NOVETATS

IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE)

 IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE)

 

Preguntes freqüents

(Actualització: 28 de març de 2017)

 

1. A partir de quina data és aplicable l’IBEE?

 

L’IBEE ha estat aprovat pel Parlament en sessió de 22 de març dins de la Llei dita de mesures1 .

 

D’acord amb la disposició final 7, l’impost entra en vigor el primer dia del trimestre següent a l’entrada en vigor de la Llei, que és prevista per a l’endemà de la seva publicació. Considerant que molt probablement la Llei es publicarà el dia 30 de març, l’IBEE entra en vigor i és aplicable a partir de l’1 d’abril de 2017.

 

2. Què grava l’IBEE?

 

L’IBEE té per objecte gravar el consum de begudes ensucrades envasades i és exigible a tot el territori de Catalunya, amb independència del seu lloc de fabricació.

 

3. Quines begudes queden subjectes a l’impost?

 

D’acord amb l’article 72 de la Llei, són begudes ensucrades les que contenen edulcorants calòrics afegits com ara, entre altres, sucre, mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop d’erable, nèctar o xarop d’agave i xarop d’arròs.

 

ESTAN SUBJECTES:

 

a) Els refrescos o sodes: begudes sense alcohol de diferents sabors, amb gas o sense gas, preparades comercialment i que es venen en ampolles o llaunes, i també les que se subministren al consumidor per mitjà d’un sortidor.

b) Les begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites.

c) Les begudes esportives: begudes dissenyades per a ajudar els atletes a rehidratar-se, i també a reposar els electròlits, el sucre i altres nutrients.

d) Les begudes de te i cafè.

e) Les begudes energètiques: begudes carbonatades que contenen grans quantitats de cafeïna, sucre i altres ingredients, com vitamines, aminoàcids i estimulants a base d’herbes.

f) Llets endolcides, begudes alternatives de la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita.

g) Begudes vegetals.

h) Aigües amb sabors.

 

Cal tenir en compte que la llei especifica que NO ESTAN SUBJECTES les begudes elaborades a partir de sucs de fruita o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o llur combinació, ni tampoc llets o alternatives de les llets, que no continguin edulcorants calòrics afegits. També en resten exclosos els iogurts bevibles, les llets fermentades bevibles, els productes per a ús mèdic i les begudes alcohòliques.

 

4. Qui és contribuent?

 

 

D’acord amb l’article 73 de la Llei és CONTRIBUENT la persona física o jurídica que subministra la beguda al consumidor final. Per tant, comerços de venda al detall (tals com hipermercats o supermercats), establiments de restauració i hoteleria, cinemes, titulars de l’explotació de màquines de “vending”, etc

 

El contribuent està obligat a REPERCUTIR l’impost al consumidor final.

 

5. Qui és substitut del contribuent?

 

D’acord amb l’article 74, és SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT el distribuïdor resident a l’Estat espanyol que subministra les begudes al contribuent que les posa a disposició del consumidor.

 

(Cal entendre el concepte de distribuïdor no com a categoria estricta del CNAE, sinó en un sentit més ampli, com aquella persona física o jurídica que subministra la beguda al contribuent. En aquest sentit, ho poden ser, també, els fabricants quan aquests subministren les begudes al contribuent directament).

 

 6. Qui actua com a subjecte passiu davant de l’Administració tributària?

 

És SUBJECTE PASSIU la persona física o jurídica a qui la Llei imposa l’obligació de satisfer la quota tributària i les obligacions formals inherents a aquest pagament (presentació autoliquidació)

 

En l’IBEE, actua com a subjecte passiu en cadascun dels casos següents:

 

- el SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT quan aquest substitut és resident a l’Estat espanyol.

- el CONTRIBUENT quan el substitut és no resident a l’Estat espanyol

- el CONTRIBUENT quan contribuent i substitut són la mateixa persona.

 

7. Com es calcula la quota de l’impost?

 

Per a determinar l’import de la quota, cal aplicar el tipus de gravamen corresponent sobre el volum de beguda expressat en litres.

 

S’estableixen dos tipus de gravamen segons el contingut en sucre:

 

- Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,12 euros/litre

- Les begudes d’entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,08 euros/litre

 

8. Quan es merita l’impost?

 

L’impost es merita:

 

Amb caràcter general, l’impost es merita en el moment que el contribuent adquireix la beguda al substitut.

 

En el cas que substitut i contribuent coincideixin en la mateixa persona, l’impost es merita quan el contribuent posa la beguda a disposició del consumidor.

 

9. Com repercuteix l’impost el substitut al contribuent?

 

Per exigir l’impost al contribuent, el substitut l’ha d’incorporar en la factura corresponent sota el concepte “IBEE” o “impost sobre begudes ensucrades envasades”.

 

De conformitat amb la Llei de l’IVA (art. 78 de la Llei 37/1992) l’IBEE ha de formar part de la base imposable de l’IVA.

 

10. Com es trasllada l’impost al consumidor?

 

El contribuent està obligat a REPERCUTIR l’impost al consumidor final, sense que sigui necessari que s’expliciti de forma expressa en el tiquet de compra.

 

11. Quan s’ha d’autoliquidar l’IBEE i qui l’ha d’autoliquidar?

 

L’impost s’ha d’autoliquidar en la forma i terminis que s’estableixin reglamentàriament.

 

Actualment s’està tramitant el projecte de Decret que ha d’aprovar el Reglament de desplegament de la Llei. En principi, és previst que s’estableixin períodes trimestrals de liquidació i que l’autoliquidació es presenti en els 20 primers dies del mes següent a cada trimestre (1-20 d’abril; 1-20 de juliol; 1-20 d’octubre; i 1-20 de gener).

 

D’acord amb això, el primer període de liquidació és el trimestre abril-juny 2017 que s’haurà d’autoliquidar entre els dies 1 i 20 de juliol de 2017.

 

Ha d’ingressar i presentar l’autoliquidació el contribuent o el substitut del contribuent segons ha quedat explicat en el punt 5 d’aquest document informatiu.

 

El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del Vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda.

 

12. Qui gestiona, inspecció i recapta l’impost?

 

D’acord amb la Llei, té atribuïdes les funcions de gestió , inspecció i recaptació de l’impost l’Agència Tributària de Catalunya.

 

Podeu adreçar les vostres consultes a:

 

Per a consultes de caràcter jurídic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Per a consultes sobre l’aplicació i gestió de l’impost: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

1 Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni

 

L'EMPRESA QUEDA EXEMPTA DE L'OBLIGATORIETAT DEL REGISTRE DIARI DE LA JORNADA DE TREBALL

L'EMPRESA QUEDA EXEMPTA DE L'OBLIGATORIETAT DEL REGISTRE DIARI DE LA
JORNADA DE TREBALL
                                                                                                Girona, 21 d'abril de 2017


La Sala IV del Tribunal Suprem, en la seva sentència del 23 de Març del 2017, ha
determinat que les empreses NO estan obligades a establir un sistema de registre de la
jornada diària efectiva que realitza la seva plantilla.


Aquesta sentència, doncs, deixa sense efecte la instrucció 3/2016 de la Direcció
General de la Inspecció de treball, respecte al registre horari de les jornades de treball
dels treballadors contractats a jornada completa.


En cap cas, però, modifica l'obligació del registre de jornada diari dels treballadors
contractats a temps parcial, ni l'obligació de les empreses de portar un registre de les
hores extraordinàries realitzades pels treballadors a jornada completa.

 


Així doncs, la situació actual en quant al registre horari, queda de la forma següent:


Treballadors contractats a jornada completa


*No es obligatori el registre diari de jornada


*És obligatori el registre d'hores extraordinàries


Treballadors contractats a temps parcial


* És obligatori el registre diari de jornada


Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web
comgesteconomistes.com .


Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.


Atentament,


Departament Laboral

 

DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS (MODEL 347)

Benvolgut client,


Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions
tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del
MODEL 347 corresponent a l´exercici 2016, declaració informativa anual d´operacions
amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros.


En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre despatx i la
comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L., segueixi les
instruccions de l´apartat A de la present circular.


Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines, llegeixi
directament l´apartat B.


APARTAT A


Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu electrònic la relació de clients
i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a través de la documentació que
ens ha facilitat per a la confecció de la seva comptabilitat. Abans del proper dia 20 de
febrer de 2017 ens haurien de confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar
qualsevol variació que calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap
comunicació seva abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva
conformitat amb les dades que li hem facilitat.


APARTAT B


A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que abans del proper dia
15 de Febrer de 2017 ens facin arribar, mitjançant el suport que considerin més oportú
(paper, correu electrònic, .....), la següent informació referent a les mencionades
operacions:

 

⇒ Nom fiscal
⇒ N.I.F.
⇒ Tipus d'operació ( proveïdor, client, etc... )
⇒ Adreça fiscal (incloent-hi el Codi Postal)
⇒ L'import anual de les operacions realitzades (IVA inclòs) juntament amb el
seu desglòs trimestral.


Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar, també cal
incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els 3.005,06.- €:


⇒ Els leasings
⇒ Primes d´assegurances pagades
⇒ Interessos corresponents a préstecs bancaris
⇒ Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública
⇒ Els imports superiors a 6.000,00 euros que s'hagin percebut en metàl·lic de
cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.


Així mateix, indicar que s'han de declarar de forma separada les quantitats
percebudes durant l'exercici per la transmissió d'immobles subjectes a IVA, ja estiguin
exemptes o no exemptes a IVA o que es tracti d'una operació amb inversió del subjecte
passiu, havent-ho de desglossar trimestralment.


Els recordem les novetats introduïdes en l'exercici 2014 i que continuen vigents per a
l'exercici 2016, destacant les següents:


⇒ Únicament els arrendadors i els arrendataris de locals de negoci que no es
practiqui retenció (no es declaren en el Model 180) hauran de declarar de forma
separada, els imports trimestrals d'operacions d'arrendament d'immobles. Així
mateix, els propietaris/arrendadors hauran de detallar la renda anual, les dades
identificatives i la referència cadastral de cada immoble per separat.


Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal estan obligades a
presentar la declaració, havent-se de subministrar la informació de forma anual.


⇒ Determinades entitats o establiments de caràcter social (Art. 20.Tres Llei IVA)
estan obligades a presentar la declaració per les adquisicions en general de
béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o
professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d'aquesta naturalesa.


⇒ Els subjectes passiu acollits al Règim Simplificat d'IVA (mòduls en IVA) hauran de
consignar en la declaració no només les operacions per les que emetin factura
(ingressos), sinó també aquelles operacions que hagin rebut factures (compres i
despeses) que hagin anotat en el Llibre Registre de Factures Rebudes.


⇒ Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar totes les
subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.


⇒ Les operacions incloses en el Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC) s'hauran
de consignar de forma separada i per l'import anual, havent d'informar els
subjectes passius acollits a aquest règim i els destinataris de les operacions
incloses en aquest règim, els següents imports:


1. Import meritat durant l'exercici d'acord amb la regla general de
meritament (Art. 75 Llei IVA): import de les factures emeses i/o rebudes
durant l'exercici.
2. Import meritat durant l'exercici segons els criteris del règim especial (Art.
163 terdecies Llei IVA): Import (a) de les factures cobrades o satisfetes
durant l'exercici i (b) de les factures de l'exercici anterior que no s'havien
cobrat o satisfet i que en aquest exercici s'ha ingressat l'IVA meritat o
s'ha deduït l'IVA suportat.


⇒ Els destinataris de les operacions amb inversió del subjecte passiu (Art. 84.1.2º Llei
IVA), en virtut de les quals el destinatari és el subjecte passiu de l'operació,
hauran de declarar-les de forma separada i desglossades trimestralment.
Informant l'import de la contraprestació, IVA exclòs.


⇒ Les operacions subjectes i exemptes d'IVA, relatives a béns vinculats o destinats
a ser vinculats al règim de dipòsit diferent del duaner, s'han de declarar de
forma separada i desglossades trimestralment.


D´altra banda, els recordem que NO cal incloure en aquesta declaració qualsevol
operació sobre la que l'obligat tributari vingui sotmès a presentar informació periòdica
a l´Administració Tributària, això és:


⇒ Operacions intracomunitàries (declarades mitjançant el model 349).
⇒ Factures de compra sotmeses a retenció (professionals declarats en el model
190).
⇒ Lloguers satisfets o pagats per l'arrendatari sotmesos a retenció (Model 180).
⇒ Lloguers percebuts o cobrats per l'arrendador sotmesos a retenció (des del
passat exercici 2014 i continua vigent en l'exercici 2016, ja que l'arrendatari ha
de subministrar en el Model 180 les dades de l'immoble arrendat).


Tanmateix, tampoc cal declarar les següents operacions:


⇒ Exportacions i importacions. No s'aplica als serveis relacionats amb les
exportacions i les importacions, els quals s'han d'informar en la declaració.
⇒ Aquelles que hagin suposat entregues de béns o prestacions de serveis per les
quals l'obligat tributari no estigui obligat a expedir i entregar factura o document
substitutiu consignant les dades de identificació del destinatari. Per exemple:
indemnitzacions percebudes de companyies d'assegurances.


Donada la importància del model 347 en quant a la informació que incorpora i a la
vinculació entre declaracions al tractar-se de dades coincidents, els demanem el
màxim rigor sobre els imports que ens facilitin.


Sense més, i a l'espera de la citada documentació, rebin una cordial salutació i els
informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.


Girona, 1 de febrer de 2017


Departament Fiscal

NO ES PODEN DEMANAR AJORNAMENTS A L'AEAT

Benvolgut client,
 
Per tal que puguin fer la planificació de la seva tresoreria aquest últim trimestre del 2016, cal tenir present que no es podran sol·licitar a l'agència tributària ajornaments o fraccionaments.
 
En concret no es permetrà l'ajornament o fraccionament de:
 
  •  Les retencions i ingressos a compte.
  •  Les liquidacions tributàries fermes total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.
  •  S'elimina la possibilitat d'ajornament o fraccionament d'obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats.
  • S'elimina la possibilitat d'ajornament o fraccionament dels tributs repercutits (IVA). Només seran ajornables en el cas que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.
 
Les entitats financeres han posat a disposició dels seus clients diferents alternatives de préstecs per tal de facilitar el màxim possible el compliment amb les obligacions tributaries.
 
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
 
Atentament
Departament Fiscal

CALENDARI LABORAL 2017

CALENDARI LABORAL ANY 2017
 
FESTES NACIONALS
 
6 DE GENER* Reis (Festa estatal)
 
14 D’ ABRIL Divendres Sant (Festa estatal)
 
17 D’ ABRIL* Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)
 
1 DE MAIG Festa del Treball (Festa estatal)
 
24 DE JUNY* Sant Joan (Festa autonòmica)
 
15 D’AGOST L’ Assumpció (Festa estatal)
 
11 DE SETEMBRE Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica)
 
12 D’OCTUBRE Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)
 
1 DE NOVEMBRE Tots Sants (Festa estatal)
 
6 DE DESEMBRE Dia de la Constitució (Festa estatal)
 
8 DE DESEMBRE La Immaculada (Festa estatal)
 
25 DE DESEMBRE Nadal (Festa estatal)
 
26 DE DESEMBRE* Sant Esteve (Festa autonòmica)
 
 
De les 4 festes ressenyades amb(*), n’ hi haurà una, a triar entre les quatre, que és de caràcter recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.
 
FESTES LOCALS
 
CONTACTEU AMB NOSALTRES I US INFORMAREM.
 
 
VACANCES
 
 
SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ.
 

FINANÇAMENT ALTERNATIU

FINANÇAMENT ALTERNATIU

 
Les Pimes i els emprenedors catalans, amb projectes sòlids i amb un alt potencial de creixement, han patit intensament les conseqüències de la situació econòmica dels darrers anys.
 
Una de les lliçons apreses en aquest context és que les empreses amb una elevada dependència de la banca tradicional tenen més dificultats per superar una situació de restricció d’accés al crèdit causada per les fusions bancàries. Cal tenir en compte que al llarg del 2017 es preveu una nova onada de fusions bancàries.
 
Per això, l’exploració de vies alternatives de finançament que complementin la banca ha emergit com un element necessari per augmentar la resiliència de pimes i autònoms davant les circumstàncies adverses.
 
Per aquesta raó, des de Comgest Economistes es vol apropar al teixit empresarial instruments de finançament alternatiu (FINTECH), que permetin una diversificació de les fonts de finançament que funcionen en línia. Alguns dels aspectes més positius que ofereixen aquests mecanismes per a les empreses són l’agilitat i la rapidesa en l’obtenció dels fons, el cost de finançament coherent amb el cost real del diner i del risc, i la independència financera per tal de poder evitar la possibilitat de vendes creuades, entre d’altres aspectes.
 
Comgest Economistes com a assessors d’ACCIÓ podem ajudar-vos i assessorar-vos en obtenir un bon mix de finançament necessari davant la més que possible onada de fusions bancaries previstes pel 2017. La situació econòmica fa necessària buscar alternatives de finançament per a pimes i emprenedors.
 
 Dept. Fiscal 

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2015

 

Comgest Economistes li ofereix els seus serveis professionals per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2015.

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.

 

Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

 

Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l'atur, Inss, Mútues...

 

Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

 

Certificat valor de les participacions d'empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

 

IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

 

Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.

 

Activitats Empresarials o Professionals

 

Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

 

Llibres d'ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

 

Certificats de les retencions de l'I.R.P.F.( Professionals).

 

Increments i Disminucions patrimonials.

 

Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.

 

Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l'habitatge, el pla PIVE).

 

Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

 

Desgravacions

 

Deducció per a l'adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets.

 

Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l'habitatge habitual o algun immoble que s'hagi arrendat, arran de l'eliminació de la "clàusula sòl" o "clàusula terra". Pertocaria regularitzar.

 

Pagaments per lloguer de l'habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica.

 

Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

 

Certificats de donatius a determinades entitats.

 

Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

 

Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

 

Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d'efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

 

Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

 

impost sobre el patrimoni

 

Existeix obligació de presentar l'Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 

Quan la base imposable de l'Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

Els recordem que li podem tramitar de forma gratuïta la descarrega de les dades fiscals de 2015.

 

El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 30 de juny.

 

Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ; Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

 

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU 2016!!

L’equip ComGest us volem desitjar Bon Nadal i un 2016 ple de felicitat!

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes