NOVETATS

Normativa model 720

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos.

Llegeix més...

Incentius fiscals

INCENTIUS FISCALS PER FOMENTAR LA CREACIÓ D'EMPRESES I L'AUTOOCUPACIÓ D'AUTÒNOMS

Amb l´entrada en vigor a partir del 24 de febrer de 2013 del Real Decret-Llei
4/2013, de 22 de febrer, conté una sèrie de mesures en diversos àmbits de
recolzament a l´emprenedor i d´estímul al creixement i a la creació
d´ocupació, i que en l´àmbit tributari es concreten en una sèrie d´incentius
fiscals en l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en l´Impost sobre
Societats per a recolzar els projectes d´emprenedors i de foment de
l´autoocupació en règim d´autònom durant els primers anys d´exercici d´una
activitat.

 

Llegeix més...

Nou reglament de facturació

IMPORTANTS NOVETATS DEL NOU REGLAMENT DE FACTURACIÓ

 

El passat 1 de desembre de 2012 es va publicar el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, per el que s´aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. Aquest RD  a entrar en vigor el passat 01/01/2013 i segueix la mateixa metodologia que l´anterior reglament (RD 1496/2003), el qual queda derogat, i introdueix algunes novetats significatives.

Seguint l´harmonització amb la legislació dels diferents Estats membres, els principals objectius perseguits per aquesta actualització són la reducció de les càrregues administratives dels subjectes passius, garantir la igualtat de tracte entre les factures en paper i les factures electròniques, facilitar les transaccions econòmiques, així com contribuir a la seguretat jurídica dels agents econòmics.

 

Llegeix més...

Finalització de l’exercici fiscal

El proper 31 de desembre del 2012 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRFP. Aquest any 2012 hi ha alguna novetat fiscal que afectarà el càlcul de la renda d’enguany i del 2013. Sobretot, destaca com a canvi l’augment del tipus generals de les rendes altes i un augment en el tipus dels rendiments de la base de l’estalvi.

A títol orientatiu en aquest escrit es resumeixen els aspectes més importants a tenir en compte a  l’hora de prendre decisions que puguin afectar a la nostra declaració de renda.

 

Llegeix més...

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2016

Girona, 2 de maig de 2017

 

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2016

 

 

Ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2016.

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

• Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.

• Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

• Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...

• Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

• Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

• IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

• Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.

 

ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS

 

• Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

• Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

• Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

 

INCREMENTS I DISMINUCIONS PATRIMONIALS.

 

• Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.

• Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE).

• Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

 

DESGRAVACIONS

 

• Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets.

• Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar.

• Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica.

• Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

• Certificats de donatius a determinades entitats.

• Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

• Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

• Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

• Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

• Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

• Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 30 de juny.

 

 

Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

 

Departament Fiscal

BON NADAL 2016

FELICITACIÓ NADAL 2016

LIMIT IAE

Benvolgut client,

 

 

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

• Subjectes passius que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els dos primers períodes impositius.

 

• Persones físiques.

 

• Subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a 1.000.000 euros.

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti en consultar-nos.

 

Atentament,

 

Departament Fiscal

CARTA EXONERACIÓ RET LLOGUERS 2016/2017

Benvolgut client,

 

Si vostè és propietari d’immobles arrendats i li cal sol·licitar el certificat d’exoneració de practicar retenció d’IRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener.

 

La norma permet exonerar de l’obligació de practicar retenció en la renda generada per l’arrendament d’immobles quan:

 

• L’activitat de l’arrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de l’IAE o en algun altre epígraf que classifiqui l’activitat d’arrendament o sotsarrendament de béns immobles, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament o sotsarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.

 

• Quan la suma del valor cadastral dels immobles afectes a l’activitat d’arrendament supera els 601.012, 10 Euros, el que significa que no tributarem a quota zero, en aquest cas també es pot sol·licitar el certificat d’exoneració de retenció.

 

• Quan es tractin d’arrendaments d’habitatges a empreses pels seus treballadors.

 

• Quan les rendes satisfetes per l’arrendatari a un mateix arrendador no superi els 900.- € anuals.

 

Recordi que és el propietari qui ha de sol·licitar el certificat, per tal que l’arrendatari no practiqui la retenció corresponent, i fer-lo extensible a tercers.

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

Restem a la vostra disposició per a la tramitació i sol·licitud del certificat d’exoneració, així com per a qualsevol altre gestió.

 

Departament fiscal

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes