NOVETATS

A punt per la renda 2014

Us recordem que ja ha començat el període per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2014.
Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:
· Dades fiscals d’Hisenda rebudes al seu domicili, en cas contrari, ho podem sol·licitar.
· Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.
· Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.
· Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...
· Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.
· Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).
· IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.
· Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.
ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS
· Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).
· Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest
despatx, els tenim nosaltres)
· Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals)
INCREMENTS I DISMINUCIONS PATRIMONIALS.
· Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.
· Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge).
DESGRAVACIONS
· Inversions en la construcció, rehabilitació, ampliació o compra de l’habitatge habitual o, en
el seu cas, rebuts dels préstecs satisfets (per les adquisicions d’habitatges habituals anteriors
a 31/12/2012). Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. Justificants de les aportacions
a Fons de Pensions. Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys. Certificats de
donatius a determinades entitats.
IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:
· Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure el
deutes) sigui superior a 2.000.000 €.
· Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).
Els recordem la comoditat de poder avançar la recepció de les seves dades fiscals i esborrany
de la Declaració de Renda 2014 a través d’internet. Per sol·licitar-les es requereix: NIF, casella
415 renta 2013, núm. telèfon mòbil. Li podem tramitar nosaltres de forma gratuïta.
El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 30 de juny.
Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els
e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració.
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ; Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Canvis retencions 2015-2016

Arran de la reforma fiscal aprovada recentment, s’han modificat els tipus de retenció per a l’exercici 2015 i a partir de l’exercici 2016.

Aquí teniu un quadre amb els tipus de retenció aplicables per a l’exercici 2015 i a partir de l’exercici 2016.

 

 

  • Arrendament o sotsarrendament de béns immobles urbans:

 

Exercici 2015:                                 20%

Exercici 2016 i següents:              19%

 

  • Arrendament o sotsarrendament de béns mobles i negocis:

 

Exercici 2015:                                 20%

Exercici 2016 i següents:              19%

 

  • Dividends:

 

Exercici 2015:                                 20%

Exercici 2016 i següents:              19%

 

  • Préstecs:

 

Exercici 2015:                                 20%

Exercici 2016 i següents:              19%

 

  • Activitats professionals:

 

En caràcter general:

 

Exercici 2015:                                 19%

Exercici 2016 i següents:              18%

 

Professionals inicien activitat professional (en l’any d’inici i en els dos següents), quan no haguessin exercit cap activitat professional en l’any anterior a la data d’inici de l’activitat professional:

 

Exercici 2015:                                 9%

Exercici 2016 i següents:              9%

 

Professionals als que el volum de rendiments íntegres de les activitats professionals corresponents a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en l’exercici immediat anterior:

 

Exercici 2015:                                 15%

Exercici 2016 i següents:              15%

 

  • Activitats econòmiques

 

Exercides per persones físiques, derivades d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals:

 

Exercici 2015:                                 2%

Exercici 2016 i següents:              2%

 

Exercides per persones físiques, derivades de determinades activitats que determinen el rendiment net pel mètode d’Estimació Objectiva (Mòduls):

 

Exercici 2015:                                 2%

Exercici 2016 i següents:              2%

 

  • Rendiments del treball

 

Administradors:

 

Exercici 2015:                                 37%

Exercici 2016 i següents:              35%

 

Administradors d’entitats que l’import net de la xifra de negocis de l’últim exercici finalitzat en anterioritat al pagament dels rendiments sigui inferior a 100.000 euros:

 

Exercici 2015:                                 20%

Exercici 2016 i següents:              19%

 

Cursos, conferències, seminaris i similars:

 

Exercici 2015:                                 19%

Exercici 2016 i següents:              18%

 

 

Certificat exoneració retenció

Li recordem que durant el mes de gener, cal sol·licitar el certificat d’exoneració de practicar retenció d’IRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments d’immobles urbans, en el cas que compleixin els requisits que marca la normativa (que tot seguit detallem), doncs, de no fer-ho caldrà aplicar retenció a tots els arrendaments d’immobles (a excepció dels habitatges).

 

Serà necessari que el propietari sol·liciti el certificat, per tal de que l’arrendatari no li practiqui retenció, en el següent cas:

 

Quan l’activitat de l’arrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de l’IAE o en algun altre epígraf que li faculti per a l’activitat d’arrendament o sotsarrendament de béns immobles urbans, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament o sotsarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.

 

Segons les tarifes de l’IAE, no resulta quota cero i, per tant no s’està obligat a practicar retenció, quan el valor cadastral dels immobles objecte d’arrendament o sotsarrendament és superior a 601.012,10.- €.

 

Així mateix, recordem que no existeix obligació de practicar retenció i no es necessari sol·licitar el certificat d’exoneració, en els següents casos d’arrendaments i sotsarrendaments d’immobles urbans:

 

  • Quan es tractin d’arrendaments d’habitatges a empreses pels seus treballadors.
  • Quan les rendes satisfetes per l’arrendatari a un mateix arrendador no superi els 900.- € anuals.

 

El certificat l’ha de demanar el propietari dels immobles i l’ha de fer extensiu als seus llogaters anualment, per tal de no aplicar la retenció corresponent a la renda del lloguer.

Preguem que es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80, per a qualsevol dubte o aclariment, o per tal de què els hi tramitem la sol·licitud del certificat.

Renda 2014: Què cal saber?

El proper 31 de desembre del 2014 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF.
A títol orientatiu en aquest escrit es resumeixen els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de
prendre decisions que puguin afectar a la declaració de renda.
PRINCIPALS PUNTS
Es manté el tipus impositiu màxim del 56% i el nou tram a les escales dels tipus impositius de l’IRPF per a bases
superiors a 300.000,20.-€/any
• Base fins Quota Resta base Tipus
0,00 0,00 17.707,20 24,75%
17.707,20 4.382,53 15.300,00 30,00%
33.007,20 8.972,53 20.400,00 40,00%
53.407,20 17.132,53 66.593,00 47,00%
120.000,00 48.431,24 55.000,00 51,00%
175.000,20 76.481,24 125.000,00 55,00%
300.000,20 145.231,24 resta 56,00%
A partir de 2015 es modifica l’escala general i es redueixen trams que beneficiaran a les rendes més baixes.
La tributació fiscal obligatòria dels interessos generats per a rendiments de capital mobiliari:
Rendiments fins a 6.000 euros tributen al 21%
A partir de 6.000 euros i fins 24.000 tributen al 25%
A partir de 24.000 euros pagaran un 27%
Els guanys i pèrdues derivats de transmissions d’elements patrimonials s’integren:
a) Base de l’Estalvi quan el període de generació sigui superior a un any
b) Base General quan el període de generació sigui inferior a un any, per la qual cosa el rendiment
tributarà al nostre marginal.
A partir del 2015, tornarà a tributar dins la base de l’estalvi els guanys i pèrdues patrimonials sigui quin sigui el
termini de permanència en el patrimoni del contribuent.
A partir 1-1-15 s’eliminen els coeficients d’actualització (que corregien el valor d’adquisició) i desapareixen
els coeficients d’abatiment a partir d’un valor de transmissió global (no individual) màxim de 400.000.-euros.
Es manté derogada la deducció per obres de millora a l’habitatge a partir de 31.12.12
Pel 2014 continua aplicant-se el 60% de la reducció del rendiment net per lloguer d’habitatge habitual i el
100% si l’arrendatari és menor de 30 anys i té uns ingressos superiors a l’IPREM (es manté el règim transitori per
contractes signats abans de 31.12.11 amb el límits de 35 anys). Però, a partir de l’exercici 2015, es manté el 60%
de la reducció que apliquen els propietaris pel lloguer d’habitatges però s’elimina la reducció del 100% pel
lloguer per a menors de 30 o 35 anys.
A partir del gener del 2015, es suprimeix per l’arrendatari la deducció per lloguer per qualsevol contracte
efectuat amb posterioritat a 31.12.14.
Tenir en compte els Plans de Pensions, és a dir, recordar que les aportacions redueixen la base imposable amb
caràcter general, fins a 10.000.-€ amb el límit de 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques,
percebuts individualment a l’exercici i per a partíceps majors de 50 anys 12.500.-€ amb el límit del 50%. Les
prestacions en forma de capital de Plans de Pensions i demés instruments de previsió social, la reducció del
40% es manté per la part de prestació que correspongui a les aportacions efectuades fins a 31.12.2006. També
les aportacions efectuades a sistemes de previsió social del cònjuge poden reduir la base imposable general
fins a un màxim de 2.000.-€, sempre i quan aquell no obtingui rendes o que els seus ingressos no superin els
8.000.-€. A partir del 2015, les aportacions es reduiran a 8.000 euros per tots els contribuent i l’aportació pel cònjuge
s’amplia a 2.500 euros.
Recordem que a partir de l’1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge
habitual. Establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12.
El premis superiors a 2.500.-€ de loteries i apostes de l’Estat i de les autonomies, així com de la Creu Roja i la
Once tributen un 20% a Hisenda a partir de 01.01.13
Exempció de la prestació per desocupació en cobrament únic. Les prestacions per desocupació
reconegudes quedaran exemptes en la modalitat de pagament únic, sempre que les quantitats rebudes es
destinin a les finalitats previstos per la norma. Aquesta exempció està condicionada al manteniment de
l’activitat durant 5 anys. No havent-hi el límit dels 15.500 euros que havia existit en exercicis anteriors.
Reducció del 20% sobre rendiments nets de l’activitat. S’estableix una bonificació del 20% del rendiment net
positiu declarat pels contribuents que iniciïn una activitat econòmica i estiguin a estimació directa. Aquesta
reducció s’aplicarà al primer any amb resultat positiu inferior a 100.000 euros anuals i en l’exercici
immediatament següent. No s’aplicarà quan l’activitat s’hagués realitzat anteriorment.
Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. S’aplicarà una deducció del 20% sobre les
quantitats satisfetes per la subscripció de les participacions sempre i quan es compleixin els següents requisits:
a)Revestir la forma de Societat Anónima, Societat Resp. Limitada o Limitada Laboral.
b) Exercir una activitat econòmica que tingui mitjans personals i materials pel desenvolupament de la mateixa.
c) Els fons propis no podran superar els 400.000 euros.
d) La participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu cònjuge o qualsevol altra
persona amb parentesc fins a segon grau, no pot ser superior al 40%.
Empreses de reduïda dimensió. Es regulen les especialitats per l’aplicació de la nova deducció per inversió de
beneficis. Donaran dret a deducció els rendiments nets d’activitats econòmiques que s’inverteixin en elements
nous d’immobilitzat material.
IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Es prorroga per a l’exercici 2014 l’Impost sobre el Patrimoni.
Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:
• Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure el deutes)
sigui superior a 2.000.000 €.
• Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).
Per qualsevol dubte, aclariment o ampliació de la informació, no dubti en posar-se en contacte amb aquest
despatx professional a través del telèfon 972 41 07 80 o del correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
o dirigir-se personalment a la nostra oficina situada al c/ Migdia num.37 2D de Girona.

LLuís Riquelme, assessor a ACCIÓ

Lluís Riquelme, de Comgest Economistes, fitxa com a assessor pel programa  Acció de la Generalitat de Catalunya.

ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 34 oficines arreu del món.

Des del mes d’abril, Lluís Riquelme s’hi ha incorporat com a assessor acreditat  en estratègia, finances i control de gestió per a totes aquelles empreses que requereixin assessorament en aquests àmbits.

Base mímima autònoms

Des de l'1 de gener de 2014, els treballadors autònoms inclosos en el RETA conforme al
que es disposa en la Disposició Addicional 27ª de la LGSS i article 21.3 de la Llei 4/1997,
de Societats Laborals (autònoms amb més de 10 treballadors i autònoms societaris), els
resultarà d'aplicació com a base de cotització mínima l'establerta per al Grup de
Cotització 1 del Règim General, tret que es tracti de treballadors que causin alta inicial
d’autònoms, als quals resultarà d'aplicació la base mínima establerta genèricament
pel RETA durant els 12 primers mesos de la seva activitat.

Així doncs, L’informem que els autònoms socis de societats mercantils (no s’inclouen
les societats civils), o els autònoms persones físiques que l’any anterior hagin tingut 10 o
més treballadors contractats, la quota dels quals encara no hagi estat adaptada i/o
augmentada al nou límit establert pel Real Decreto-Ley 16/2013, bé d’ofici per la
Seguretat Social, bé a instàncies del propi interessat, tenen un termini fins el dia
30/04/2014 per procedir a la modificació/augment de quota, mitjançant la
presentació d’una sol·licitud de variació de dades davant de la TGSS, acompanyada
de la corresponent documentació justificativa de tal condició.

Si aquest tràmit es realitza de forma voluntària per part de l’interessat abans que hi
hagi notificació per part de la TGSS, no hi haurà interessos de demora, i només es
reclamarà la diferència dels imports no abonats. Pel contrari, si no es realitza el tràmit
de forma voluntària, la Seguretat Social reclamarà la diferència dels imports no
abonats, aplicant els interessos de demora.

En el suposat cas que vostè tingui la condició d’autònom Persona Física i al mateix
temps o en posterioritat adquireix també la condició d’autònom societari, aquesta
última condició, és la que preval alhora de determinar la quota a liquidar.

Així doncs, la base mínima de cotització d’aquests autònoms a partir del dia 01.01.2014
serà de 1.051,50 €, essent la quota resultant a pagar de 314,40 €, en comptes de la
quota de 261,84 € corresponent a un autònom persona física.

Si vostè NO està abonant la quota correcte i és del seu interès que realitzem des de la
nostra assessoria la corresponent gestió amb la TGSS, agrairem es posi en contacte
amb el nostre Departament Laboral el més urgent possible i l’informarem al respecte.

Operacions amb tercers

Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)

 

Durant el mes de febrer, dins de les obligacions tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del MODEL 347 corresponent a l´exercici 2013, declaració

informativa anual d´operacions amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.-

Euros.

En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre

despatx i la comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L.,

segueixi les instruccions de l´apartat A de la present circular.

Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines,

llegeixi directament l´apartat B.

APARTAT A

Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu ordinari la

relació de clients i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a

través de la documentació que ens ha facilitat per a la confecció de la seva

comptabilitat. Abans del proper dia 20 de Febrer de 2014 ens haurien de

confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar qualsevol variació que

calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap comunicació seva

abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva conformitat amb

les dades que li hem facilitat.

APARTAT B

A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que

abans del proper dia 13 de Febrer de 2014 ens facin arribar, mitjançant el

suport que consideri més oportú (paper, correu electrònic, .....), la següent

informació referent a les mencionades operacions:

⇒ Nom fiscal

⇒ C.I.F. o N.I.F.

⇒ Tipus d’operació ( proveïdor, client, etc... )

⇒ Adreça fiscal (incloent-hi el Codi Postal)

⇒ El import anual de les operacions realitzades (IVA inclòs) juntament

amb el seu desglòs trimestral (NOVETAT INTRODUÏDA EN LA

DECLARACIÓ DEL 2011).

Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar,

també cal incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els

3.005,06.- €:

⇒ Els leasings

⇒ Primes d´assegurances pagades

⇒ Interessos corresponents a préstecs bancaris

⇒ Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública

⇒ Els imports superiors a 6.000,00 euros que s´hagin percebut en

metàl—lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en

la declaració.

En quant als arrendadors de locals de negoci sotmesos a retenció que

percebin rendes de tal naturalesa, i tal com es van introduir com a novetat a

l´exercici 2009, cal que aquests declarin el import dels lloguers percebuts (base

imposable més IVA) dins del model 347, juntament amb la referència cadastral

dels immobles llogats (en aquest cas no és necessari el desglòs trimestral).

D´altra banda, els recordem que NO cal incloure en aquesta

declaració qualsevol operació sobre la que l´obligat tributari vingui sotmès a

presentar informació periòdica a l´Administració Tributària, això és:

⇒ Operacions intracomunitàries (declarades mitjançant el model

⇒ Factures de compra sotmeses a retenció (professionals declarats

⇒ Lloguers satisfets o pagats sotmesos a retenció (Model 180).

Tanmateix, tampoc cal declarar les següents operacions:

⇒ Exportacions i importacions.

⇒ Aquelles que hagin suposat entregues de béns o prestacions de

349).

en el model 190).

serveis per les quals l´obligat tributari no estigui obligat a expedir i

entregar factura o document substitutiu consignant les dades de

identificació del destinatari.

Donada la importància del model 347 en quant a la informació que

incorpora i a la vinculació entre declaracions al tractar-se de dades

coincidents, els demanem el màxim rigor sobre els imports que ens facilitin.

Pròrroga adaptació SEPA

La Comissió Europea ha decidit prorrogar durant sis mesos més, fins a l´1 d´agost de 2014, el termini d´adaptació a la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA), a pesar de que la data d´entrada en vigor oficial de la mateixa es manté en el próxim 1 de febrer. Durant aquest període transitori es seguiran podentutilizar les transferències i rebuts domiciliats que no estiguin adaptats als formats SEPA, els quals, en principi, haurien d´haver desaparegut el mes próxim.

Desde la Comissió Europea s´ha observat que existeixen retards en la migració cap als nous formats de transferències i domiciliacions directes exigits per SEPA, que no totes les entitats bancàries involucrades "han fet els deures a temps" i per minimitzar riscos amb els pagaments que afecten a consumidors i empreses, decideix prorrogar el termini d´adaptació, de tal manera que durant aquests sis mesos suplementaris no essancionará a les entitats que no estiguin adaptades. N´obstant, el Banc Central Europeu (BCE), que ha dit"prendre nota" de la decisió de la Comissió, insta als participants del mercat a mantenir la data inicial per a la migració.

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes