NOVETATS

Nou reglament de facturació (2)

IMPORTANTS NOVETATS DEL NOU REGLAMENT DE FACTURACIÓ

 

El passat 1 de desembre de 2012 es va publicar el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, per el que s´aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. Aquest RD  a entrar en vigor el passat 01/01/2013 i segueix la mateixa metodologia que l´anterior reglament (RD 1496/2003), el qual queda derogat, i introdueix algunes novetats significatives.

Seguint l´harmonització amb la legislació dels diferents Estats membres, els principals objectius perseguits per aquesta actualització són la reducció de les càrregues administratives dels subjectes passius, garantir la igualtat de tracte entre les factures en paper i les factures electròniques, facilitar les transaccions econòmiques, així com contribuir a la seguretat jurídica dels agents econòmics.

 

 

Les novetats més importants que presenta la nova normativa són les següents:

• No s´exigirà l´obligació d´emetre factures en el cas de determinades prestacions de serveis financeres i d´assegurances.

• Es crea la factura simplificada, que substitueix els anteriors tiquets, els quals desapareixen (com veuran més endavant, es tracta d´una substitució més formal i semàntica que no pas pràctica, doncs els requisits formals que s´exigeixen a les factures simplificades són els que es venien exigint en els anteriors tiquets; així doncs, els tiquets que venien expedint molts negocis serviran com a factura simplificada a efectes del nou reglament).

• S´estableix una nova regulació que persegueix l´impuls de la factura electrònica, sota el principi d´un mateix tracte per a la factura en paper i la factura electrònica, com instrument per reduir costos i fer més competitives a les empreses.

• En línia a l´harmonització que marca la Directiva 2010/45/UE, s´estableix un termini per a l´expedició de factures en operacions intracomunitàries.

Un cop assenyalades les novetats més significatives del RD, ens centrarem en desenvolupar els principals canvis que afecten a la gran majoria de petites i mitjanes empreses en les seves operacions més habituals.

 

1) FACTURA SIMPLIFICADA.

S´estableix un sistema de facturació basat en 2 tipus de factures: la factura complerta o ordinària i la factura simplificada, la qual substitueix els denominats tiquets. La factura simplificada té un contingut més reduït que les factures complertes o ordinàries i, llevat d´algunes excepcions, podran expedir-se, a elecció de qualsevol obligat a la seva expedició, quan el seu import no excedeixi els 400 €, IVA inclòs, quan es tracti de factures rectificatives, o en algun dels supòsits respecte dels que tradicionalment s´ha autoritzat l´expedició de tiquets en substitució de factures (venda al por menor, transports, serveis d´hosteleria i restauració, bars, discoteques, perruqueries, instal.lacions esportives, aparcaments, tintoreries, peatges, etc.), quan el seu import no excedeixi els 3.000,00 euros, IVA inclòs.

Els presentem un quadre resum que compara els requisits generals de les factures complertes o ordinàries amb la nova factura simplificada.

També es preveu la possibilitat de que les factures rectificatives puguin ser simplificades, i no s´exigeix la constància en el document de la seva condició de document rectificatiu i la descripció de la causa que motiva la rectificació, però sí de les dades identificades de la factura rectificada.

Al igual que en les factures complertes, serà obligatori incorporar algunes mencions segons el cas: operacions exemptes, inversió del subjecte passiu, factura emesa pel destinatari, etc.

I finalment advertir que per a que el destinatari pugui exercir el dret a la deducció del IVA es requerirà que les factures simplificades continguin algunes mencions addicionals: NIF i domicili del destinatari i quota tributària repercutida consignada per separat.

 

2) FACTURA ELECTRÒNICA.

A partir d´ara es defineix com a factura electrònica aquella factura que s´ajusti a lo establert en el RD i que hagi estat expedida i rebuda en format electrònic.

Es condiciona la seva expedició a que el seu destinatari hagi donat el seu consentiment, però ja no s´exigeix com fins ara el consentiment exprés, és a dir, es pot interpretar que si el destinatari rep la factura en format electrònic, dóna conformitat al seu contingut i la paga, d´alguna manera presenta el seu consentiment tàcit.

L´autenticitat de l´origen i la integritat del contingut de la factura electrònica podran garantir-se per qualsevol mitjà de prova admès en Dret; també podran garantir-se mitjançant els  ontrols de gestió usuals de l´activitat empresarial o professional del subjecte passiu i, en particular, mitjançant la firma electrònica avançada, intercanvi electrònic de dades (EDI) i altres mitjans que els interessats hagin comunicat a l´A.E.A.T. amb caràcter previ.

Aquesta igualtat de tracte entre la factura de paper i l´electrònica amplia les possibilitats per a que els empresaris puguin expedir factures per via electrònica sense necessitat d´estar  ondicionats a la utilització de tecnologies determinades.

 

3) TERMINI PER A L´EXPEDICIÓ DE FACTURES

Com ja passava fins ara, les factures s´hauran d´expedir en el moment que es realitzin les operacions. N´obstant, desde l´entrada en vigor del RD, es modifica el termini pel supòsit en què el destinatari de l´operació sigui un empresari o professional que actuï com a tal, supòsit en el que haurà d´expedir-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s´hagi  roduït la meritació del IVA corresponent a la citada operació. La novetat principal es que s´harmonitzen els terminis amb les operacions d´entregues de béns intracomunitàries, en les

quals s´haurà d´emetre la factura abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s´iniciï l´expedició o transport dels béns amb destí a l´adquirent.

 

Girona, 30 de Gener de 2013

Departament Fiscal

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes