NOVETATS

Comgest Economistes, nou Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)


Comgest Economistes s’acaba d’incorporar al Sistema Circe (Centro de la Información y Red de la Creación de Empresas) en virtut del conveni subscrit pel Consejo General de Colegios de Economistas amb el Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

 

La Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa disposa d'un cercador per localitzar el PAE que més li convingui a l'emprenedor.

 

 

Què fem com a PAE?

 

 

  • Prestar serveis d'informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials.

 

 

 

  • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa a través del document únic electrònic (DUE).

 

 

 

  • El DUE es realitza a través d'una plataforma gestionada pel  CIRCE i que connecta tots els organismes i agents implicats en la tramitació de la constitució d'una societat o d'un treballador/a autònom/a.

 

 

 

  • Permet donar-se d'alta com a empresari/ària individual de manera immediata i constituir telemàticament societats mercantils de forma àgil.

 

 

Si ets emprenedor/a i busques assessorament només has de posar-te en contacte amb nosaltres i ens encarregarem de tot.

 

 

Declaracions Anuals Operacions amb Tercers (347)

Benvolgut client,

 

Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del MODEL 347 corresponent a l´exercici 2015, declaració informativa anual d´operacions amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros.

 

En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre despatx i la comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L., segueixi les instruccions de l´apartat A de la present circular.

 

Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines, llegeixi directament l´apartat B.

 

APARTAT A

 

Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu electrònic la relació de clients i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a través de la documentació que ens ha facilitat per a la confecció de la seva comptabilitat. Abans del proper dia 19 de Febrer de 2016 ens haurien de confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar qualsevol variació que calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap comunicació seva abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva conformitat amb les dades que li hem facilitat.

           

APARTAT B

 

A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que abans del proper dia 15 de Febrer de 2016 ens facin arribar, mitjançant el suport que considerin més oportú (paper, correu electrònic, .....), la següent informació referent a les mencionades operacions:

           

 1. Nom fiscal

 2. N.I.F.

 3. Tipus d’operació ( proveïdor, client, etc... )

 4. Adreça fiscal (incloent-hi el Codi Postal)

 5. L’import anual de les operacions realitzades (IVA inclòs) juntament amb el seu desglòs trimestral (NOVETAT INTRODUÏDA EN LA DECLARACIÓ DEL 2011).

   

  Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar, també cal incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els 3.005,06.- €:

 6. Els leasings

 7. Primes d´assegurances pagades

 8. Interessos corresponents a préstecs bancaris

 9. Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública

 10. Els imports superiors a 6.000,00 euros que s’hagin percebut en metàl·lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.

   

  Així mateix, indicar que s’han de declarar de forma separada les quantitats percebudes durant l’exercici per la transmissió d’immobles subjectes a IVA, ja estiguin exemptes o no exemptes a IVA o que es tracti d’una operació amb inversió del subjecte passiu, havent-ho de desglossar trimestralment.

   

  Els recordem les novetats introduïdes el passat exercici 2014 i que continuen vigents per a l’exercici 2015, destacant les següents:

   

 11. Únicament els arrendadors i els arrendataris de locals de negoci que no es practiqui retenció (no es declaren en el Model 180) hauran de declarar de forma separada, els imports trimestrals d’operacions d’arrendament d’immobles. Així mateix, els propietaris/arrendadors hauran de detallar la renda anual, les dades identificatives i la referència cadastral de cada immoble per separat.

   

 12. Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal estan obligades a presentar la declaració, havent-se de subministrar la informació de forma anual.

   

 13. Determinades entitats o establiments de caràcter social (Art. 20.Tres Llei IVA) estan obligades a presentar la declaració per les adquisicions en general de béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa.

   

 14. Els subjectes passiu acollits al Règim Simplificat d’IVA (mòduls en IVA) hauran de consignar en la declaració no només les operacions per les que emetin factura (ingressos), sinó també aquelles operacions que hagin rebut factures (compres i despeses) que hagin anotat en el Llibre Registre de Factures Rebudes.

   

 15. Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar totes les subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.

   

 16. Les operacions incloses en el Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC) s’hauran de consignar de forma separada i per l’import anual, havent d’informar els subjectes passius acollits a aquest règim i els destinataris de les operacions incloses en aquest règim, els següents imports:

   

 1. Import meritat durant l’exercici d’acord amb la regla general de meritament (Art. 75 Llei IVA): import de les factures emeses i/o rebudes durant l’exercici.

   

 2. Import meritat durant l’exercici segons els criteris del règim especial (Art. 163 terdecies Llei IVA): Import (a) de les factures cobrades o satisfetes durant l’exercici i (b) de les factures de l’exercici anterior que no s’havien cobrat o satisfet i que en aquest exercici s’ha ingressat l’IVA meritat o s’ha deduït l’IVA suportat.

   

Els destinataris de les operacions amb inversió del subjecte passiu (Art. 84.1.2º Llei IVA), en virtut de les quals el destinatari és el subjecte passiu de l’operació,

CIRCULAR FISCAL DESEMBRE 2015

El proper 31 de desembre del 2015 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF.

A títol orientatiu en aquest escrit es resumeixen els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de prendre decisions que puguin afectar a la declaració de renda.

 

Principals punts

 

Rebaixa de l’escala de gravamen i augment dels mínims personals i familiars

El nombre de trams es redueix de set a cinc, i el tipus mínim passa del 24’75% al 20% en el 2015 i al 19%  en el 2016. El tipus màxim de gravamen, a l’escala estatal, passa del 52% al 47%  en el 2015 i al 45%  en el 2016.

Com a conseqüència d’aquesta rebaixa dels tipus, s’incrementen els mínims personals i familiars. Desapareix la reducció per treballadors actius majors de 65 anys.

Les indemnitzacions per acomiadament tindran un límit exempt de fins a 180.000 euros (a partir de 01/08/14).

La reducció per rendiments irregulars o amb període de generació superior a 2 anys del treball passen del 40% al 30%. I s’exigeix la imputació en un sol període i la reducció és aplicable a la quantia màxima de 300.000 euros anuals de rendiment net.

 

Tributació de la base de l’estalvi

S’elimina l’exempció de 1.500 euros per dividends i participacions en beneficis. Els nous trams seran:

Rendiments fins a 6.000 euros tributen al 19’50%  en el 2015 i al 19%  en el 2016

Entre 6.000 i 50.000 euros tributen al  21’50% en el 2015 i al 21% en el 2016

A partir de 50.000 euros tributaran al 23’50% en el 2015 i al 23% a partir del 2016

Totes les plusvàlues s’integraran a la base de l’estalvi amb independència del seu període de generació (fins a l’exercici 2014 els guanys obtinguts en una transmissió en la qual no hagués passat un any des de la seva adquisició s’integrava a la base general).

 

Guanys i pèrdues patrimonials

Es destaca com a novetat per la renda del 2015, que les pèrdues patrimonials es podran compensar amb altres guanys del capital mobiliari i viceversa, de manera que la pèrdua d’una venda d’accions podrà compensar-se, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsit. No obstant, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al límit d’un 10% dels guanys al 2015, un 15% al 2016, un 20% al 2017 i un 25% a partir del 2018.

Els contribuents majors de 65 anys estaran exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials, amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan l’import obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió.

Referent a les transmissions d’immobles, s’eliminen els coeficients de correcció monetària que permetien corregir el valor d’adquisició per efectes de la inflació. Però es mantenen els coeficients d’abatiment pels immobles adquirits abans del 31/12/94, que permet una reducció fiscal aplicable al guany obtingut fins al 20/01/06, però es limita als guanys patrimonials derivats de la venda de béns amb un valor de transmissió màxim de 400.000 euros per contribuent (límit aplicable al conjunt dels valors de transmissions de tots els elements als que resulti d’aplicació els coeficients d’abatiment des de 01/01/2015).

 

Deducció i reducció per lloguer d’habitatge

Pel 2015 l’arrendador podrà continuar aplicant-se el 60% de la reducció del rendiment net per lloguer d’habitatge, però només  quan el rendiment net sigui positiu i s’elimina la reducció incrementada del 100% pels arrendaments a joves menors de 30 anys amb uns rendiments nets de treball i/o d’activitats econòmiques superiors a l’IPREM.

D’altra banda, s’elimina per a l’arrendatari la deducció per lloguer d’habitatge amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14.

 

Fórmules d’estalvi a mig i llarg termini

Tenir en compte els Plans de Pensions, és a dir, recordar que les aportacions redueixen la base imposable amb caràcter general, fins a 8.000.-€ amb el límit de 30% (s’elimina el percentatge màxim del 50%) de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques, percebuts individualment a l’exercici (fins al 2014 el límit eren 10.000 o 12.500 per contribuents de més de 50 anys). S’augmenta de 2.000 a 2.500 la reducció per aportacions realitzades a favor del cònjuge que no tingui rendiments superiors a 8.000 euros anuals. 

 

Es crea un nou pla de liquiditat pel rescat dels Plans de Pensions, ja que es podran rescatar els drets consolidats amb un mínim de deu anys d’antiguitat (a partir 01/01/15).

 

Com a novetat pel 2015, apareix l’exempció de tributació dels rendiments d’assegurances de vida, dipòsits i contractes financers a través del quals s’instrumentin Plans d’Estalvi a Llarg Termini (PALP), sempre i quan, es realitzi una inversió anual màxima de 5.000 euros, es rescati en forma de capital i no de renda, i no es disposi del capital durant el termini mínim de 5 anys des de la primera aportació.

 

Es manté la deducció del 15% de l’import invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.

Recordem que a partir de l’1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual. Establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12.

Es declara exempta la dació en pagament de l’habitatge habitual.

 

El percentatge d’imputació immobiliària continuarà essent el 2%, però com a novetat del 2015 el tipus de l’1’1% s’aplicarà únicament per valor cadastrals revisats en els deu períodes impositius anteriors, pel que desapareix la referència de l’any 1994.

 

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. Es manté la deducció del 20% sobre les quantitats satisfetes per la subscripció de les participacions sempre i quan es compleixin els següents requisits:

 1. Revestir la forma de Societat Anónima, Societat Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral.

 2. Exercir una activitat econòmica que tingui mitjans personals i materials pel desenvolupament de la mateixa.

 3. Els fons propis no podran superar els 400.000 euros.

 4. La participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu cònjuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no pot ser superior al 40%.

 5. Les accions o participacions s’han d’adquirir en el moment de la constitució de la societat o mitjançant l’ampliació de capital social efectuada en els 3 anys següents a la seva constitució i s’han de mantenir per un termini superior a 3 anys i inferior a 12 anys.

 

Nova deducció de 1.200 euros anuals per família nombrosa, de la que es podrà sol·licitar l’abonament anticipat.

 

Nou límit d’obligació de declarar: S’amplia el límit d’11.200 euros a 12.000 euros en rendiments del treball.

 

 

Impost sobre el patrimoni

 

Es prorroga per a l’exercici 2015 l’Impost sobre el Patrimoni.

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 • Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure el deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 • Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

 

 

 

Per qualsevol dubte, aclariment o ampliació de la informació, no dubti en posar-se en contacte amb aquest despatx professional a través del telèfon 972 41 07 80 o del correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. o dirigir-se personalment a la nostra oficina situada al c/ Migdia num.37 2D de Girona.

Departament Fiscal

 

 

 

EXEMPCIÓ IAE

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

 

  • Subjectes passius que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els dos primers períodes impositius.

 

  • Persones físiques

 

  • Subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a 1.000.000 euros.

 

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

 

Novetats en la capitalització de l'Atur!!!

Capitalització de la prestació per desocupació per constituir-se com treballador autònom o destinar-la al control efectiu d'una entitat en la qual treballar per compte propi.
 
Es pot abonar d'una sola vegada el valor de l'import, total o parcial, de la prestació per desocupació de nivell contributiu a què tingui dret el treballador, pendent de percebre, d'acord amb les següents regles:
 
- L'import pot arribar al 100% de la prestació si el treballador pretén constituir-se com treballador autònom, o aportar per posseir el control efectiu d'una entitat mercantil nova o constituïda dins dels 12 mesos anteriors i exercir-hi una activitat professional per compte propi , sempre que vagin a posseir el control efectiu de la mateixa, d'acord amb el que preveu la disposició addicional vintena setena LGSS.
Pot destinar-se a despeses de constitució i posada en funcionament de l'entitat i al pagament de taxes i tributs, i fins al 15% de la mateixa a serveis específics d'assessorament, formació i informació.
No s'ha d'haver mantingut amb l'entitat, o amb una altra del mateix grup empresarial, un vincle laboral previ immediatament anterior a la situació legal d'atur.
 
- L'entitat gestora pot abonar mensualment la prestació per desocupació contributiva mitjançant la subvenció de la cotització del treballador a la Seguretat Social, quan el pagament únic no arriba al 100%.
 
- La sol·licitud s'ha de fer abans de l'inici de l'activitat com a treballador autònom o com a soci de l'entitat mercantil (es considera inici la data que figura a la sol·licitud d'alta del treballador en la Seguretat Social), amb efectes econòmics a partir del dia següent al del seu reconeixement o data d'inici de l'activitat si és anterior.
 
- No poden percebre el pagament únic de la prestació que en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud hagin compatibilitzat el treball per compte propi amb la prestació per desocupació contributiva.

 

Bones noticies per als contribuents!!

Els contribuents que presentin sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament de deutes tributaries fins a 30.000,00.-euros quedaran exempts d’aportar garanties per a la seva concessió.

Aquest canvi normatiu que es va aprovar ahir dia  21 d’octubre  a través de l’ Ordre Ministerial HAP/2178/2015, beneficiarà  als contribuents amb problemes de liquiditat i afectarà a totes les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es presentin davant l’Agencia Tributaria amb l’excepció dels deutes generats per la falta d’ingrés de les retencions del IRPF que continuaran essent inajornables.

Aquesta exempció de garanties ens les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments suposa per al contribuent una reducció de les carregues indirectes donat que la sol·licitud d’ajornament és podrà tramitar de forma mes senzilla i ràpida i el sol·licitant no haurà de fer-se càrrec dels costos derivats de la sol·licitud d’avals, hipoteques o d’altres garanties.

D’altra banda els pressupostos generals de l’estat contemplen que per al 2016 que l’interès de demora que s’aplica passi del 4,75% al 3,75%

 

Adjuntem el link de l’Agencia Tributaria a on ho explica i hi ha l’Ordre.

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2015/Octubre/20_10_2015_Solicitudes_de_aplazamiento_o_fraccionamiento__aumento_del_limite_exento_para_la_aportacion_de_garantias.shtml

 

 

Novetats per les entitats sense ànim de lucre

A partir d’ara , les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, clubs esportius...) tenen l'obligació de complir la LOPD (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

Dubtes sobre límit en efectiu

Ja fa gairebé un any que va sortir publicada la nova llei que limita a 2500 eurus el pagament en efectiu però, davant les moltes consultes que hem rebut, us recordem tots els detalls de la nova legislació: 

 

Els informem que el passat 30 d´Octubre de 2012 va sortir publicada al BOE la Llei 7/2012 de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d´adeqüació de la normativa financera pera la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

 

Els adjuntem l ´articulat que desenvolupa la limitació dels pagaments en efectiu a 2.500,00€.

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.Artículo 7. Limitaciones a los pagos en efectivo.

Uno. Ámbito de aplicación.

1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

2. A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

3. Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

4. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, y respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5. Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

Dos. Infracciones y sanciones.

1. Constituye infracción administrativa el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo establecidos en el apartado uno anterior.

2. Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida en el apartado uno anterior. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos.

3. La infracción prevista en este artículo será grave.

4. La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera, según se trate de cada uno de los supuestos a que se refiere el número 1 del apartado uno, respectivamente.

5. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción prevista en el número anterior.

6. La acción tipificada en el número 1 de este apartado no dará lugar a responsabilidad por infracción respecto de la parte que intervenga en la operación cuando denuncie ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada.

La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.

7. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en este apartado será compatible con las sanciones que, en su caso, resultaran procedentes por la comisión de infracciones tributarias o por incumplimiento de la obligación de declaración de medios de pago establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

8. La infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

9. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

 

 

Així doncs, a mode de resum, els aspectes més rellevants que cal que tingui en compte són:

La limitació afecta a les operacions que superin els 2.500,00€ realitzades entre parts quan qualsevol de les parts intervinents tingui la consideració d´empresari o professional (en queden excloses les operacions entre particulars).

Si una de les parts és persona fisica no resident l'import s´eleva el límit fins a 15.000,00€.

Els límits establerts són amb impostos inclosos (total factura).

La limitació entrará en vigor el proper 19/11/2012.

Els 2.500,00€ es computen per operació (entrega de béns o prestació de serveis), independentment del nombre de pagaments que s´acordin per a la transacció.

Les sancions es califiquen com a "greus" i ambdues parts respondran solidàriament del seu pagament(part pagadora i part cobradora).

L'import de la sanció será el 25% del import pagat en efectiu.

La denúncia, dins dels 3 mesos següents a la data del pagament, eximeix de sanció a la part denunciant.


Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la seva disposició.

Atentament,
 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes