SERVEIS

JURÍDIC

 • Constitució de societats mercantils
 • Constitució, transformació i dissolució de comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives i associacions en general.
 • Reorganitzacions d’estructures empresarials (fusions, escissions, ...)
 • Nomenament i cessament d’administradors
 • Atorgament i revocació de poders
 • Ampliacions i reduccions de capital
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Assistència a Juntes Generals i Consells d’Administració
 • Mediació i negociació en conflictes mercantils
 • Acords parasocials
 • Assessorament, planificació i seguiment de processos concursals
 • Assessorament jurídic: consultes telefòniques o electròniques amb advocats especialitzats.
 • Contractació mercantil: redacció i negociació de tot tipus de contractes mercantils i bancaris:
 • Immobles. Compravenda, permutes, hipoteques, segregacions, agrupacions, declaracions d’obra nova, divisions de propietat horitzontal, etc...
 • Arrendament de locals de negoci i habitatges
 • Contractes de préstec i de compte en participació
 • Contractes d’agència, de distribució
 • Contractes d’obra
 • Altres
 • Assessorament i tramitació d’herències i reclamacions hereditàries.
 • Procediments de desnonament  i precaris.
 • Assessorament i gestió en la recuperació d’impagats: reclamació de morositat en procediment monitori.
 • Divorcis de mutu acord.
 • Recursos de multes.
 • Accions judicials d’extrajudicials en contra de productes financers: swaps, clips, ass. cobertures...
 • Servei ofert en en col.laboració amb Q-BIK Serveis Jurídics S.L.

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes