NOVETATS

NO ES PODEN DEMANAR AJORNAMENTS A L'AEAT

Benvolgut client,
 
Per tal que puguin fer la planificació de la seva tresoreria aquest últim trimestre del 2016, cal tenir present que no es podran sol·licitar a l'agència tributària ajornaments o fraccionaments.
 
En concret no es permetrà l'ajornament o fraccionament de:
 
 •  Les retencions i ingressos a compte.
 •  Les liquidacions tributàries fermes total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.
 •  S'elimina la possibilitat d'ajornament o fraccionament d'obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats.
 • S'elimina la possibilitat d'ajornament o fraccionament dels tributs repercutits (IVA). Només seran ajornables en el cas que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.
 
Les entitats financeres han posat a disposició dels seus clients diferents alternatives de préstecs per tal de facilitar el màxim possible el compliment amb les obligacions tributaries.
 
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
 
Atentament
Departament Fiscal

CALENDARI LABORAL 2017

CALENDARI LABORAL ANY 2017
 
FESTES NACIONALS
 
6 DE GENER* Reis (Festa estatal)
 
14 D’ ABRIL Divendres Sant (Festa estatal)
 
17 D’ ABRIL* Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)
 
1 DE MAIG Festa del Treball (Festa estatal)
 
24 DE JUNY* Sant Joan (Festa autonòmica)
 
15 D’AGOST L’ Assumpció (Festa estatal)
 
11 DE SETEMBRE Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica)
 
12 D’OCTUBRE Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)
 
1 DE NOVEMBRE Tots Sants (Festa estatal)
 
6 DE DESEMBRE Dia de la Constitució (Festa estatal)
 
8 DE DESEMBRE La Immaculada (Festa estatal)
 
25 DE DESEMBRE Nadal (Festa estatal)
 
26 DE DESEMBRE* Sant Esteve (Festa autonòmica)
 
 
De les 4 festes ressenyades amb(*), n’ hi haurà una, a triar entre les quatre, que és de caràcter recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.
 
FESTES LOCALS
 
CONTACTEU AMB NOSALTRES I US INFORMAREM.
 
 
VACANCES
 
 
SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ.
 

FINANÇAMENT ALTERNATIU

FINANÇAMENT ALTERNATIU

 
Les Pimes i els emprenedors catalans, amb projectes sòlids i amb un alt potencial de creixement, han patit intensament les conseqüències de la situació econòmica dels darrers anys.
 
Una de les lliçons apreses en aquest context és que les empreses amb una elevada dependència de la banca tradicional tenen més dificultats per superar una situació de restricció d’accés al crèdit causada per les fusions bancàries. Cal tenir en compte que al llarg del 2017 es preveu una nova onada de fusions bancàries.
 
Per això, l’exploració de vies alternatives de finançament que complementin la banca ha emergit com un element necessari per augmentar la resiliència de pimes i autònoms davant les circumstàncies adverses.
 
Per aquesta raó, des de Comgest Economistes es vol apropar al teixit empresarial instruments de finançament alternatiu (FINTECH), que permetin una diversificació de les fonts de finançament que funcionen en línia. Alguns dels aspectes més positius que ofereixen aquests mecanismes per a les empreses són l’agilitat i la rapidesa en l’obtenció dels fons, el cost de finançament coherent amb el cost real del diner i del risc, i la independència financera per tal de poder evitar la possibilitat de vendes creuades, entre d’altres aspectes.
 
Comgest Economistes com a assessors d’ACCIÓ podem ajudar-vos i assessorar-vos en obtenir un bon mix de finançament necessari davant la més que possible onada de fusions bancaries previstes pel 2017. La situació econòmica fa necessària buscar alternatives de finançament per a pimes i emprenedors.
 
 Dept. Fiscal 

Nou Servei d'Assegurances

 

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2015

 

Comgest Economistes li ofereix els seus serveis professionals per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2015.

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.

 

Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

 

Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l'atur, Inss, Mútues...

 

Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

 

Certificat valor de les participacions d'empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

 

IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

 

Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.

 

Activitats Empresarials o Professionals

 

Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

 

Llibres d'ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

 

Certificats de les retencions de l'I.R.P.F.( Professionals).

 

Increments i Disminucions patrimonials.

 

Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.

 

Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l'habitatge, el pla PIVE).

 

Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

 

Desgravacions

 

Deducció per a l'adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets.

 

Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l'habitatge habitual o algun immoble que s'hagi arrendat, arran de l'eliminació de la "clàusula sòl" o "clàusula terra". Pertocaria regularitzar.

 

Pagaments per lloguer de l'habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica.

 

Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

 

Certificats de donatius a determinades entitats.

 

Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

 

Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

 

Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d'efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

 

Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

 

impost sobre el patrimoni

 

Existeix obligació de presentar l'Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 

Quan la base imposable de l'Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

Els recordem que li podem tramitar de forma gratuïta la descarrega de les dades fiscals de 2015.

 

El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 30 de juny.

 

Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ; Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

 

Comgest Economistes, nou Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)


Comgest Economistes s’acaba d’incorporar al Sistema Circe (Centro de la Información y Red de la Creación de Empresas) en virtut del conveni subscrit pel Consejo General de Colegios de Economistas amb el Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

 

La Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa disposa d'un cercador per localitzar el PAE que més li convingui a l'emprenedor.

 

 

Què fem com a PAE?

 

 

  • Prestar serveis d'informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials.

 

 

 

  • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa a través del document únic electrònic (DUE).

 

 

 

  • El DUE es realitza a través d'una plataforma gestionada pel  CIRCE i que connecta tots els organismes i agents implicats en la tramitació de la constitució d'una societat o d'un treballador/a autònom/a.

 

 

 

  • Permet donar-se d'alta com a empresari/ària individual de manera immediata i constituir telemàticament societats mercantils de forma àgil.

 

 

Si ets emprenedor/a i busques assessorament només has de posar-te en contacte amb nosaltres i ens encarregarem de tot.

 

 

Declaracions Anuals Operacions amb Tercers (347)

Benvolgut client,

 

Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del MODEL 347 corresponent a l´exercici 2015, declaració informativa anual d´operacions amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros.

 

En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre despatx i la comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L., segueixi les instruccions de l´apartat A de la present circular.

 

Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines, llegeixi directament l´apartat B.

 

APARTAT A

 

Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu electrònic la relació de clients i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a través de la documentació que ens ha facilitat per a la confecció de la seva comptabilitat. Abans del proper dia 19 de Febrer de 2016 ens haurien de confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar qualsevol variació que calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap comunicació seva abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva conformitat amb les dades que li hem facilitat.

           

APARTAT B

 

A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que abans del proper dia 15 de Febrer de 2016 ens facin arribar, mitjançant el suport que considerin més oportú (paper, correu electrònic, .....), la següent informació referent a les mencionades operacions:

           

 1. Nom fiscal

 2. N.I.F.

 3. Tipus d’operació ( proveïdor, client, etc... )

 4. Adreça fiscal (incloent-hi el Codi Postal)

 5. L’import anual de les operacions realitzades (IVA inclòs) juntament amb el seu desglòs trimestral (NOVETAT INTRODUÏDA EN LA DECLARACIÓ DEL 2011).

   

  Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar, també cal incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els 3.005,06.- €:

 6. Els leasings

 7. Primes d´assegurances pagades

 8. Interessos corresponents a préstecs bancaris

 9. Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública

 10. Els imports superiors a 6.000,00 euros que s’hagin percebut en metàl·lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.

   

  Així mateix, indicar que s’han de declarar de forma separada les quantitats percebudes durant l’exercici per la transmissió d’immobles subjectes a IVA, ja estiguin exemptes o no exemptes a IVA o que es tracti d’una operació amb inversió del subjecte passiu, havent-ho de desglossar trimestralment.

   

  Els recordem les novetats introduïdes el passat exercici 2014 i que continuen vigents per a l’exercici 2015, destacant les següents:

   

 11. Únicament els arrendadors i els arrendataris de locals de negoci que no es practiqui retenció (no es declaren en el Model 180) hauran de declarar de forma separada, els imports trimestrals d’operacions d’arrendament d’immobles. Així mateix, els propietaris/arrendadors hauran de detallar la renda anual, les dades identificatives i la referència cadastral de cada immoble per separat.

   

 12. Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal estan obligades a presentar la declaració, havent-se de subministrar la informació de forma anual.

   

 13. Determinades entitats o establiments de caràcter social (Art. 20.Tres Llei IVA) estan obligades a presentar la declaració per les adquisicions en general de béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa.

   

 14. Els subjectes passiu acollits al Règim Simplificat d’IVA (mòduls en IVA) hauran de consignar en la declaració no només les operacions per les que emetin factura (ingressos), sinó també aquelles operacions que hagin rebut factures (compres i despeses) que hagin anotat en el Llibre Registre de Factures Rebudes.

   

 15. Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar totes les subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.

   

 16. Les operacions incloses en el Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC) s’hauran de consignar de forma separada i per l’import anual, havent d’informar els subjectes passius acollits a aquest règim i els destinataris de les operacions incloses en aquest règim, els següents imports:

   

 1. Import meritat durant l’exercici d’acord amb la regla general de meritament (Art. 75 Llei IVA): import de les factures emeses i/o rebudes durant l’exercici.

   

 2. Import meritat durant l’exercici segons els criteris del règim especial (Art. 163 terdecies Llei IVA): Import (a) de les factures cobrades o satisfetes durant l’exercici i (b) de les factures de l’exercici anterior que no s’havien cobrat o satisfet i que en aquest exercici s’ha ingressat l’IVA meritat o s’ha deduït l’IVA suportat.

   

Els destinataris de les operacions amb inversió del subjecte passiu (Art. 84.1.2º Llei IVA), en virtut de les quals el destinatari és el subjecte passiu de l’operació,

CIRCULAR FISCAL DESEMBRE 2015

El proper 31 de desembre del 2015 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF.

A títol orientatiu en aquest escrit es resumeixen els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de prendre decisions que puguin afectar a la declaració de renda.

 

Principals punts

 

Rebaixa de l’escala de gravamen i augment dels mínims personals i familiars

El nombre de trams es redueix de set a cinc, i el tipus mínim passa del 24’75% al 20% en el 2015 i al 19%  en el 2016. El tipus màxim de gravamen, a l’escala estatal, passa del 52% al 47%  en el 2015 i al 45%  en el 2016.

Com a conseqüència d’aquesta rebaixa dels tipus, s’incrementen els mínims personals i familiars. Desapareix la reducció per treballadors actius majors de 65 anys.

Les indemnitzacions per acomiadament tindran un límit exempt de fins a 180.000 euros (a partir de 01/08/14).

La reducció per rendiments irregulars o amb període de generació superior a 2 anys del treball passen del 40% al 30%. I s’exigeix la imputació en un sol període i la reducció és aplicable a la quantia màxima de 300.000 euros anuals de rendiment net.

 

Tributació de la base de l’estalvi

S’elimina l’exempció de 1.500 euros per dividends i participacions en beneficis. Els nous trams seran:

Rendiments fins a 6.000 euros tributen al 19’50%  en el 2015 i al 19%  en el 2016

Entre 6.000 i 50.000 euros tributen al  21’50% en el 2015 i al 21% en el 2016

A partir de 50.000 euros tributaran al 23’50% en el 2015 i al 23% a partir del 2016

Totes les plusvàlues s’integraran a la base de l’estalvi amb independència del seu període de generació (fins a l’exercici 2014 els guanys obtinguts en una transmissió en la qual no hagués passat un any des de la seva adquisició s’integrava a la base general).

 

Guanys i pèrdues patrimonials

Es destaca com a novetat per la renda del 2015, que les pèrdues patrimonials es podran compensar amb altres guanys del capital mobiliari i viceversa, de manera que la pèrdua d’una venda d’accions podrà compensar-se, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsit. No obstant, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al límit d’un 10% dels guanys al 2015, un 15% al 2016, un 20% al 2017 i un 25% a partir del 2018.

Els contribuents majors de 65 anys estaran exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials, amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan l’import obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió.

Referent a les transmissions d’immobles, s’eliminen els coeficients de correcció monetària que permetien corregir el valor d’adquisició per efectes de la inflació. Però es mantenen els coeficients d’abatiment pels immobles adquirits abans del 31/12/94, que permet una reducció fiscal aplicable al guany obtingut fins al 20/01/06, però es limita als guanys patrimonials derivats de la venda de béns amb un valor de transmissió màxim de 400.000 euros per contribuent (límit aplicable al conjunt dels valors de transmissions de tots els elements als que resulti d’aplicació els coeficients d’abatiment des de 01/01/2015).

 

Deducció i reducció per lloguer d’habitatge

Pel 2015 l’arrendador podrà continuar aplicant-se el 60% de la reducció del rendiment net per lloguer d’habitatge, però només  quan el rendiment net sigui positiu i s’elimina la reducció incrementada del 100% pels arrendaments a joves menors de 30 anys amb uns rendiments nets de treball i/o d’activitats econòmiques superiors a l’IPREM.

D’altra banda, s’elimina per a l’arrendatari la deducció per lloguer d’habitatge amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14.

 

Fórmules d’estalvi a mig i llarg termini

Tenir en compte els Plans de Pensions, és a dir, recordar que les aportacions redueixen la base imposable amb caràcter general, fins a 8.000.-€ amb el límit de 30% (s’elimina el percentatge màxim del 50%) de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques, percebuts individualment a l’exercici (fins al 2014 el límit eren 10.000 o 12.500 per contribuents de més de 50 anys). S’augmenta de 2.000 a 2.500 la reducció per aportacions realitzades a favor del cònjuge que no tingui rendiments superiors a 8.000 euros anuals. 

 

Es crea un nou pla de liquiditat pel rescat dels Plans de Pensions, ja que es podran rescatar els drets consolidats amb un mínim de deu anys d’antiguitat (a partir 01/01/15).

 

Com a novetat pel 2015, apareix l’exempció de tributació dels rendiments d’assegurances de vida, dipòsits i contractes financers a través del quals s’instrumentin Plans d’Estalvi a Llarg Termini (PALP), sempre i quan, es realitzi una inversió anual màxima de 5.000 euros, es rescati en forma de capital i no de renda, i no es disposi del capital durant el termini mínim de 5 anys des de la primera aportació.

 

Es manté la deducció del 15% de l’import invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.

Recordem que a partir de l’1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual. Establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12.

Es declara exempta la dació en pagament de l’habitatge habitual.

 

El percentatge d’imputació immobiliària continuarà essent el 2%, però com a novetat del 2015 el tipus de l’1’1% s’aplicarà únicament per valor cadastrals revisats en els deu períodes impositius anteriors, pel que desapareix la referència de l’any 1994.

 

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. Es manté la deducció del 20% sobre les quantitats satisfetes per la subscripció de les participacions sempre i quan es compleixin els següents requisits:

 1. Revestir la forma de Societat Anónima, Societat Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral.

 2. Exercir una activitat econòmica que tingui mitjans personals i materials pel desenvolupament de la mateixa.

 3. Els fons propis no podran superar els 400.000 euros.

 4. La participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu cònjuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no pot ser superior al 40%.

 5. Les accions o participacions s’han d’adquirir en el moment de la constitució de la societat o mitjançant l’ampliació de capital social efectuada en els 3 anys següents a la seva constitució i s’han de mantenir per un termini superior a 3 anys i inferior a 12 anys.

 

Nova deducció de 1.200 euros anuals per família nombrosa, de la que es podrà sol·licitar l’abonament anticipat.

 

Nou límit d’obligació de declarar: S’amplia el límit d’11.200 euros a 12.000 euros en rendiments del treball.

 

 

Impost sobre el patrimoni

 

Es prorroga per a l’exercici 2015 l’Impost sobre el Patrimoni.

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 • Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure el deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 • Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

 

 

 

Per qualsevol dubte, aclariment o ampliació de la informació, no dubti en posar-se en contacte amb aquest despatx professional a través del telèfon 972 41 07 80 o del correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. o dirigir-se personalment a la nostra oficina situada al c/ Migdia num.37 2D de Girona.

Departament Fiscal

 

 

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes