NOVETATS

CALENDARI LABORAL 2016

 

 

FESTES NACIONALS

 

 

 

 

 


1 DE GENER               Any Nou (Festa estatal)

6 DE GENER               Reis (Festa estatal)

25 DE MARÇ             Divendres Sant (Festa estatal)

28 DE MARÇ             Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)

16 DE MAIG              Dilluns de Pasqua Granada (Festa autonòmica)

24 DE JUNY                Sant Joan (Festa autonòmica)

15 D’AGOST              L’ Assumpció (Festa estatal)

12 D’OCTUBRE          Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)

1 DE NOVEMBRE      Tots Sants (Festa estatal)

6 DE DESEMBRE        Dia de la Constitució (Festa estatal)

8 DE DESEMBRE        La Immaculada (Festa estatal)

            26 DE DESEMBRE      Sant Esteve (Festa autonòmica)

 

 

 

FESTES LOCALS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CIRCULAR FISCAL DESEMBRE 2015

 

 

El proper 31 de desembre del 2015 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF.

A títol orientatiu en aquest escrit es resumeixen els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de prendre decisions que puguin afectar a la declaració de renda.

 

Principals punts

 

Rebaixa de l’escala de gravamen i augment dels mínims personals i familiars

El nombre de trams es redueix de set a cinc, i el tipus mínim passa del 24’75% al 20% en el 2015 i al 19%  en el 2016. El tipus màxim de gravamen, a l’escala estatal, passa del 52% al 47%  en el 2015 i al 45%  en el 2016.

Com a conseqüència d’aquesta rebaixa dels tipus, s’incrementen els mínims personals i familiars. Desapareix la reducció per treballadors actius majors de 65 anys.

Les indemnitzacions per acomiadament tindran un límit exempt de fins a 180.000 euros (a partir de 01/08/14).

La reducció per rendiments irregulars o amb període de generació superior a 2 anys del treball passen del 40% al 30%. I s’exigeix la imputació en un sol període i la reducció és aplicable a la quantia màxima de 300.000 euros anuals de rendiment net.

 

Tributació de la base de l’estalvi

S’elimina l’exempció de 1.500 euros per dividends i participacions en beneficis. Els nous trams seran:

Rendiments fins a 6.000 euros tributen al 19’50%  en el 2015 i al 19%  en el 2016

Entre 6.000 i 50.000 euros tributen al  21’50% en el 2015 i al 21% en el 2016

A partir de 50.000 euros tributaran al 23’50% en el 2015 i al 23% a partir del 2016

Totes les plusvàlues s’integraran a la base de l’estalvi amb independència del seu període de generació (fins a l’exercici 2014 els guanys obtinguts en una transmissió en la qual no hagués passat un any des de la seva adquisició s’integrava a la base general).

 

Guanys i pèrdues patrimonials

Es destaca com a novetat per la renda del 2015, que les pèrdues patrimonials es podran compensar amb altres guanys del capital mobiliari i viceversa, de manera que la pèrdua d’una venda d’accions podrà compensar-se, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsit. No obstant, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al límit d’un 10% dels guanys al 2015, un 15% al 2016, un 20% al 2017 i un 25% a partir del 2018.

Els contribuents majors de 65 anys estaran exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials, amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan l’import obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió.

Referent a les transmissions d’immobles, s’eliminen els coeficients de correcció monetària que permetien corregir el valor d’adquisició per efectes de la inflació. Però es mantenen els coeficients d’abatiment pels immobles adquirits abans del 31/12/94, que permet una reducció fiscal aplicable al guany obtingut fins al 20/01/06, però es limita als guanys patrimonials derivats de la venda de béns amb un valor de transmissió màxim de 400.000 euros per contribuent (límit aplicable al conjunt dels valors de transmissions de tots els elements als que resulti d’aplicació els coeficients d’abatiment des de 01/01/2015).

 

Deducció i reducció per lloguer d’habitatge

Pel 2015 l’arrendador podrà continuar aplicant-se el 60% de la reducció del rendiment net per lloguer d’habitatge, però només  quan el rendiment net sigui positiu i s’elimina la reducció incrementada del 100% pels arrendaments a joves menors de 30 anys amb uns rendiments nets de treball i/o d’activitats econòmiques superiors a l’IPREM.

D’altra banda, s’elimina per a l’arrendatari la deducció per lloguer d’habitatge amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14.

 

Fórmules d’estalvi a mig i llarg termini

Tenir en compte els Plans de Pensions, és a dir, recordar que les aportacions redueixen la base imposable amb caràcter general, fins a 8.000.-€ amb el límit de 30% (s’elimina el percentatge màxim del 50%) de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques, percebuts individualment a l’exercici (fins al 2014 el límit eren 10.000 o 12.500 per contribuents de més de 50 anys). S’augmenta de 2.000 a 2.500 la reducció per aportacions realitzades a favor del cònjuge que no tingui rendiments superiors a 8.000 euros anuals. 

 

Es crea un nou pla de liquiditat pel rescat dels Plans de Pensions, ja que es podran rescatar els drets consolidats amb un mínim de deu anys d’antiguitat (a partir 01/01/15).

 

Com a novetat pel 2015, apareix l’exempció de tributació dels rendiments d’assegurances de vida, dipòsits i contractes financers a través del quals s’instrumentin Plans d’Estalvi a Llarg Termini (PALP), sempre i quan, es realitzi una inversió anual màxima de 5.000 euros, es rescati en forma de capital i no de renda, i no es disposi del capital durant el termini mínim de 5 anys des de la primera aportació.

 

Es manté la deducció del 15% de l’import invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.

Recordem que a partir de l’1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual. Establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12.

Es declara exempta la dació en pagament de l’habitatge habitual.

 

El percentatge d’imputació immobiliària continuarà essent el 2%, però com a novetat del 2015 el tipus de l’1’1% s’aplicarà únicament per valor cadastrals revisats en els deu períodes impositius anteriors, pel que desapareix la referència de l’any 1994.

 

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. Es manté la deducció del 20% sobre les quantitats satisfetes per la subscripció de les participacions sempre i quan es compleixin els següents requisits:

 1. Revestir la forma de Societat Anónima, Societat Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral.

 2. Exercir una activitat econòmica que tingui mitjans personals i materials pel desenvolupament de la mateixa.

 3. Els fons propis no podran superar els 400.000 euros.

 4. La participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu cònjuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no pot ser superior al 40%.

 5. Les accions o participacions s’han d’adquirir en el moment de la constitució de la societat o mitjançant l’ampliació de capital social efectuada en els 3 anys següents a la seva constitució i s’han de mantenir per un termini superior a 3 anys i inferior a 12 anys.

 

Nova deducció de 1.200 euros anuals per família nombrosa, de la que es podrà sol·licitar l’abonament anticipat.

 

Nou límit d’obligació de declarar: S’amplia el límit d’11.200 euros a 12.000 euros en rendiments del treball.

 

 

Impost sobre el patrimoni

 

Es prorroga per a l’exercici 2015 l’Impost sobre el Patrimoni.

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 • Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure el deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 • Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

 

 

 

Per qualsevol dubte, aclariment o ampliació de la informació, no dubti en posar-se en contacte amb aquest despatx professional a través del telèfon 972 41 07 80 o del correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. o dirigir-se personalment a la nostra oficina situada al c/ Migdia num.37 2D de Girona.

Departament Fiscal

 

 

 

 

 

 

 

Novetats en la Capitalització del l'atur

Capitalització de la prestació per desocupació per constituir-se com treballador autònom o destinar-la al control efectiu d'una entitat en la qual treballar per compte propi.
 
Es pot abonar d'una sola vegada el valor de l'import, total o parcial, de la prestació per desocupació de nivell contributiu a què tingui dret el treballador, pendent de percebre, d'acord amb les següents regles:
 
- L'import pot arribar al 100% de la prestació si el treballador pretén constituir-se com treballador autònom, o aportar per posseir el control efectiu d'una entitat mercantil nova o constituïda dins dels 12 mesos anteriors i exercir-hi una activitat professional per compte propi , sempre que vagin a posseir el control efectiu de la mateixa, d'acord amb el que preveu la disposició addicional vintena setena LGSS.
Pot destinar-se a despeses de constitució i posada en funcionament de l'entitat i al pagament de taxes i tributs, i fins al 15% de la mateixa a serveis específics d'assessorament, formació i informació.
No s'ha d'haver mantingut amb l'entitat, o amb una altra del mateix grup empresarial, un vincle laboral previ immediatament anterior a la situació legal d'atur.
 
- L'entitat gestora pot abonar mensualment la prestació per desocupació contributiva mitjançant la subvenció de la cotització del treballador a la Seguretat Social, quan el pagament únic no arriba al 100%.
 
- La sol·licitud s'ha de fer abans de l'inici de l'activitat com a treballador autònom o com a soci de l'entitat mercantil (es considera inici la data que figura a la sol·licitud d'alta del treballador en la Seguretat Social), amb efectes econòmics a partir del dia següent al del seu reconeixement o data d'inici de l'activitat si és anterior.
 
- No poden percebre el pagament únic de la prestació que en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud hagin compatibilitzat el treball per compte propi amb la prestació per desocupació contributiva.

EXEMPCIO IAE

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

  • Subjectes passius que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els dos primers períodes impositius.
  • Persones físiques
  • Subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a 1.000.000 euros.

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

Bones noticies per als contribuents!!

Els contribuents que presentin sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament de deutes tributaries fins a 30.000,00.-euros quedaran exempts d’aportar garanties per a la seva concessió.

Aquest canvi normatiu que es va aprovar ahir dia  21 d’octubre  a través de l’ Ordre Ministerial HAP/2178/2015, beneficiarà  als contribuents amb problemes de liquiditat i afectarà a totes les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es presentin davant l’Agencia Tributaria amb l’excepció dels deutes generats per la falta d’ingrés de les retencions del IRPF que continuaran essent inajornables.

Aquesta exempció de garanties ens les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments suposa per al contribuent una reducció de les carregues indirectes donat que la sol·licitud d’ajornament és podrà tramitar de forma mes senzilla i ràpida i el sol·licitant no haurà de fer-se càrrec dels costos derivats de la sol·licitud d’avals, hipoteques o d’altres garanties.

D’altra banda els pressupostos generals de l’estat contemplen que per al 2016 que l’interès de demora que s’aplica passi del 4,75% al 3,75%

 

Adjuntem el link de l’Agencia Tributaria a on ho explica i hi ha l’Ordre.

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2015/Octubre/20_10_2015_Solicitudes_de_aplazamiento_o_fraccionamiento__aumento_del_limite_exento_para_la_aportacion_de_garantias.shtml

 

 

Retencions juliol

El passat 10 de Juliol s’ha aprovat el Real Decret Llei 9/2015, de mesures urgents per reduir la

càrrega tributària suportada pels contribuents de l’IRPF i altres mesures

de caràcter econòmic, el qual s’ha publicat en el BOE de data 11 de

juliol del present, en virtut del qual s’aproven les següents modificacions:

1. S’aproven nous supòsits d’exempció en l’IRPF per a determinades

ajudes i subvencions.

2. Es redueix l’escala de gravamen Estatal de la part general de

l’IRPF pel període 2015.

3. Es redueix l’escala de gravamen Estatal de la part de l’estalvi de

l’IRPF pel període 2015

4. Es modifiquen els tipus de retenció, a partir del 12 de juliol de 2015:

A continuació destaquem el principals tipus de retenció objecte

de modificació:

 Arrendament o sotsarrendament de béns immobles urbans:

Exercici 2015:

Fins 11-07-2015: 20%

A partir 12-07-2015: 19,5%

Exercici 2016 i següents: 19%

 Arrendament o sotsarrendament de béns mobles i negocis:

Exercici 2015:

Fins 11-07-2015: 20%

A partir 12-07-2015: 19,5%

Exercici 2016 i següents: 19%

 Rendiments del capital mobiliari, per exemple dividends,

interessos dels préstecs, etc:

Exercici 2015:

Fins 11-07-2015: 20%

A partir 12-07-2015: 19,5%

Exercici 2016 i següents: 19%

 Activitats professionals:

En caràcter general:

Des de 01-01-2015 fins 11-07-2015: 19%

A partir 12-07-2015: 15%

Professionals inicien activitat professional (en l’any d’inici i en

els dos següents), quan no haguessin exercit cap activitat

professional en l’any anterior a la data d’inici de l’activitat

professional:

Des de 01-01-2015 fins 11-07-2015: 9%

A partir 12-07-2015: 7%

Professionals als que el volum de rendiments íntegres de les

activitats professionals corresponents a l’exercici immediat

anterior sigui inferior a 15.000 i representi més del 75% de la

suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i

del treball obtinguts pel contribuent en l’exercici immediat

anterior:

Des de 01-01-2015 fins 11-07-2015: 15%

A partir 12-07-2015: no es fa diferenciació, pel que

s’aplica el tipus general del 15%, vigent des 12-07-

2015.

 Rendiments del treball

Varia segons l’escala a aplicar, vigent a partir de 12 de juliol

de 2015.

Atès que la reducció és amb efectes 1 de gener de 2015, es

regularitzaran les retencions, tenint en compte els nous tipus

de retenció aprovats aquest juliol de 2015 i les retribucions

obtingudes des de l’1 de gener de 2015, pel que el nou tipus

de retenció a aplicar a partir de la present modificació i fins

el desembre de 2015 serà menor per corregir l’excés de

retenció aplicat en les nòmines dels mesos anteriors (vigents

fins l’11 de juliol de 2015). Conseqüentment, en l’exercici

2016 la retenció serà major respecte a la que s’apliqui a

partir de la modificació aprovada i fins a finals de 2015.

Administradors:

Exercici 2015: 37%

Exercici 2016 i següents: 35%

(en caràcter general es mantenen els mateixos tipus,

ja que no s’han modificat)

Administradors d’entitats que l’import net de la xifra de

negocis de l’últim exercici finalitzat en anterioritat al

pagament dels rendiments sigui inferior a 100.000 euros:

Exercici 2015:

Fins 11-07-2015: 20%

A partir 12-07-2015: 19,5%

Exercici 2016 i següents: 19%

Cursos, conferències, seminaris i similars:

Des de 01-01-2015 fins 11-07-2015: 19%

A partir 12-07-2015: 15%

Rendiments del treball per elaboració d’obres literàries,

artístiques o científiques:

Des de 01-01-2015 fins 11-07-2015: 19%

A partir 12-07-2015: 15%

Per a qualsevol dubte, aclariment o ampliació de la informació, no dubti

en posar-se en contacte amb aquest despatx professional a través del

telèfon 972.41.07.80.

Normativa al.lèrgens

Obligatorietat de l’adaptació a la Directiva UE i Reglament

 

1169/2011 i legislació nacional RD 126/2015 (Al.lèrgies o

 

intoleràncies alimentaries)

 

El 14 de desembre de 2014 va començar l’obligatorietat de declaració

 

d’al.lèrgens en cafeteries, restaurants, menjadors, botigues d’alimentació a

 

granel, aliments el.laborats, hospitals, carnisseries, peixateries, fleques,

 

pastisseries, càtering, botigues d’embotits...

 

Això significa la necessitat d’identificar els catorze grups d’aliments que poden

 

provocar al.lèrgies o intoleràncies (llet, ous, gluten, fruits secs...) de manera que

 

s’informi de la seva presència en l’etiqueta o s’informi degudament al client.

 

Gestió dels Al.lèrgens

 

Les empreses han de tenir implantats plans d’autocontrol basats en l’aplicació

 

del sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) o en manuals

 

d’higiene, per tal d’aplicar una correcte gestió dels al.lèrgens. La informació ha

 

d’estar a disposició del personal de l’establiment, de les persones consumidores

 

que la sol.licitin i també de les autoritats de control.

 

El personal ha de rebre formació sobre els al.lèrgens alimentaris i les

 

conseqüències de la ingestió en les persones sensibles, per tal d’evitar qualsevol

 

sanció, doncs les empreses que incompleixin amb les tècniques d’autocontrol

 

en matèria de seguretat alimentària, marcades en la normativa europea

 

1169/2011 poden enfrontar-se a sancions d’entre 5.000.-€ a 600.000.-€.

 

Si la vostra empresa desenvolupa una activitat inclosa en la relació indicada al

 

principi, podeu posar-vos en contacte amb el departament fiscal al

 

telef.972.41.07.80 o a través de

 

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. i us

 

informarem amb més detall per a dur a terme la gestió.

 

A punt per la renda 2014

Us recordem que ja ha començat el període per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2014.
Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:
· Dades fiscals d’Hisenda rebudes al seu domicili, en cas contrari, ho podem sol·licitar.
· Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.
· Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.
· Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...
· Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.
· Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).
· IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.
· Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.
ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS
· Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).
· Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest
despatx, els tenim nosaltres)
· Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals)
INCREMENTS I DISMINUCIONS PATRIMONIALS.
· Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.
· Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge).
DESGRAVACIONS
· Inversions en la construcció, rehabilitació, ampliació o compra de l’habitatge habitual o, en
el seu cas, rebuts dels préstecs satisfets (per les adquisicions d’habitatges habituals anteriors
a 31/12/2012). Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. Justificants de les aportacions
a Fons de Pensions. Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys. Certificats de
donatius a determinades entitats.
IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:
· Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure el
deutes) sigui superior a 2.000.000 €.
· Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).
Els recordem la comoditat de poder avançar la recepció de les seves dades fiscals i esborrany
de la Declaració de Renda 2014 a través d’internet. Per sol·licitar-les es requereix: NIF, casella
415 renta 2013, núm. telèfon mòbil. Li podem tramitar nosaltres de forma gratuïta.
El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 30 de juny.
Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els
e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració.
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ; Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes