NOVETATS

Exoneració IRPF en arrendaments urbans locals

Recordi que durant el mes de gener,  pot  sol.licitar el certificat d’exoneració de retenció de l´IRPF en elsarrendaments urbans de locals (amb vigència anual),  en el cas que compleixin els requisits que estableix la Llei (superar 600.000,00 euros de valor cadastral dels locals i estar matriculat en el Grup 861 de l´Impost sobre Activitats Econòmiques; tot seguit els adjuntem  la normativa legal )En cas de no disposar del citat certificat, caldrà que apliqui  la retenció corresponent (actualment el 21%) a  l´arrendament de tots els immobles urbans (a excepció dels destinats a ús com a vivenda). 

Aquest certificat l’ha de demanar el propietari dels immobles i l’ha de fer extensiu als seus llogaters anualment, per tal de no aplicar la retenció del 21% als rebuts de lloguer.

Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la seva disposició. 

 

Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 73. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

No existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre las rentas siguientes:

Los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de arrendamiento de vivienda por empresas para sus empleados.

b) Cuando las rentas satisfechas por el arrendatario a un mismo arrendador no superen los 900 euros anuales.

Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861 de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, o en algún otro epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento o subarrendamiento las reglas para determinar la cuota establecida en los epígrafes del citado grupo 861, no hubiese resultado cuota cero.

A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento del citado requisito, en los términos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.

 

Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles.

GRUPO 861. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

Epígrafe 861.1.- Alquiler de viviendas.

  • Cuota nacional de: 0,10 % del valor catastral asignado a las viviendas a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Notas:

1.      El presente epígrafe comprende el alquiler, con o sin opción de compra, de toda clase de inmuebles destinados a vivienda.

2.      Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 100.000 pesetas tributarán cuota cero.

Epígrafe 861.2.- Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.

  • Cuota nacional de: 0,10 % del valor catastral asignado a los locales industriales y demás bienes comprendidos en este epígrafe a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Notas:

1.      El presente epígrafe comprende el arrendamiento de terrenos, locales industriales, de negocios y demás bienes inmuebles de naturaleza urbana no clasificados en el epígrafe anterior.

2.      Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 100.000 pesetas tributarán por cuota cero.

Taxa turística via Internet

Aquí trobareu informació facilitada per l´Agència Tributària de Catalunya (ATC) sobre la presentació telemàtica (4t trimestre de 2013) de l´Impost sobre estades en establiments turístics.

El dia 2 de gener de 2014, coincidint amb l’inici del termini voluntari de pagament i presentació del 4t trimestre 2013 (del 2 al 20 de gener 2014), s’activarà la possibilitat de fer la tramitació telemàtica d’aquest impost.

 

 

Condicions personals:

 

Per compte propi. Poden tramitar telemàticament l’impost, per compte propi, tots aquells titulars d’establiment turístic que alhora actuïn com a presentadors, sense que sigui necessària en aquest cas l’existència de conveni previ. Hauran de disposar d’algun dels certificats digitals homologats per catcert (Idcat, FNMT, Firma Profesional, Camerfirma, DNIe, ANCert, ACA, etc.) i ser titulars o autoritzats en el compte corrent que es faci servir pel pagament.

 

Per compte de tercers. Poden tramitar telemàticament l’impost, per compte de tercers,  tots aquells usuaris adherits a algun dels convenis signats per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que disposin d’algun dels certificats digitals homologats per catcert (Idcat, FNMT, Firma Profesional, Camerfirma DNIe, ANCert, ACA, etc.) i siguin titulars o autoritzats en el compte corrent que es faci servir pel pagament. Cal esmentar que els convenis signats per l’ATC incorporen una clàusula d’extensió automàtica del seu objecte, per tal d’ampliar-lo quan, com en aquest cas, s’incorpora legalment  un nou tràmit telemàtic.

 

Condicions tècniques:

 

Programa d’ajuda. Cal descarregar la nova versió del programa d’ajuda de l’IEET, que es posarà a disposició a  www.e-tributs.cat en la mateixa data de l’activació (2 de gener 2014).

 

Oficina virtual. Un cop generat el fitxer amb el programa d’ajuda, amb l’extensió “.dec” que incorpora les autoliquidacions corresponents als diferents establiments d’un mateix titular, caldrà identificar-se a http://www.e-tributs.net/oficinavirtualamb el certificat digital corresponent i accedir a la carpeta tributària. Cal esmentar que el procediment de pagament i presentació telemàtica del model 950 (impost sobre estades en establiments turístics) és el mateix que actualment s’està fent servir amb els models 600 (impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats) i 620 (impost sobre vehicles usats).

 

Guies. Es troben a disposició dels usuaris, a e-tributs i a la seva oficina virtual, les guies sobre la descàrrega del programa d’ajut i el pagament i presentació telemàtiques.

 

Suport addicional. En el cas que calgui suport addicional, existeixen diferents vies de comunicació:

 

1. Pel que fa a la instal·lació del programa d’ajuda i funcionament general, així com per a dubtes bàsics sobre l’impost, caldria consultar en primer lloc la informació disponible a e-tributs.

2. En el cas d’incidències tècniques, caldria enviar un correu a  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

3. En el cas de dubtes no resolts sobre l’aplicació de l’impost, caldria enviar un correu a consultes.queixes. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes