NOVETATS

IVA: Criteri de caixa 2014

Donada la importància de la  implantació del Règim especial del Criteri de Caixa en l´IVA, que com recordareu va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2014, us informem  de que es va publicar el Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre, per el que es modifica el Reglament de l´Impost sobre el Valor Afegit, incorporant una disposició addicional única per la que s´amplia el termini per a poder optar pel règim especial del criteri de caixa per a l´any 2014, així com amb l´objectiu de que els subjectes passius de l´Impost que vulguin acollir-se al mateix, i que, per dificultats en l´adaptació dels procediments infomàtics no ho haguessin pogut fer en el plaç inicialment establert per la norma reglamentària, ho puguin fer durant el primer trimestre del 2014, sortint efecte en el primer període de liquidació que s´inicii amb posterioritat a la data en què s´hagit exercitat la mateixa.
 
Tanmateix, la disposició final quarta modifica el termini de presentació de les autoliquidacions relatives al règim especial del grup d´entitats en l´IVA, eliminant la excepció existent per a la liquidació del mes de juliol i passant a ser necessària la presentació durant els primers 20 dies del mes d´agost.
 
Finalment, informar-los que hem rebut informacions extraoficials al nostre despatx sobre la possible prórroga per a l´aplicacióobligatòria a partir de l´1 de febrer de 2014 de la normativa SEPA (SEPA, Single Euro Payments Area) sobre els instruments de pagament a la zona única de pagaments en euros (domiciliacions bancàries, transferències i targetes), i de la qual els informaven en la circular fiscal 01-2014 el passat 8 de gener de 2014. Tan bon punt tinguem confirmació per algun canal oficial, els ho comunicarem oportunament.
 

Zona única pagaments en euros

Aquí pot llegir la informació sobre l´aplicació obligatòria a partir de l´1 de febrer de 2014 de la normativa SEPA(SEPA, Single Euro Payments Area) sobre els instruments de pagament a la zona única de pagaments en euros (domiciliacions bancàries, transferències i targetes).

 

Circularinformativa 01/2014
NOVETATS EN ELS INSTRUMENTS DE PAGAMENT A PARTIR DE L´1
DE FEBRER DE 2014
El proper 1 de febrer de 2014 es completa a España la incorporació a la zona
única de pagaments en euros (SEPA, Single Euro Payments Area), que és l´àrea
en el que els ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i
rebre pagaments en euros a Europa, dins i fora de les fronteres nacionals, en
les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions,
independentment del lloc en que es trobin. SEPA compren a 33 països, que són
els 28 Estats Membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechestein, Noruega,
Suiza i Mónaco.
A partir d´aquesta data només podran realitzar-se les operacions que
compleixin els requisits SEPA, pel que serà necessari l´adaptació dels usuaris
dels serveis bancaris (fonamentalment empreses).
Les operacions de pagaments que es veuran afectades per SEPA són les
següents:
- Domiciliacions bancàries
- Transferències bancàries
- Targetes
NOVA NUMERACIÓ DELS COMPTES CORRENTS: DE CCC A
IBAN
Una de les principals novetats serà que desapareixen les actuals numeracions
dels comptes corrents que es composen de 20 dígits (CCC). A partir de l´1 de
febrer de 2014 els comptes corrents s´identificaran per l´IBAN (International
Bank Account Number), que comptarà amb 24 dígits: els dos primers de
caràcter alfanumèric per al país del compte (en el cas d´España serà ES), els
dos següents són dígits de control i els vint següents són el número del compte.
A mode d´exemple:
IBAN electrònic: ES1234567890123456789012
IBAN imprès: ES12 3456 7890 1234 5678 9012
A partir de l´1 de febrer de 2014 es produïrà una migració dels comptes amb
numeració CCC a numeració IBAN. Hi haurà un altre codi, el BIC, que serà
l´indicatiu de cada entitat bancària, i només serà necessari en les operacions
que es realitzin amb altres països.
Des de fa temps les entitats financeres ja venen informant als titulars de
comptes corrents sobre l´IBAN de les mateixes. És a dir, tots els comptes
corrents ja tenen el seu IBAN i estan preparades per realitzar o rebre
transferències i/o rebuts nacionals en base al que estableix el SEPA. Aquesta
dada pot obtenir-se en l´extracte del compte i altres comunicacions dels
bancs, així com la seva disponibilitat en les aplicacions de banca electrònica
de les entitats. També es pot conèixer l´IBAN i el BIC dels comptes corrents
accedint al següent enllaç, que conté una eina de conversió:
http://www.sepaesp.es/sepa/es/
MITJANS DE PAGAMENT QUE S´ADAPTEN A SEPA A PARTIR DE
L´1 DE FEBRER DE 2014.
Domiciliacions bancàries
S´utilitzarà l´IBAN com a identificador del compte del deutor i s´admetran fins a
140 caràcters d´informació per explicar el motiu del rebut (actualment 640
caràcters). L´usuari receptor de rebuts podrà exigir a la seva entitat un major
control o donar instruccions abans de que els citats càrrecs s´anotin al seu
compte.
Existiran dos tipus de domiciliacions o càrrecs en compte:
1) Domiciliació directa bàsica o CORE
El càrrec directe és un servei de pagament destinat a efectuar un
càrrec en el compte del deutor. La operació de pagament s´inicia per l´
acreedor, sobre la base de consentiment donada pel deutor a
l´acreedor, i transmesa per aquest al seu proveïdor de serveis de
pagament.
La domiciliació directe existeix actualment i continuarà a partir de l´1 de
febrer de 2014, però s´hauran de presentar els rebuts en fitxers format
19.14-XML en comptes del 19 actual. És el que es dóna tant entre
empreses com entre empreses i particulars. Els terminis de devolució
seran també els que existeixen en l´actualitat, és a dir:
a) Automàtiques, fins a 5 dies per qualsevol motiu.
b) Per ordre del deutor, fins a 58 dies (8 setmanes) en els casos
d´operacions autoritzades.
c) Per ordre del deutor, fins a 13 mesos en els casos d´operacions no
autoritzades.
Les ordres de domiciliació efectuades abans de l´1 de febrer de 2014 seran
vàl.lides. Per tant, no s´haurà de realitzar un nou consentiment en les
domiciliacions recurrents (RCUR), quedant a l´elecció de l´acreedor comunicar
al seu client que rebrà informació amb diferent codificació.
A partir de l´1 de febrer de 2014, i una vegada migrada la operativa, els nous
mandats hauran d´adaptar-se a SEPA, recollint una sèrie de camps obligatoris i
seguint algunes directrius en el seu disseny, com és incloure l´encapçalament
“Mandat Domiciliació Directe SEPA”.
2) Domiciliació directa bàsica o CORE
Es tracta d´una nova domiciliació o mandat que no existeix actualment
i la seva aplicació és voluntària. Serà un mitjà de pagament en el que
només intervindran empresaris o autònoms però no consumidors finals.
La presentació de rebuts al banc s´haurà de fer en fitxers format 19.44-
XML.
Farà falta formalitzar prèviament un mandat o ordre de domiciliació
entre acreedor i deutor on s´especifiqui l´acceptació de la operativa
B2B. Aquesta autorització haurà de ser prèvia, per tant, les entitats
financeres hauran de recopilar les autoritzacions dels deutors.
És important saber que el plaç de devolució en B2B queda reduït a 2
dies i és irrevocable sempre que l´emissor disposi del mandat
corresponent. Per al deutor, i donat aquest plaç de devolució, és
necessari que la seva entitat financera disposi de l´autorització prèvia al
càrrec, doncs en cas contrari podrà procedir a la devolució del rebut.
Per a l´acreedor, serà necessari informar al deutor de la renúncia
d´aquest a efectuar el seu dret a la devolució del rebut.
Per a més informació sobre els càrrecs, directe i B2B, es pot accedir als
següents enllaços:
http://www.aebanca.es/cs/groups/public/documents/folletos/folleto-201302916.pdf
http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Instrumentos/FICHA_DE_ADEUDOS_DI
RECTOS_SEPA.pdf
http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Instrumentos/FICHA_DE_ADEUDOS_DI
RECTOS_SEPA_B2B.pdf
Transferències bancàries
Des de fa temps ja es venen aplicant en el nostre país les principals obligacions
en les transferències SEPA. A partir de l´1 de febrer de 2014 totes les
transferències s´hauran de realitzar en base a les següents característiques:
a) Les transferències es realitzaran entre comptes identificats mitjançant el
codi IBAN, facilitat per l´ordenant.
b) Les operacions són en euros i amb destí a països de la zona SEPA.
c) El plaç màxim d´abonament de les transferències és d´1 dia hàbil
següent a la data d´emissió per l´entitat ordenant.
d) Les despeses són compartides per l´ordenant i el beneficiari. Una altra
cosa és que les entitats les apliquin o no.
e) El concepte o informació de la transferència podrà tenir una extensió
màxima de 140 caràcters.
Targetes
No hi haurà novetats ja que es venen aplicant a España des de fa temps les
principals exigències de SEPA. Així, els titulars de targetes poden retirar efectiu i
fer pagaments en els països de la zona SEPA amb la mateixa facilitat que en
els seus països d´origen. En totes les targetes s´incorpora un chip, per a major
seguretat, de tal manera que a l´hora d´efectuar pagaments, la firma es
substitueix per un PIN.

 

 

Exoneració IRPF en arrendaments urbans locals

Recordi que durant el mes de gener,  pot  sol.licitar el certificat d’exoneració de retenció de l´IRPF en elsarrendaments urbans de locals (amb vigència anual),  en el cas que compleixin els requisits que estableix la Llei (superar 600.000,00 euros de valor cadastral dels locals i estar matriculat en el Grup 861 de l´Impost sobre Activitats Econòmiques; tot seguit els adjuntem  la normativa legal )En cas de no disposar del citat certificat, caldrà que apliqui  la retenció corresponent (actualment el 21%) a  l´arrendament de tots els immobles urbans (a excepció dels destinats a ús com a vivenda). 

Aquest certificat l’ha de demanar el propietari dels immobles i l’ha de fer extensiu als seus llogaters anualment, per tal de no aplicar la retenció del 21% als rebuts de lloguer.

Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la seva disposició. 

 

Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 73. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

No existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre las rentas siguientes:

Los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de arrendamiento de vivienda por empresas para sus empleados.

b) Cuando las rentas satisfechas por el arrendatario a un mismo arrendador no superen los 900 euros anuales.

Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861 de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, o en algún otro epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento o subarrendamiento las reglas para determinar la cuota establecida en los epígrafes del citado grupo 861, no hubiese resultado cuota cero.

A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento del citado requisito, en los términos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.

 

Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles.

GRUPO 861. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

Epígrafe 861.1.- Alquiler de viviendas.

  • Cuota nacional de: 0,10 % del valor catastral asignado a las viviendas a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Notas:

1.      El presente epígrafe comprende el alquiler, con o sin opción de compra, de toda clase de inmuebles destinados a vivienda.

2.      Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 100.000 pesetas tributarán cuota cero.

Epígrafe 861.2.- Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.

  • Cuota nacional de: 0,10 % del valor catastral asignado a los locales industriales y demás bienes comprendidos en este epígrafe a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Notas:

1.      El presente epígrafe comprende el arrendamiento de terrenos, locales industriales, de negocios y demás bienes inmuebles de naturaleza urbana no clasificados en el epígrafe anterior.

2.      Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 100.000 pesetas tributarán por cuota cero.

Taxa turística via Internet

Aquí trobareu informació facilitada per l´Agència Tributària de Catalunya (ATC) sobre la presentació telemàtica (4t trimestre de 2013) de l´Impost sobre estades en establiments turístics.

El dia 2 de gener de 2014, coincidint amb l’inici del termini voluntari de pagament i presentació del 4t trimestre 2013 (del 2 al 20 de gener 2014), s’activarà la possibilitat de fer la tramitació telemàtica d’aquest impost.

 

 

Condicions personals:

 

Per compte propi. Poden tramitar telemàticament l’impost, per compte propi, tots aquells titulars d’establiment turístic que alhora actuïn com a presentadors, sense que sigui necessària en aquest cas l’existència de conveni previ. Hauran de disposar d’algun dels certificats digitals homologats per catcert (Idcat, FNMT, Firma Profesional, Camerfirma, DNIe, ANCert, ACA, etc.) i ser titulars o autoritzats en el compte corrent que es faci servir pel pagament.

 

Per compte de tercers. Poden tramitar telemàticament l’impost, per compte de tercers,  tots aquells usuaris adherits a algun dels convenis signats per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que disposin d’algun dels certificats digitals homologats per catcert (Idcat, FNMT, Firma Profesional, Camerfirma DNIe, ANCert, ACA, etc.) i siguin titulars o autoritzats en el compte corrent que es faci servir pel pagament. Cal esmentar que els convenis signats per l’ATC incorporen una clàusula d’extensió automàtica del seu objecte, per tal d’ampliar-lo quan, com en aquest cas, s’incorpora legalment  un nou tràmit telemàtic.

 

Condicions tècniques:

 

Programa d’ajuda. Cal descarregar la nova versió del programa d’ajuda de l’IEET, que es posarà a disposició a  www.e-tributs.cat en la mateixa data de l’activació (2 de gener 2014).

 

Oficina virtual. Un cop generat el fitxer amb el programa d’ajuda, amb l’extensió “.dec” que incorpora les autoliquidacions corresponents als diferents establiments d’un mateix titular, caldrà identificar-se a http://www.e-tributs.net/oficinavirtualamb el certificat digital corresponent i accedir a la carpeta tributària. Cal esmentar que el procediment de pagament i presentació telemàtica del model 950 (impost sobre estades en establiments turístics) és el mateix que actualment s’està fent servir amb els models 600 (impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats) i 620 (impost sobre vehicles usats).

 

Guies. Es troben a disposició dels usuaris, a e-tributs i a la seva oficina virtual, les guies sobre la descàrrega del programa d’ajut i el pagament i presentació telemàtiques.

 

Suport addicional. En el cas que calgui suport addicional, existeixen diferents vies de comunicació:

 

1. Pel que fa a la instal·lació del programa d’ajuda i funcionament general, així com per a dubtes bàsics sobre l’impost, caldria consultar en primer lloc la informació disponible a e-tributs.

2. En el cas d’incidències tècniques, caldria enviar un correu a  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

3. En el cas de dubtes no resolts sobre l’aplicació de l’impost, caldria enviar un correu a consultes.queixes. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Campanya Renda 2012

EL 24 D'ABRIL COMENÇA LA CAMPANYA DE LA RENDA 2012. AQUESTS SÓN ELS DOCUMENTS QUE NECESSITEU 
· Dades fiscals enviades per Hisenda al seu domicili (MOLT IMPORTANT).
· Dades personals: descendents, ascendents, cònjuge.
· Certificat empresa any 2012 o certificat de l’atur, INSS, Mútues, ...
· Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.
· Certificat de valoració de participacions en empreses no cotitzades a efectes de
l´Impost del Patrimoni.
· Rebuts de contribució de totes les propietats rústiques i urbanes.
· Lloguers: ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.
ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS
· Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats. (Mod.130 o 131).
· Llibres d’ingressos i despeses ( en el cas de tenir contractat aquest servei
amb aquest despatx, els tenim nosaltres)
· Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals)
GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS
· Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.
DEDUCCIONS
· Inversions en la construcció, rehabilitació, ampliació o compra de vivenda
habitual, aportacions a comptes vivenda, o en el seu cas rebuts dels crèdits
satisfets. Pagaments per lloguer de la vivenda. Justificants de les aportacions
a Fons de Pensions. Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.
Els recordem la comoditat de poder avançar la recepció de les seves dades
fiscals i esborrany de la Declaració de Renda 2012 a través d’internet.
Les dades que es requereixen per a la sol.licitud són : (NIF, casella 620 de la
declaració e renda del 2011, número de telèfon mòbil). Li podem tramitar
nosaltres de forma totalment gratuïta.
El termini per a la presentació de les declaracions és fins al proper 1 de juliol.

Si t'han acomiadat aprofita-ho!

Capitalitza l'atur i crea el teu propi negoci. Ho pots fer a través d’una societat limitada laboral, una cooperativa o fent-te autònom. Nosaltres t'ajudarem i t'explicarem quins són els sectors amb més casos d’èxit. I, si tens menys de 30 anys,  beneficia’t de bonificacions a la quota d´autònoms i capitalitza la prestació amb avantatges importants en l’Impost de Societats.

Dubtes sobre límit en efectiu

Ja fa gairebé un any que va sortir publicada la nova llei que limita a 2500 eurus el pagament en efectiu però, davant les moltes consultes que hem rebut, us recordem tots els detalls de la nova legislació: 

 

Els informem que el passat 30 d´Octubre de 2012 va sortir publicada al BOE la Llei 7/2012 de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d´adeqüació de la normativa financera pera la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

 

Els adjuntem l ´articulat que desenvolupa la limitació dels pagaments en efectiu a 2.500,00€.

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.Artículo 7. Limitaciones a los pagos en efectivo.

Uno. Ámbito de aplicación.

1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

2. A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

3. Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

4. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, y respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5. Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

Dos. Infracciones y sanciones.

1. Constituye infracción administrativa el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo establecidos en el apartado uno anterior.

2. Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida en el apartado uno anterior. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos.

3. La infracción prevista en este artículo será grave.

4. La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera, según se trate de cada uno de los supuestos a que se refiere el número 1 del apartado uno, respectivamente.

5. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción prevista en el número anterior.

6. La acción tipificada en el número 1 de este apartado no dará lugar a responsabilidad por infracción respecto de la parte que intervenga en la operación cuando denuncie ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada.

La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.

7. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en este apartado será compatible con las sanciones que, en su caso, resultaran procedentes por la comisión de infracciones tributarias o por incumplimiento de la obligación de declaración de medios de pago establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

8. La infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

9. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

 

 

Així doncs, a mode de resum, els aspectes més rellevants que cal que tingui en compte són:

La limitació afecta a les operacions que superin els 2.500,00€ realitzades entre parts quan qualsevol de les parts intervinents tingui la consideració d´empresari o professional (en queden excloses les operacions entre particulars).

Si una de les parts és persona fisica no resident l'import s´eleva el límit fins a 15.000,00€.

Els límits establerts són amb impostos inclosos (total factura).

La limitació entrará en vigor el proper 19/11/2012.

Els 2.500,00€ es computen per operació (entrega de béns o prestació de serveis), independentment del nombre de pagaments que s´acordin per a la transacció.

Les sancions es califiquen com a "greus" i ambdues parts respondran solidàriament del seu pagament(part pagadora i part cobradora).

L'import de la sanció será el 25% del import pagat en efectiu.

La denúncia, dins dels 3 mesos següents a la data del pagament, eximeix de sanció a la part denunciant.


Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la seva disposició.

Atentament,

Normativa model 720

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos.

Llegeix més...

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes