NOVETATS

Oferta de feina

Busquem administratiu/iva amb experiència pel departament comptable. Lloc de treball a Girona. Envieu correu a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

LLei emprenedors

El passat dissabte 28 de setembre de 2013 es va publicar al B.O.E. la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva
internacionalització.
Encara que per el seu títol podríem pensar que la Llei conté exclusivament
normes reguladores de l´inici d´una activitat econòmica per un nou
emprenedor, en l´àmbit fiscal s´ha utilitzat com a “llei escombra”, regulant
incentius fiscals de diversos àmbits que afecten a altres col.lectius a més a més
del d´emprenedors (creació de la deducció per inversió en beneficis en l´IS i
en l´IRPF, establiment en l´IVA i en l´IGIC del règim especial de criteri de caixa,
millora en l´IS de la deducció per activitats d´investigació i desenvolupament i
innovació tecnològica i de la deducció per creació d´ocupació per a
treballadors amb discapacitat, modificació en l´IS del règim fiscal aplicable a
les rendes procedents de determinats intangibles).
A continuació us agrupem, classificades per impostos, les principals mesures
fiscals que es recullen en la citada llei.
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
Creació del règim especial del criteri de caixa
En termes generals, aquest règim especial, que té efectes des de l´1 de gener
de 2014, suposa que l´impost es meritarà en el moment del cobrament total o
parcial del preu i que el dret a deducció de les quotes suportades neix en el
moment del pagament total o parcial del preu. N´obstant, cal assenyalar que
existeix una data límit per a la meritació de l´IVA –amb independència de que
s´hagi cobrat o no- i per al naixement del dret a deducció i aquesta és el 31 de
desembre de l´any immediatament posterior a aquell en el que s´hagi realitzat
la operació.
Aplicació del règim
Aquest règim especial serà aplicable als subjectes passius el volum
d´operacions del qual – realitzades en el territori d´aplicació de l´impost – en
l´any immediatament anterior sigui inferior a 2.000.000 d´euros. Té caràcter
voluntari (és opcional i no obligatori), ja que s´ha d´optar per a la seva
aplicació (reglamentàriament s´establirà el procediment de subjecció i
renúncia). L´opció s´entendrà prorrogada excepte quan s´exerciti el dret a
renunciar. La renúncia tindrà una vigència mínima de 3 anys.
En el cas de no haver iniciat activitats en l´any anterior, es pot aplicar aquest
règim en l´any natural en curs i si s´hagués iniciat l´activitat en l´any natural
anterior caldrà elevar a l´any l´import del volum d´operacions.
Causes d´exclusió del règim
• Queden exclosos els subjectes passius els cobros en efectiu respecte d´un
mateix destinatari durant l´any natural superin una determinada quantitat
(pendent de desenvolupament reglamentari; n´obstant, en el projecte el reial
Decret publicat en la pàgina del Ministeri aquesta quantitat és de 100.000
euros).
Operacions excloses del règim
La opció pel subjecte passiu d´aplicar aquest règim determinarà la seva
aplicació per a totes les seves operacions excepte:
• Les acollides als següents règims especials: simplificat, el de l´agricultura,
ramaderia i pesca, el del recàrrec de equivalència, el de l´or d´inversió, l´
aplicable als serveis prestats por via electrònica i el del grup d´entitats.
• Les entregues de béns exemptes (exportacions de béns, operacions
assimilades a les exportacions, zones franques, dipòsits francs, règims aduaners i
fiscals, entregues de béns destinats a un altre Estat membre).
• Aquelles en les que sigui aplicable la inversió del subjecte passiu.
• Les adquisicions intracomunitàries de béns.
• Les importacions i operacions assimilades a les importacions.
• L´autoconsum de béns i les operacions assimilades a les prestacions de
serveis.
Contingut del règim
• Meritació: l´impost es merita en el moment del cobrament total o parcial del
preu, havent d´acreditar-se el moment del cobrament, total o parcial, del preu
de la operació. En el cas de no haver-se produït el cobrament, la meritació es
produirà el 31 de desembre de l´any immediatament posterior a aquell de la
realització de la operació.
• Repercusió: la mateixa s´efectua al temps d´expedir i entregar la factura,
però entenent-se produïda en el moment de la meritació de la operació.
• Deduccions: s´aplica el règim general de deduccions (Títol VIII de la LIVA)
amb les següents particularitats:
a) El dret a la deducció de les quotes suportades neix en el moment del
pagament total o parcial del preu, havent-se d´acreditar el moment del
pagament total o parcial del preu de la operació. En el cas de no
haver-se produït el pagament, el dret a la deducció neix el 31 de
desembre de l´any immediat posterior a aquell de la realització de la
operació, essent d´ aplicació amb independència del moment de
realització del fet imposable.
b) Aquest dret haurà d´exercitar-se en la declaració-liquidació relativa
al període de liquidació en què ha nascut el dret a la deducció o en
successives sempre que no hagin transcorregut 4 anys des de el
naixement del dret.
c) Aquest dret caduca si el titular no l´exercita en el plaç anterior de 4
anys.
• Deduccions per al destinatari: el dret a la deducció de les quotes suportades
pels subjectes passius no acollits a aquest règim especial, però que siguin
destinataris d´operacions incloses en ell, es produirà en el moment del
pagament total o parcial del preu de les operacions. En el cas de no haver-se
produït el pagament, el dret a la deducció neix el 31 de desembre de l´any
immediatament posterior a aquell de la realització de la operació.
• Modificació de la base imposable per quotes repercutides incobrables: en el
supòsit en què els subjectes passius no acollits a aquest règim especial de criteri
de caixa efectuïn la modificació de la base imposable per crèdits incobrables,
es determina en aquest moment el naixement del dret a la deducció de les
quotes suportades pel subjecte passiu deutor acollit a tal règim corresponents
a les operacions modificades i pendents de deducció en la data de realització
de la modificació.
• Efectes de l´auto de declaració de concurs d´acreedors: en els casos en què
el subjecte passiu acollit a aquest règim especial, o del subjecte passiu
destinatari de les seves operacions es declari en concurs, la data de l´auto
determina:
a) La meritació de les quotes repercutides que estiguessin encara
pendents de meritació en l´esmentada data.
b) El naixement del dret a la deducció de les quotes suportades pel
subjecte passiu respecte de les operacions que hagi estat destinatari i a les
que hagi estat aplicat aquest règim especial, que estiguessin pendents de
pagament i no hagi transcorregut el plaç per al naixement del dret a la
deducció i que és el 31 de desembre de l´any immediatament posterior a
aquell en el que s´hagi realitzat la operació.
c) El naixement del dret a la deducció de les quotes suportades pel
subjecte passiu concursat respecte de les operacions en què hagi estat
destinatari no acollides a aquest règim especial, que estiguessin pendents
de pagament i no hagi transcorregut el plaç assenyalat en el punt anterior.
Per últim, es matitza que el subjecte passiu en concurs haurà de declarar les
quotes meritades i exercitar la deducció de les quotes suportades en la
declaració-liquidació que es contempli en la norma reglamentària, que
correspon als fets imposables anteriors a la declaració de concurs, havent
de declarar a més a més, en la referida declaració, la resta de quotes
suportades pendents de deducció a l´esmentada data.
• Efectes de la renúncia o exclusió del règim: quan es produeixi la renúncia o
exclusió, es produeix el manteniment de las normes regulades en el mateix
respecte de les operacions efectuades durant la seva vigència.
• Obligacions formals: es determinaran reglamentàriament.
IMPOST GENERAL INDIRECTE CANARI
Creació del Règim especial de meritació en l´IGIC per criteri de caixa
Amb efectes des del dia 1 de gener de 2014, s´introdueix en la Llei 20/1991 -de
modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries -, el
règim especial del criteri de caixa en termes similars als establerts en la Llei de
l´IVA.
IMPOST SOBRE SOCIETATS
Incorporació d´una nova deducció per inversió de beneficis
Àmbit d´aplicació
La deducció se la podran aplicar, amb efectes per a beneficis generats en
períodes impositius iniciats a partir de l´1 de gener de 2013, en la quota íntegra
del període impositiu en què s´efectuï la inversió:
• Les entitats de reduïda dimensió (xifra de negocis inferior a 10 miions d´euros)
que tributin per la escala prevista per a elles en l´article114 del TRLIS.
• Les entitats de reduïda dimensió (xifra de negocis inferior a 5 milions d´euros)
que tributin pel tipus de gravamen reduït per manteniment o creació
d´ocupació.
Béns en que s´ha de materialitzar la inversió:
• Elements nous de l´immobilitzat material.
• Inversions immobiliàries.
Afectes a activitats econòmiques.
Base de la deducció
Resultarà d´aplicar a l´import dels beneficis de l´exercici - sense incloure la
comptabilització de l´IS - un coeficient (amb dos decimals i arrodonit per
defecte) determinat per:
• En el numerador: beneficis obtinguts sense incloure la comptabilització de
l´IS, minorat per les rendes o ingressos objecte d´exempció, reducció,
bonificació, deducció per depreciació monetària o deducció per doble
imposició solament en la part exempta, reduïda, bonificada o deduïda en la
base o bé amb dret a deducció en la quota.
• En el denominador: beneficis obtinguts sense incloure la comptabilització de
I´IS.
Tipo de gravamen
Dels beneficis de l´exercici sense incloure la comptabilització de l´impost:
• 10% (general).
• 5% (per a entitats de reduïda dimensió que apliquin el tipus reduït per
manteniment o creació d´ocupació).
Plaç per a la inversió i moment de materialització de la inversió
Entre l´inici del període impositiu en què s´han obtingut els beneficis i els dos
anys posteriors o, de forma excepcional, d´acord amb un pla especial d´
inversió proposat pel subjecte i aprovat per l´Administració.
La inversió s´entén efectuada en la data de posada a disposició dels elements
patrimonials.
Dotació d´una reserva per a inversions
Per un import igual a la base de deducció que serà indisponible per al període
en què els elements en els que es realitzi la inversió hagin de romandre en l´
entitat (5 anys o durant la seva vida útil de resultar inferior).
Temps de permanència de les inversions
Romandre en funcionament durant 5 anys o durant la seva vida útil de resultar
inferior (excepte pèrdua justificada).
Es manté la deducció si es transmeten els elements patrimonials abans del plaç
previst però es reinverteix l´import obtingut o el valor net comptable si fos
menor.
Incompatibilitat amb
• Llibertat d´amortització.
• Reserva per a inversions a Canàries.
• Deducció per inversions a Canàries.
Informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals
• Import dels beneficis acollits a la deducció i l´exercici en què es van obtenir.
• Reserva indisponible que hagi de figurar dotada.
• Identificació i import dels elements adquirits.
• Data o dates en què els elements han estat adquirits i la seva afectació a
l´activitat.
Incompliment dels requisits
Comporta la pèrdua del dret a deducció i la seva regularització l´haurà
d´efectuar el subjecte passiu ingressant, juntament amb la quota del període
impositiu en què va tenir lloc l´incompliment dels requisits, la quantitat deduïda
corresponent a la deducció aplicada en períodes anteriors així com els
interessos de demora.
Millora de la deducció per activitats d´investigació i desenvolupament i
innovació tecnològica
Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l´1 de gener de 2013,
es permet a les entitats que apliquin el tipus general de gravamen, l´especial
del 35%, o l´escala de gravamen prevista per a les empreses de reduïda
dimensió, la opció d´aplicar-se aquesta deducció per investigació i
desenvolupament i innovació tecnològica (I+D+I) generada en els períodes
impositius iniciats a partir de l´1 de gener de 2013 sense cap límit sobre la quota
íntegra, sempre i quan s´apliqui amb un descompte del 20%.
A més a més, la norma estableix que en cas d´insuficiència de quota es pugui
sol.licitar el seu abonament a l´Administració Tributària, a través de la
declaració de l´impost, i sempre que l´import de la deducció no superi
conjuntament el milió d´euros anuals ens el cas d´activitats d´innovació
tecnològica o dels 3 milions d´euros per a activitats de I+D+I, aplicant-se
ambdós límits a tot el grup mercantil en cas de grup de societats.
Requisits:
• Transcurs de, almenys, un any des de la finalització del període impositiu en
que es va generar la deducció sense que aquesta s´hagi aplicat.
• No reducció de la plantilla mitja o, alternativament, de la plantilla mitja
adscrita a I+D+I, des de el final del període impositiu en que es va generar la
deducció fins als 24 mesos següents a la finalització del període impositiu en la
declaració del qual es realitzi la aplicació a abonament.
• Destinar un import equivalent a la deducció aplicada o abonada, a
despeses de I+D+I o a inversions en elements de l´immobilitzat material o actiu
intangible exclusivament afectes a tals activitats, exclosos els immobles, en els
24 mesos següents a la finalització del període impositiu en la declaració del
qual es realitzi la aplicació o abonament.
• Obtenció per part de l´entitat d´un informe motivat sobre la qualificació de
l´activitat com a d´I+D+I, o un acord previ de valoració de les despeses i
inversions corresponents a tals activitats.
En el cas d´incompliment de qualsevol dels requisits anteriors, les quantitats
indegudament aplicades o abonades s´hauran de regularitzar per part de
l´entitat.
Per últim, s´aclareix que una mateixa inversió no pot donar lloc a l´aplicació de
més d´una deducció en la mateixa entitat - excepte disposició expressa - , ni
pot donar lloc a l´aplicació d´una deducció en més d´una entitat.
Modificació del règim fiscal aplicable a les rendes procedents de
determinats actius intangibles
Amb aquesta modificació es pretén que el benefici fiscal no recaigui, com fins
ara, sobre els ingressos procedents de l´actiu cedit sinó sobre la renda neta
derivada del mateix. A partir d´ara, per a la cessió d´actius que es realitzin des
de el 29 de setembre de 2013 (entrada en vigor de la Llei de recolzament a
l´emprenedor i la seva internacionalització), l´incentiu fiscal consisteix en una
exempció del 60% (anteriorment el 50%) de l´import de les rendes (anteriorment
ingressos) procedents de la cessió.
Altres modificacions efectuades en aquest règim:
• Val amb que l´entitat cedent hagi creat els actius cedits, almenys, en un 25%
del seu import (anteriorment no es feia menció a cap percentatge de creació
dels actius).
• Ampliació de l´aplicació del règim fiscal en el cas de transmissió d´actius
intangibles, sempre que la transmissió es realitzi entre entitats que no formin
part d´un grup de societats – art. 42 del Codi de Comerç- .
• En el cas de cessió d´actius intangibles la renda ve establerta per la
diferència positiva entre els ingressos de l´exercici procedents de la cessió i les
quantitats que siguin deduïdes en el mateix per aplicació dels articles 11.4 –
amortització de l´immobilitzat intangible amb vida útil definida – ó 12.7 –
amortització de l´immobilitzat intangible amb vida útil indefinida – del TRLIS, per
deterioraments, i per aquelles despeses directament relacionades amb l´actiu
cedit. Si existissin actius intangibles no reconeguts en el balanç es considerarà
renda el 80% dels ingressos procedents de la seva cessió.
• Desapareixen les limitacions relatives al cost de l´actiu (anteriorment 6
vegades el seu cost).
• En el cas d´entitats que tributin en règim de consolidació fiscal, les
operacions de cessió estan sotmeses a les obligacions de documentació
establertes en el TRLIS per a operacions vinculades.
• Possibilitat de sol.licitar a l´Administració Tributària acords previs que versin
sobre la qualificació dels actius com a vàl.lids a efectes d´aquest règim fiscal,
així com la valoració dels ingressos i despeses relacionades amb la cessió dels
mateixos, o bé solament sobre la valoració dels ingressos i despeses.
• Incomptabilitat d´aquest incentiu amb la deducció per reinversió de
beneficis extraordinaris (art. 42 TRLIS).
Règim transitori: a través de la incorporació en el TRLIS d´una disposició
transitòria, s´estableix que la cessió dels drets d´ús o d´explotació d´actius
intangibles realitzades amb anterioritat a l´entrada en vigor d´aquesta Llei, es
regularan per la seva anterior regulació vigent.
Millora de la deducció per creació d´ocupació per a treballadors amb
discapacitat
Amb efectes per a períodes impositius que s´hagin iniciat a partir de l´1 de
gener de 2013, i en funció del grau de discapacitat dels treballadors
contractats, dues són les quantitats que es poden deduir en la quota íntegra
de l´impost (en la regulació anterior solament existia una de 6.000 euros). Així,
la deducció serà de:
• 9.000 euros per cada persona/any d´increment de la mitja de plantilla de
treballadors contractats amb una discapacitat en un grau ≥ al 33% i < al 65%,
experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitja de
treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.
• 12.000 euros per cada persona/any d´increment de la mitja de plantilla de
treballadors contractats amb una discapacitat en un grau ≥ 65%, experimentat
durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitja de treballadors de la
mateixa naturalesa del període immediat anterior.
A l´igual que en la regulació anterior, s´aclareix que els treballadors afectes a
aquesta deducció no es computaran a efectes de la llibertat d´amortització
amb creació d´ocupació (art. 109 del TRLIS).
Modificació de la regulació del tipus impositiu reduït per a entitats de
nova creació constituïdes a partir de l´1 de gener de 2013
Dues són les modificacions efectuades: en primer lloc, es precisa que a
aquestes entitats se´ls aplica l´escala prevista per a elles (BI entre 0 i 300.000
euros: 15%, BI restant: 20%) en el primer període impositiu en què la base
imposable sigui positiva i en el següent, excepte quan hagin de tributar a un
tipus inferior – en l´anterior regulació s´assenyalava que s´aplicava l´escala
excepte quan haguessin de tributar a un tipus diferent al general -, i per altra
banda, s´elimina la referència que existia a que les cooperatives de nova
creació es podien aplicar l´escala reduïda tant respecte dels resultats
cooperativistes com dels extracooperativistes (amb efectes per als períodes
impositius que s´iniciïn des de l´1 de gener de 2013).
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
Creació de la deducció per inversió en empreses de nova o recent
creació
Els contribuents que subscriguin accions o participacions en empreses de nova
o recent creació, o que a més de l´aportació temporal al capital aportin
coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament
de la societat, poden deduir-se el 20% de les quantitats invertides, essent la
base màxima de deducció 50.000 euros anuals.
Aquesta deducció conté, amb determinades modificacions, l´exempció dels
guanys patrimonials derivats de la transmissió d´accions o participacions en
empreses de nova o recent creació, introduïda pel Reial Decret 8/2011, d´1 de
juliol, i regulada la disposició addicional 34º de la Llei de l´IRPF, a la qual
suprimeix. N´obstant, es preveu un règim transitori per als contribuents que
obtinguin guanys patrimonials que es posin de manifest per la transmissió
d´accions o participacions adquirides amb anterioritat a l´entrada en vigor de
la Llei de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització puguin
seguir aplicant la mencionada exempció prevista en la disposició addicional
34º.
Es tracta d´una deducció estatal aplicable en la seva totalitat (100%) a la
quota íntegra estatal i que serà d´aplicació respecte de les accions o
participacions subscrites a partir del 29 de setembre de 2013.
L´aplicació d´aquesta deducció requereix que l´import comprovat del
patrimoni del contribuent al finalitzar el període d´imposició excedeixi del valor
que tingués la seva comprovació a l´inici del mateix al menys en la quantitat
de les inversions realitzades.
No formen part de la base d´aquesta deducció:
• L´import de les accions o participacions adquirides amb el saldo del compte
estalvi-empresa (si el citat saldo hagués estat objecte de deducció).
• Les quantitats satisfetes per la subscripció d´accions o participacions si
respecte de les mateixes el contribuent practica una deducció establerta per
una comunitat autònoma.
Base de la deducció en el cas d´exempció per reinversió
En el supòsit de transmetre accions o participacions i acollir-se a l´exempció
per reinversió d´accions o participacions en empreses de nova o recent
creació, solament formarà part de la base de la deducció la part de la
reinversió que excedeixi de la quantitat rebuda en la seva transmissió. Mentre
no es superi aquesta quantitat, no es pot practicar la deducció per les noves
accions o participacions.
Les condicions per a gaudir de la deducció són les següents:
a) Entitats les accions o participacions de les quals resulten aptes per a la
deducció:
• Han de tenir forma de societat anònima, societat de responsabilitat
limitada, societat anònima laboral o societat de responsabilitat limitada
laboral i no estar admesa a negociació en cap mercat organitzat.
Aquest requisit s´ha de donar mentre es mantingui l´acció o
participació.
• Ha de desenvolupar una activitat econòmica que compti amb els
mitjans personals i materials per a poder-la desenvolupar, i no pot tenir
per activitat la gestió d´un patrimoni mobiliari o immobiliari, en cap dels
períodes impositius de la societat conclosos amb anterioritat a la
transmissió de la participació.
• L´import dels fons propis no podrà ser superior a 400.000 euros a l´inici
del període impositiu del mateix en què el contribuent obtingui les
accions o participacions (en el cas de formar part d´un grup d´entitats,
aquest import es refereix a totes les entitats del grup).
b) Condicions relatives a la participació en l´entitat:
• El contribuent haurà d´adquirir les accions o participacions en el
moment de la constitució de la societat o mitjançant ampliació de
capital efectuada en els 3 anys següents a la citada constitució.
• El temps de permanència en el patrimoni del contribuent de l´acció o
participació no pot ser inferior a 3 anys ni superior a 12 anys.
• Les participacions directes o indirectes que posseeixin de la mateixa
societat el contribuent, el seu cònjuge o familiars (per parentesc, en línia
recta o colateral, o per consanguinitat o afinitat fins al segon grau
inclòs) no poden ser superiors al 40% del capital social de la societat o
dels drets de vot, durant cap dia dels anys naturals en què es tingui la
participació.
• No pot tractar-se d´accions o participacions d´una societat que
exerceixi la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment amb
una altra titularitat.
c) Obligacions formals:
• L´empresa en la que s´han adquirit les accions o participacions ha
d´emetre un certificat on s´indiqui el compliment dels requisits que té
que tenir per a que el contribuent pugui acollir-se a la deducció, podent
establir-se reglamentàriament obligacions d´informació a aquesta
empresa, els socis o accionistes de la qual haguessin sol.licitat la
certificació.
Exempció per reinversió en el supòsit de transmissió d´accions o
participacions en empreses de nova o recent creació
Quedes excloses de gravamen els guanys patrimonials produïts per la
transmissió d´accions o participacions per les que s´hagués practicat la
deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, sempre que
l´import total obtingut es reinverteixi en l´adquisició d´accions o participacions
de les citades empreses.
S´admet la reinversió total o parcial de l´import obtingut, essent les
conseqüències les següents:
• Reinversió total: exempció total.
• Reinversió parcial: solament està exempt el guany patrimonial posat de
manifest en la part proporcional a la quantitat reinvertida.
Supòsits en els que no és aplicable l´exempció per reinversió:
• Si s´haguessin adquirit valors homogenis en l´any anterior o posterior a la
transmissió de les accions o participacions. En aquest supòsit, no procedeix l´
exempció en relació als valors que com a conseqüència de l´adquisició
continuïn en el patrimoni del contribuent.
• Si les accions o participacions es transmeten al seu cònjuge, familiars per
parentesc (en línia recta o colateral), per consanguinitat o afinitat (fins el
segon grau inclòs), o a una entitat en la que el contribuent o qualsevol de les
persones abans citades formin grup en los termes de l´article 42 del Codi de
Comerç.
Aquesta exempció per reinversió solament resulta aplicable respecte de les
accions o participacions subscrites a partir de l´entrada en vigor de la Llei de
recolzament als emprenedors.
Deduccions per activitats econòmiques
Amb efectes des de l´1 de gener de 2013, els contribuents que exerceixin
activitats econòmiques podran aplicar-se, amb determinades especialitats, en
al quota íntegra de l´IRPF, la deducció per inversió en beneficis regulada en l´IS
i que hem comentat en la part referida a aquest impost.
Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques i determinin el seu
rendiment net pel mètode d´estimació objectiva solament podran aplicar-se
aquesta deducció quan així s´estableixi reglamentàriament.
Especialitats:
• Donen dret a la deducció els rendiment nets del període impositiu en què
s´inverteixin en elements nous de l´immobilitzat material o inversions
immobiliàries afectes a activitats econòmiques.
• La base de la deducció serà la quantia equivalent a la part de la base
liquidable general positiva del període impositiu que correspongui a tals
rendiments invertits, sense que en cap cas la mateixa quantia pugui entendre´s
invertida en més d´un actiu.
• El percentatge de deducció serà del 5% si el contribuent hagués aplicat la
reducció per inici en l´exercici d´una activitat econòmica o la reducció del
rendiment net por manteniment o creació d´ocupació, o es tracti de rendes
obtingudes a Ceuta i Melilla respecte de les que s´hagués aplicat la deducció
per rendes obtingudes en les referides ciutats.
• L´import de la deducció no podrà excedir de la suma de la quota íntegra
estatal i autonòmica del període impositiu en què es van obtenir els rendiments
nets.
• No s´ha de dotar la reserva per inversions ni fer constar determinada
informació (import dels beneficis acollits a la inversió, data en què han estat
adquirits els elements, …) en la memòria dels comptes anuals.
ALTRES MODIFICACIONS
Llei de liberalització del comerç i de determinats serveis: llicències
d´activitat.
Aquesta llei conté en el seu Títol I una sèrie de mesures d´impuls al comerç
interior, entre les que destaca la substitució del procediment de sol.licitud de
llicències municipals a priori per un règim de presentació de declaracions
responsables o comunicacions prèvies a l´activitat. Aquestes mesures són
aplicables a les activitats comercials minoristes i a la prestació de serveis
enumerats en l´anexe de la norma i realitzats a través d´establiments
permanents situats en territori espanyol amb una superfície útil d´exposició i
venda al públic que no pot sobrepassar una determinada quantitat. Doncs bé,
la modificació introduïda per aquesta Llei consisteix en què s´amplien dels
activitats enumerades en l´annexe i la superfície màxima dels establiments,
que passa de 300 a 500 metres quadrats.
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
Girona, 7 d´Octubre de 2013
Departament Fiscal

Nou reglament de facturació

IMPORTANTS NOVETATS DEL NOU REGLAMENT DE FACTURACIÓ

 

El passat 1 de desembre de 2012 es va publicar el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, per el que s´aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. Aquest RD  a entrar en vigor el passat 01/01/2013 i segueix la mateixa metodologia que l´anterior reglament (RD 1496/2003), el qual queda derogat, i introdueix algunes novetats significatives.

Seguint l´harmonització amb la legislació dels diferents Estats membres, els principals objectius perseguits per aquesta actualització són la reducció de les càrregues administratives dels subjectes passius, garantir la igualtat de tracte entre les factures en paper i les factures electròniques, facilitar les transaccions econòmiques, així com contribuir a la seguretat jurídica dels agents econòmics.

 

Llegeix més...

Finalització de l’exercici fiscal

El proper 31 de desembre del 2012 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRFP. Aquest any 2012 hi ha alguna novetat fiscal que afectarà el càlcul de la renda d’enguany i del 2013. Sobretot, destaca com a canvi l’augment del tipus generals de les rendes altes i un augment en el tipus dels rendiments de la base de l’estalvi.

A títol orientatiu en aquest escrit es resumeixen els aspectes més importants a tenir en compte a  l’hora de prendre decisions que puguin afectar a la nostra declaració de renda.

 

Llegeix més...

Incentius fiscals

INCENTIUS FISCALS PER FOMENTAR LA CREACIÓ D'EMPRESES I L'AUTOOCUPACIÓ D'AUTÒNOMS

Amb l´entrada en vigor a partir del 24 de febrer de 2013 del Real Decret-Llei
4/2013, de 22 de febrer, conté una sèrie de mesures en diversos àmbits de
recolzament a l´emprenedor i d´estímul al creixement i a la creació
d´ocupació, i que en l´àmbit tributari es concreten en una sèrie d´incentius
fiscals en l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en l´Impost sobre
Societats per a recolzar els projectes d´emprenedors i de foment de
l´autoocupació en règim d´autònom durant els primers anys d´exercici d´una
activitat.

 

Llegeix més...

Conveni amb l'ICF

COMGEST COL.LABORARÀ COM A PROMOTOR FINANCER DE L'INSTITUT CATALÀ DE FINANCES.  

 

L’assessoria gironina Comgest Economistes ha firmat avui un conveni amb l’Institut Català de Finances (ICF) per facilitar l’accés al crèdit de les empreses que ho necessitin.

 

Llegeix més...

ComGest al Diari de Girona

RESSÒ DE L'ACORD DE COMGEST ECONOMISTES I L'ICF A LA PREMSA GIRONINA

 

ComGest a El Punt Avui

EL PUNT AVUI TAMBÉ ES FA RESSÒ DEL CONVENI AMB L'ICF

 

Llegeix més...

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes