NOVETATS

ComGest a El Punt Avui

EL PUNT AVUI TAMBÉ ES FA RESSÒ DEL CONVENI AMB L'ICF

 

Llegeix més...

Campanya Renda 2012

EL 24 D'ABRIL COMENÇA LA CAMPANYA DE LA RENDA 2012. AQUESTS SÓN ELS DOCUMENTS QUE NECESSITEU 
· Dades fiscals enviades per Hisenda al seu domicili (MOLT IMPORTANT).
· Dades personals: descendents, ascendents, cònjuge.
· Certificat empresa any 2012 o certificat de l’atur, INSS, Mútues, ...
· Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.
· Certificat de valoració de participacions en empreses no cotitzades a efectes de
l´Impost del Patrimoni.
· Rebuts de contribució de totes les propietats rústiques i urbanes.
· Lloguers: ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.
ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS
· Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats. (Mod.130 o 131).
· Llibres d’ingressos i despeses ( en el cas de tenir contractat aquest servei
amb aquest despatx, els tenim nosaltres)
· Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals)
GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS
· Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.
DEDUCCIONS
· Inversions en la construcció, rehabilitació, ampliació o compra de vivenda
habitual, aportacions a comptes vivenda, o en el seu cas rebuts dels crèdits
satisfets. Pagaments per lloguer de la vivenda. Justificants de les aportacions
a Fons de Pensions. Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.
Els recordem la comoditat de poder avançar la recepció de les seves dades
fiscals i esborrany de la Declaració de Renda 2012 a través d’internet.
Les dades que es requereixen per a la sol.licitud són : (NIF, casella 620 de la
declaració e renda del 2011, número de telèfon mòbil). Li podem tramitar
nosaltres de forma totalment gratuïta.
El termini per a la presentació de les declaracions és fins al proper 1 de juliol.

ComGest al Diari de Girona

RESSÒ DE L'ACORD DE COMGEST ECONOMISTES I L'ICF A LA PREMSA GIRONINA

 

Conveni amb l'ICF

COMGEST COL.LABORARÀ COM A PROMOTOR FINANCER DE L'INSTITUT CATALÀ DE FINANCES.  

 

L’assessoria gironina Comgest Economistes ha firmat avui un conveni amb l’Institut Català de Finances (ICF) per facilitar l’accés al crèdit de les empreses que ho necessitin.

 

Llegeix més...

Normativa model 720

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos.

Llegeix més...

Incentius fiscals

INCENTIUS FISCALS PER FOMENTAR LA CREACIÓ D'EMPRESES I L'AUTOOCUPACIÓ D'AUTÒNOMS

Amb l´entrada en vigor a partir del 24 de febrer de 2013 del Real Decret-Llei
4/2013, de 22 de febrer, conté una sèrie de mesures en diversos àmbits de
recolzament a l´emprenedor i d´estímul al creixement i a la creació
d´ocupació, i que en l´àmbit tributari es concreten en una sèrie d´incentius
fiscals en l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en l´Impost sobre
Societats per a recolzar els projectes d´emprenedors i de foment de
l´autoocupació en règim d´autònom durant els primers anys d´exercici d´una
activitat.

 

Llegeix més...

Nou reglament de facturació

IMPORTANTS NOVETATS DEL NOU REGLAMENT DE FACTURACIÓ

 

El passat 1 de desembre de 2012 es va publicar el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, per el que s´aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. Aquest RD  a entrar en vigor el passat 01/01/2013 i segueix la mateixa metodologia que l´anterior reglament (RD 1496/2003), el qual queda derogat, i introdueix algunes novetats significatives.

Seguint l´harmonització amb la legislació dels diferents Estats membres, els principals objectius perseguits per aquesta actualització són la reducció de les càrregues administratives dels subjectes passius, garantir la igualtat de tracte entre les factures en paper i les factures electròniques, facilitar les transaccions econòmiques, així com contribuir a la seguretat jurídica dels agents econòmics.

 

Llegeix més...

Finalització de l’exercici fiscal

El proper 31 de desembre del 2012 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRFP. Aquest any 2012 hi ha alguna novetat fiscal que afectarà el càlcul de la renda d’enguany i del 2013. Sobretot, destaca com a canvi l’augment del tipus generals de les rendes altes i un augment en el tipus dels rendiments de la base de l’estalvi.

A títol orientatiu en aquest escrit es resumeixen els aspectes més importants a tenir en compte a  l’hora de prendre decisions que puguin afectar a la nostra declaració de renda.

 

Llegeix més...

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes