NOVETATS

Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Benvolgut client,


El passat dia 2 d’octubre d’enguany, va entrar en vigor la Llei 39/2015 sobre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
Aquesta llei regula les relacions externes entre l’Administració i els ciutadans i pretén implantar una Administració totalment electrònica. És a dir, aquesta llei obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb els Administracions Públiques. 
 
Entre les entitats sense personalitat jurídica s’hi inclouen les comunitats de béns, les herències jacents i les comunitats de propietaris. Aquesta relació electrònica comprèn tant les notificacions com la presentació de documents i sol·licituds. Per tant, caldrà incloure en la notificació electrònica aquestes entitats sense personalitat jurídica, que fins ara no en tenien l’obligació.
 
L’incompliment d’aquesta obligació pot constituir infracció tributària prevista a l’article 199 de la Llei 58/2003 de desembre, General Tributaria, que estableix la imposició d’una sanció de 250 euros. 
 
Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web comgesteconomistes.com. Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
Departament Fiscal.

NOUS CERTIFICATS ELECTRÒNICS

OBLIGATORIETAT DEL REGISTRE DIARI DE JORNADA DELS TREBALLADORS

 

 

 

      obligatorietat del registre diari de jornada dels treballadors

 

 

 

                                                           Girona, 29 de setembre de 2016

 

 

Benvolgut client,

 

Les empreses que tinguin treballadors contractats, tenen l’obligació de dur a terme un registre diari de la jornada realitzada per tots els seus empleats, amb independència de si els contractes son a  temps parcial o a temps complet, així com implantar un sistema per elaborar i gestionar aquest registre.

 

Pla de Control

El Pla de Control de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s’ha endurit i està incrementant la revisió d’aquells aspectes que tinguin a veure amb l’activitat de l’empresa, els seus empleats i l’horari de funcionament, amb especial atenció als registre de jornada i quadrants de treball dels treballadors a temps parcial.

Com a novetat en aquestes actuacions figura la vigilància també en el registre de jornades a temps complet , que fins al moment no era obligatòria.

Amb aquestes actuacions la Inspecció de Treball pretén evitar el frau en la realització d’hores extraordinàries i procurar la correcta vigilància, retribució y cotització.

 

Condicions, compliment del registre i sancions

Si bé en el contracte del treballador s’ha d’indicar la jornada laboral que realitzarà, l’empresari ha de complir per llei dues obligacions addicionals:

 • El registre diari de jornada es totalitzarà mensualment, entregant còpia del resum al treballador, juntament amb el corresponent rebut de salari.

 • El registre de jornada es conservarà durant un període mínim de quatre anys.

   

  No dur a terme el registre implica que es pugui considerar una infracció greu, que podria comportar una sanció des de 626 € a 6.250 €, així com que els contractes celebrats a temps parcial puguin ser considerats a jornada completa.

   

Mecanismes i informació requerida

Arribat aquest punt resulta fonamental per l’empresari dur a terme el registre diari de la jornada de tots els treballadors. Els mecanismes per dur a terme aquest registre no estan estipulats legalment, així doncs es podran utilitzar mecanismes electrònics de control o bé plantilles elaborades manualment, que malgrat no existir un model oficial, han de contenir la següent informació:

 • Identificació de la empresa

 • Identificació del treballador

 • Especificació de la jornada de treball establerta en el contracte

 • Detall de les hores laborals realitzades i desglossades per dia efectiu de treball,  amb indicació de l’hora d’entrada i de sortida

 • Signatura del representant legal de la empresa

 • Signatura del treballador

   

   

  Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web comgesteconomistes.com

   

  Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

   

  Atentament,

  Departament Laboral

   

 

Nou Servei d'Assegurances

 

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2015

 

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2015

 

Comgest Economistes li ofereix els seus serveis professionals per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2015.

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

 1. Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.

 2. Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

 3. Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...

 4. Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

 5. Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

 6. IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

 7. Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.

Activitats Empresarials o Professionals

 1. Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

 2. Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

 3. Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

Increments i Disminucions patrimonials.

 1. Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.

 2. Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE).

 3. Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

Desgravacions

 1. Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets.

 2. Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar.

 3. Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica.

 4. Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

 5. Certificats de donatius a determinades entitats.

 6. Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

 7. Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

 8. Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

 9. Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

impost sobre el patrimoni

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 1. Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 2. Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

   

   

Els recordem que li podem tramitar de forma gratuïta la descarrega de les dades fiscals de 2015.

 

El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 30 de juny.

 

Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ; Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Departament Fiscal

 

CALENDARI LABORAL 2016

 

 

FESTES NACIONALS

 

 

 

 

 


1 DE GENER               Any Nou (Festa estatal)

6 DE GENER               Reis (Festa estatal)

25 DE MARÇ             Divendres Sant (Festa estatal)

28 DE MARÇ             Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)

16 DE MAIG              Dilluns de Pasqua Granada (Festa autonòmica)

24 DE JUNY                Sant Joan (Festa autonòmica)

15 D’AGOST              L’ Assumpció (Festa estatal)

12 D’OCTUBRE          Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)

1 DE NOVEMBRE      Tots Sants (Festa estatal)

6 DE DESEMBRE        Dia de la Constitució (Festa estatal)

8 DE DESEMBRE        La Immaculada (Festa estatal)

            26 DE DESEMBRE      Sant Esteve (Festa autonòmica)

 

 

FESTES LOCALS

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes