subministra les begudes al contribuent que les posa a disposició del consumidor.

 

(Cal entendre el concepte de distribuïdor no com a categoria estricta del CNAE, sinó en un sentit més ampli, com aquella persona física o jurídica que subministra la beguda al contribuent. En aquest sentit, ho poden ser, també, els fabricants quan aquests subministren les begudes al contribuent directament).

 

 6. Qui actua com a subjecte passiu davant de l’Administració tributària?

 

És SUBJECTE PASSIU la persona física o jurídica a qui la Llei imposa l’obligació de satisfer la quota tributària i les obligacions formals inherents a aquest pagament (presentació autoliquidació)

 

En l’IBEE, actua com a subjecte passiu en cadascun dels casos següents:

 

- el SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT quan aquest substitut és resident a l’Estat espanyol.

- el CONTRIBUENT quan el substitut és no resident a l’Estat espanyol

- el CONTRIBUENT quan contribuent i substitut són la mateixa persona.

 

7. Com es calcula la quota de l’impost?

 

Per a determinar l’import de la quota, cal aplicar el tipus de gravamen corresponent sobre el volum de beguda expressat en litres.

 

S’estableixen dos tipus de gravamen segons el contingut en sucre:

 

- Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,12 euros/litre

- Les begudes d’entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,08 euros/litre

 

8. Quan es merita l’impost?

 

L’impost es merita:

 

Amb caràcter general, l’impost es merita en el moment que el contribuent adquireix la beguda al substitut.

 

En el cas que substitut i contribuent coincideixin en la mateixa persona, l’impost es merita quan el contribuent posa la beguda a disposició del consumidor.

 

9. Com repercuteix l’impost el substitut al contribuent?

 

Per exigir l’impost al contribuent, el substitut l’ha d’incorporar en la factura corresponent sota el concepte “IBEE” o “impost sobre begudes ensucrades envasades”.

 

De conformitat amb la Llei de l’IVA (art. 78 de la Llei 37/1992) l’IBEE ha de formar part de la base imposable de l’IVA.

 

10. Com es trasllada l’impost al consumidor?

 

El contribuent està obligat a REPERCUTIR l’impost al consumidor final, sense que sigui necessari que s’expliciti de forma expressa en el tiquet de compra.

 

11. Quan s’ha d’autoliquidar l’IBEE i qui l’ha d’autoliquidar?

 

L’impost s’ha d’autoliquidar en la forma i terminis que s’estableixin reglamentàriament.

 

Actualment s’està tramitant el projecte de Decret que ha d’aprovar el Reglament de desplegament de la Llei. En principi, és previst que s’estableixin períodes trimestrals de liquidació i que l’autoliquidació es presenti en els 20 primers dies del mes següent a cada trimestre (1-20 d’abril; 1-20 de juliol; 1-20 d’octubre; i 1-20 de gener).

 

D’acord amb això, el primer període de liquidació és el trimestre abril-juny 2017 que s’haurà d’autoliquidar entre els dies 1 i 20 de juliol de 2017.

 

Ha d’ingressar i presentar l’autoliquidació el contribuent o el substitut del contribuent segons ha quedat explicat en el punt 5 d’aquest document informatiu.

 

El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del Vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda.

 

12. Qui gestiona, inspecció i recapta l’impost?

 

D’acord amb la Llei, té atribuïdes les funcions de gestió , inspecció i recaptació de l’impost l’Agència Tributària de Catalunya.

 

Podeu adreçar les vostres consultes a:

 

Per a consultes de caràcter jurídic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Per a consultes sobre l’aplicació i gestió de l’impost: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

1 Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes