NOVETATS

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2017

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2017

 

Ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2017.

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

 

• Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.

• Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

• Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...

• Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

• Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

• IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

• Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.

 

ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS

 

• Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

• Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

• Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

 

INCREMENTS I DISMINUCIONS PATRIMONIALS.

 

• Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.

• Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE).

• Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

 

DESGRAVACIONS

 

• Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets.

• Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar. Aportar tota la documentació relativa al cobrament de clàusules sòl.

• Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica.

• Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

• Certificats de donatius a determinades entitats.

• Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

• Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

• Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

• Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

• Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

• Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 2 de juliol de 2018.

 

Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

 

Departament Fiscal

MODEL 720 Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger

El model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau.

 

Es tracta d´una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger i té com a objectius:

 

 

1) Informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l´estranger.

2) Informar sobre valors, drets, assegurances i rendes depositades, gestionades o obtingudes en l´estranger.

3) Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l´estranger.

 

La Llei divideix els béns a informar en tres grups diferents i pera cada grup estableix exempcions a l´obligació d´informar sobre aquests béns.

 

Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el citat territori de persones o entitats no residents i les entitats a la que es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/2003 (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d´imposició).

 

No existirà obligació d´informar cap bé d´aquells grups en els que la suma dels béns que l´integren no superi els 50.000 euros. En els grups en els que la suma superi aquest import existeix la obligació d´informar de tots els béns que l´integren. En quant al grup de comptes en entitats financeres, serà suficient que ho superi o la suma dels saldos a 31 de desembre de l´exercici corresponent o la dels saldos mitjos. En anys successius, només s´informarà sobre els grups en els que hagi existit un increment superior a 20.000 euros respecte a la darrera declaració presentada.

 

Tanmateix, tampoc existirà obligació de declarar aquells grups dels que siguin titulars persones jurídiques i demés entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents i persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat segons el Codi de Comerç, sempre que els citats grups estiguin registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada, element per element i suficientment identificats (els comptes financers identificats pel seu número, entitat de crèdit i sucursal en la que figurin obertes, i país o territori en que es trobin situades, i els immobles i valors, drets i assegurances identificats de forma individualitzada).

 

La presentació de la “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger” corresponent a l´exercici 2017 es realitzarà del 1 de gener al 2 d’abril de 2018.

 

Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els 4 dies naturals següents al de finalització de l´esmentat període.

 

Finalment, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix el règim d´infraccions i sancions respecte a la obligació d´informació sobre béns i drets situats a l´estranger en la seva Disposició addicional divuitena, indicant que la sanció mínima per la falta de presentació del Modelo 720 en el cas de que només existeixi una sola obligació d´informació (és a dir, o de comptes, o de valors, o d´immobles) serà de mínim 10.000 €. En el cas de no presentació havent incomplert les tres obligacions d´informació serà de 30.000 €.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 8 de Març de 2018

 

Departament Fiscal

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

 

El 25 de maig de 2018 s’aplicarà el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

Algunes de les principals novetats del Reglament que afectaran a la forma d’actuació de les empreses són:

 

 Fer un anàlisi de risc de tots els tractaments de dades que es desenvolupin a l’empresa per valorar com afecten als drets i llibertats dels ciutadans.

 

 S’augmenta la informació que s’ha de facilitar als titulars de les dades. S’ha de donar més informació sobre la base legal per al tractament de les dades o sobre el seu període de retenció, entre d’altres qüestions.

 

 Reforça el consentiment de l’interessat, que haurà de ser “inequívoc”. Es requerirà una declaració dels interessats o una acció positiva que indiqui que estan d’acord amb el tractament de les seves dades, que no es podrà deduir del silenci o de la inacció dels ciutadans. Això implicarà que les empreses hauran de revisar la forma en la que obtenen i registren el consentiment.

 

 Estableix nous aspectes que haurà de regular el contracte que es formalitzi entre el responsable i l’encarregat del tractament

 

 Crea nous drets com el “Dret de supressió”, més conegut com “Dret a l’Oblit”, el de Transparència o el dret a la Portabilitat de les dades.

 

 S’estableixen mecanismes de responsabilitat activa de les empreses i organitzacions en el tractament de dades, establint, entre d’altres, mesures com la protecció de dades des del disseny, la protecció de dades per defecte, la realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades, o el nomenament d’un Delegat de Protecció de Dades, (DPO, per les sigles en anglès), que serà obligatori per a l’Administració Pública (excepte Tribunals de Justícia) i per a aquelles entitats privades, en que la seva activitat principal comporti la “observació habitual i sistemàtica d’interessats a gran escala” o el “tractament a gran escala de categories especials de dades”.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra web www.comgesteconomistes.com

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 15 de maig de 2018

 

DEPARTAMENT FISCAL

CALENDARI LABORAL ANY 2018

 

FESTES NACIONALS

 

1 DE GENER    Cap d’Any (Festa estatal)

6 DE GENER   Reis (Festa estatal)

30 DE MARÇ   Divendres Sant (Festa estatal)

2 D’ ABRIL*   Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)

1 DE MAIG   Festa del Treball (Festa estatal)

15 D’AGOST   L’ Assumpció (Festa estatal)

11 DE SETEMBRE   Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica)

12 D’OCTUBRE   Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)

1 DE NOVEMBRE   Tots Sants (Festa estatal)

6 DE DESEMBRE   Dia de la Constitució (Festa estatal)

8 DE DESEMBRE   La Immaculada (Festa estatal)

25 DE DESEMBRE   Nadal (Festa estatal)

26 DE DESEMBRE*   Sant Esteve (Festa autonòmica)

 

De les 2 festes ressenyades amb (*), n’ hi haurà una, a triar entre les dues, que és de caràcter recuperable. La resta de festes són de caràcter retribuït i no recuperable.

 

 

FESTES LOCALS 

 

 

CONTACTEU AMB NOSALTRES I US INFORMAREM

 

VACANCES

 

SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ 

DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS (MODEL 347)

Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)
 
Benvolgut client,
 
Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions
tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del
MODEL 347 corresponent a l´exercici 2017, declaració informativa anual d´operacions
amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros.
 
En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre despatx i la
comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L., segueixi les
instruccions de l´apartat A de la present circular.
 
Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines, llegeixi
directament l´apartat B.
 
APARTAT A
 
Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu electrònic la relació de clients
i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a través de la documentació que
ens ha facilitat per a la confecció de la seva comptabilitat. Abans del proper dia 22 de
febrer de 2018 ens haurien de confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar
qualsevol variació que calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap
comunicació seva abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva
conformitat amb les dades que li hem facilitat.
 
APARTAT B
 
A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que abans del proper dia
15 de Febrer de 2018 ens facin arribar, mitjançant el suport que considerin més oportú
(paper, correu electrònic, .....), la següent informació referent a les mencionades
operacions:
 
⇒ Nom fiscal
⇒ N.I.F.
⇒ Tipus d’operació ( proveïdor, client, etc... )
⇒ Codi Postal i Població
⇒ L’import anual de les operacions realitzades (IVA inclòs) juntament amb el
seu desglòs trimestral.
 
Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar, també cal
incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els 3.005,06.- €:
 
⇒ Els leasings
⇒ Primes d´assegurances pagades
⇒ Interessos corresponents a préstecs bancaris
⇒ Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública
⇒ Els imports superiors a 6.000,00 euros que s’hagin percebut en metàl·lic de
cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.
 
Així mateix, indicar que s’han de declarar de forma separada les quantitats
percebudes durant l’exercici per la transmissió d’immobles subjectes a IVA, ja estiguin
exemptes o no exemptes a IVA o que es tracti d’una operació amb inversió del subjecte
passiu, havent-ho de desglossar trimestralment.
 
Aspectes a tenir en compte:
 
⇒ Únicament els arrendadors i els arrendataris de locals de negoci que no es
practiqui retenció (no es declaren en el Model 180) hauran de declarar de forma
separada, els imports trimestrals d’operacions d’arrendament d’immobles. Així
mateix, els propietaris/arrendadors hauran de detallar la renda anual, les dades
identificatives i la referència cadastral de cada immoble per separat.
 
⇒ Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal estan obligades a
presentar la declaració, havent-se de subministrar la informació de forma anual.
 
⇒ Determinades entitats o establiments de caràcter social (Art. 20.Tres Llei IVA)
estan obligades a presentar la declaració per les adquisicions en general de
béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o
professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa.
 
⇒ Els subjectes passiu acollits al Règim Simplificat d’IVA (mòduls en IVA) hauran de
consignar en la declaració no només les operacions per les que emetin factura
(ingressos), sinó també aquelles operacions que hagin rebut factures (compres i
despeses) que hagin anotat en el Llibre Registre de Factures Rebudes.
 
⇒ Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar totes les
subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.
 
⇒ Les operacions incloses en el Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC) s’hauran
de consignar de forma separada i per l’import anual, havent d’informar els
subjectes passius acollits a aquest règim i els destinataris de les operacions
incloses en aquest règim, els següents imports:
 
1. Import meritat durant l’exercici d’acord amb la regla general de
meritament (Art. 75 Llei IVA): import de les factures emeses i/o rebudes
durant l’exercici.
 
2. Import meritat durant l’exercici segons els criteris del règim especial (Art.
163 terdecies Llei IVA):Import (a) de les factures cobrades o satisfetes
durant l’exercici i (b) de les factures de l’exercici anterior que no s’havien
cobrat o satisfet i que en aquest exercici s’ha ingressat l’IVA meritat o
s’ha deduït l’IVA suportat.
 
⇒ Els destinataris de les operacions amb inversió del subjecte passiu (Art. 84.1.2º Llei
IVA), en virtut de les quals el destinatari és el subjecte passiu de l’operació,
hauran de declarar-les de forma separada i desglossades trimestralment.
Informant l’import de la contraprestació, IVA exclòs.
 
⇒ Les operacions subjectes i exemptes d’IVA, relatives a béns vinculats o destinats
a ser vinculats al règim de dipòsit diferent del duaner, s’han de declarar de
forma separada i desglossades trimestralment.
 
D´altra banda, els recordem que NO cal incloure en aquesta declaració qualsevol
operació sobre la que l’obligat tributari vingui sotmès a presentar informació periòdica
a l´Administració Tributària, això és:
 
⇒ Operacions intracomunitàries (declarades mitjançant el model 349).
⇒ Factures de compra sotmeses a retenció (professionals declarats en el model
190).
⇒ Lloguers satisfets o pagats per l’arrendatari sotmesos a retenció (Model 180).
⇒ Lloguers percebuts o cobrats per l’arrendador sotmesos a retenció (des del
passat exercici 2014 i continua vigent en l’exercici 2017, ja que l’arrendatari ha
de subministrar en el Model 180 les dades de l’immoble arrendat).
 
Tanmateix, tampoc cal declarar les següents operacions:
 
⇒ Exportacions i importacions. No s’aplica als serveis relacionats amb les
exportacions i les importacions, els quals s’han d’informar en la declaració.
⇒ Aquelles que hagin suposat entregues de béns o prestacions de serveis per les
quals l’obligat tributari no estigui obligat a expedir i entregar factura o document
substitutiu consignant les dades de identificació del destinatari. Per exemple:
indemnitzacions percebudes de companyies d’assegurances.
⇒ Recordar que les empreses que apliquin el SII ( Suministre immediat d’informació)
no estan obligades a presentar el model 347.
 
Donada la importància del model 347 en quant a la informació que incorpora i a la
vinculació entre declaracions al tractar-se de dades coincidents, els demanem el
màxim rigor sobre els imports que ens facilitin.
 
Sense més, i a l’espera de la citada documentació, rebin una cordial salutació i els
informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
 
Girona, 31 de gener de 2018
 
Departament Fiscal
 

SII (SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIO DE L'IVA)

Benvolgut client,

 

Ens adrecem a vostè per recordar-li que a partir de l’1 de juliol és obligatori el registre en el sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII) per determinats subjectes passius de l’IVA.

 

Què és el SII?

 

El sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII), és el nou sistema de gestió desenvolupat per l’Agència Tributària pel registre electrònic dels llibres de l’IVA. Aquest sistema obliga a l’emissió i declaració electrònica, del detall de les factures emeses i rebudes (no les factures) a la Seu Electrònica de l’Agència Tributària en un termini màxim de 4 dies naturals des de la seva emissió o registre comptable, inclosos les factures simplificades (tiquets). Ara bé, durant l’exercici 2017 el termini serà de 8 dies naturals.

 

A qui afecta el SII?

 

El SII és aplicable amb caràcter obligatori als subjectes passius que actualment tenen obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment, entre els que s’identifiquen:

 

- Grans empreses que superin 6.010.121,04€ de facturació anual.

- Grups societaris a efectes de l’IVA.

- Inscrits en el règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME).

- Empreses que decideixin sumar-s’hi voluntàriament a aquest nou model de gestió de l’IVA.

 

Línies bàsiques de funcionament del SII

 

Els subjectes passius acollits al SII estan obligats a portar, a través de la Seu Electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació, els següents llibres registre:

 

- Llibre registre de factures expedides.

- Llibre registre de factures rebudes.

- Llibre registre de béns d’inversió.

- Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

 

Per tant, s’ha de remetre a l’AEAT els detalls sobre la facturació, i amb aquesta informació s’aniran configurant gairebé en temps real els diferents llibres registre.

 

L’enviament d’aquesta informació es realitzarà per via electrònica, concretament mitjançant serveis web basats en l’intercanvi de missatges XML.

 

Quan s’aplicarà obligatòriament el SII?

 

A partir de l’1 de juliol del 2017 començarà l’aplicació obligatòria del sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII), tant pels subjectes passius inclosos de forma obligatòria, com pels que optin voluntàriament.

La informació corresponent al primer semestre del 2017 ha de ser registrada en la Seu Electrònica entre l’1 de juliol i el 31 de desembre del 2017.

 

Quins són els avantatges per al contribuent del nou SII?

 

El nou SII comporta per al contribuent els següents avantatges:

 

- Es disposarà d’informació de qualitat en un període de temps suficientment curt com per agilitzar el sistema de gestió de l’IVA.

- Obtenció de dades fiscals, ja que la seu electrònica disposarà d’un llibre registre declarat i un altre de contrastat amb la informació de contrast procedent de tercers que pertanyin al col·lectiu d’aquest sistema o de la base de dades de l’AEAT.

- Disminució dels requeriments d’informació, ja que molts dels requeriments actuals tenen per objecte sol·licitar les factures o dades que s’hi contenen per comprovar determinades operacions. - Reducció de les obligacions formals, amb la supressió de l’obligació de presentació dels models 347, 340 i 390, així com l’elaboració dels llibres registre d’IVA.

- Reducció dels terminis de realització de les devolucions, en disposar l’AEAT de la informació en temps gairebé real i de més informació sobre les operacions.

- Ampliació en deu dies del termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web www.comgesteconomistes.com.

 

Sense més, rebin una cordial salutació i els informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

 

Girona, 26 de juny de 2017

 

Departament Comptable i Fiscal

NO ES PODEN DEMANAR AJORNAMENTS A L'AEAT

Benvolgut client,
 
Per tal que puguin fer la planificació de la seva tresoreria aquest últim trimestre del 2016, cal tenir present que no es podran sol·licitar a l'agència tributària ajornaments o fraccionaments.
 
En concret no es permetrà l'ajornament o fraccionament de:
 
  •  Les retencions i ingressos a compte.
  •  Les liquidacions tributàries fermes total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.
  •  S'elimina la possibilitat d'ajornament o fraccionament d'obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats.
  • S'elimina la possibilitat d'ajornament o fraccionament dels tributs repercutits (IVA). Només seran ajornables en el cas que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.
 
Les entitats financeres han posat a disposició dels seus clients diferents alternatives de préstecs per tal de facilitar el màxim possible el compliment amb les obligacions tributaries.
 
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
 
Atentament
Departament Fiscal

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN CAS DE CRÈDITS INCOBRABLES

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN CAS DE CRÈDITS INCOBRABLES

 

Benvolguts clients,

 

En els darrers mesos hem tramitat a través del nostre despatx diversos procediments destinats a recuperar l’IVA procedent de l’impagament de clients morosos. Davant els dubtes que han generat els terminis a complir en el citat procediment, els passem a recordar i resumir breument els terminis i els aspectes més importants que cal tenir en compte en l’esmentat procediment.

 

El Real Decret Llei 6/2010 de 9 d’abril de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica (BOE 13/04/2010) en vigor des del 14/04/2010, va introduir canvis importants respecte a la recuperació de l’IVA procedent d’impagats.

 

A partir del 01/01/2015 va entrar en vigor l’última actualització sobre la modificació de la base imposable en el cas de crèdits incobrables, amb la Llei 28/2014 de 27 de novembre.

 

Per tant, els terminis que cal complir són els detallats en el següent esquema:

 

                           Data d’emissió de la factura original 

                                         ↓                                            ↓

    

 

 

     Transcorreguts SIS MESOS o UN ANY des             Transcorreguts UN ANY (resta

     de la data d’emissió (empreses amb un                  empresaris o professionals)

   volum d’operacions inferior a 6.010.121,04€).

 

 

                                     ↓                                        ↓

 

                                Termini de 3 mesos per realitzar:

 

                               A) PROCÉS MONITORI                                                    →              Trametre la factura

                               B) EMISSIÓ DE LA FACTURA RECTIFICATIVA                      rectificada al CLIENT DEUTOR

 

                                                            ↓

 

                                  Termini d’1 MES des de la data

                                 d'emissió de la factura rectificativa            →      Comunicació a l’ Agència Tributària

                                                                                                               de la factura rectificativa 

 

 

Tanmateix, els recordem les condicions que ha de reunir un crèdit per ser considerat INCOBRABLE:

 

1. Ha d’haver transcorregut UN ANY des de l’emissió de la factura i la meritació de l’impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de la totalitat o part del crèdit derivat del mateix.

 

 

Per als empresaris o professionals amb un VOLUM D’OPERACIONS NO SUPERIOR AL 6.010.121,04.-EUROS l’any immediatament anterior, el termini serà de 6 MESOS o podran esperar el termini general d’UN ANY com s’exigeix per la resta d’empresaris.

 

2. Que aquesta circumstància hagi quedat reflectida als llibres registres exigits per aquest impost.

 

3. Que el destinatari de l’operació actuï en condició d’empresari o professional, o que en qualsevol altre cas, la base imposable de la factura incobrable, IVA exclòs, sigui superior a 300,00.-euros.

 

4. Que el subjecte passiu hagi instant el seu cobrament mitjançant reclamació judicial o requeriment notarial al deutor.

 

En el supòsit d’ens públics, la reclamació judicial o requeriment notarial es substitueix per una certificació expedida per l’òrgan competent de l´ens públic d’acord amb l’informe de l’interventor o el tresorer.

 

D’altra banda, en relació amb els supòsits de modificació de la base imposable compresos en els apartats 3 i 4 anteriors, s’aplicaran la següent norma:

 

No procedirà la modificació de la base imposable en els següents casos:

 

a) Crèdits que gaudeixin de garantia real.

b) Crèdits fiançats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o coberts per un contracte d’assegurança de crèdit o caució, en la part garantida, afermada o assegurada.

c) Crèdits entre persones o entitats vinculades a efectes de l’IVA.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web www.comgesteconomistes.com.

 

Sense més, rebin una cordial salutació i els informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 20 de juliol de 2017

 

Departament Fiscal

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes