NOVETATS

Finalització de l’exercici fiscal (2)

El proper 31 de desembre del 2012 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRFP. Aquest any 2012 hi ha alguna novetat fiscal que afectarà el càlcul de la renda d’enguany i del 2013. Sobretot, destaca com a canvi l’augment del tipus generals de les rendes altes i un augment en el tipus dels rendiments de la base de l’estalvi.

A títol orientatiu en aquest escrit es resumeixen els aspectes més importants a tenir en compte a  l’hora de prendre decisions que puguin afectar a la nostra declaració de renda.

 

 

 

PRINCIPALS PUNTS

· El tipus impositiu màxim és del 56%. S’ha afegit un nou tram a les escales dels tipus impositius de l’IRPF per a bases superiors a 300.000,20.-€/any

 

Base fins Quota Resta base Tipus

0,00

 0,00

17.707,20 

 24,75%
 

17.707,20

 

4.382,53

  

15.300,00

 

30,00%

 

33.007,20

 

8.972,53

 

20.400,00

 

40,00%

 

53.407,20

 

17.132,53

 

66.593,00

 

47,00%

 

120.000,00

 

48.431,24

 

55.000,00

 

51,00%

 

175.000,20

 

76.481,24

 

125.000,00

 

55,00%

 

300.000,20

 

145.231,24

 

resta

 

56,00%

 

 

· La tributació fiscal obligatoria dels interessos generats per dipòsits bancaris queda:

Guanys fins a 6.000 euros tributen al 21%

A partir de 6.000 euros i fins 24.000 tributen al 25%

A partir de 24.000 euros pagaran un 27%

 

· Eliminació de la compensació fiscal per deducció d’adquisició de vivenda habitual aplicable a contribuents que l’haguessin adquirit amb anterioritat a 20/01/2006

 

· Es manté la deducció per obres de millora a la vivenda Els contribuents, la base dels quals, sigui inferior a 71.007,20 euros anuals, podran deduir-se el 20% de les quantitats satisfetes des de l’entrada en vigor del RD-llei 5/2011 fins al 31.12.12 per les obres realitzades durant aquest període en qualsevol vivenda de la seva propietat o a l’edifici on aquesta es trobi, sempre que tinguin per objecte la millora de l’eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient, la utilització d’energies renovables, la seguretat i estanqueïtat, i en particular, la substitució de les instal.lacions d’electricitat, aigua, gas i altres subministraments, o que afavoreixin l’accessibilitat a l’edifici o vivendes en els termes previstos del RD  066/2008 de 12 de desembre així com les obres d’instal.lació d’infraestructures de telecomunicació realitzades durant aquest període que permetin l’accés a internet i a serveis de  elevisió digital a la vivenda del contribuent. Quan la base imposable sigui igual o inferior a 53.007,20 euros anuals la base màxima anual de deducció serà de 6.750 euros i quan la base estigui compresa entre 53.007,20 i 71.007,20 s’aplicarà un càlcul. Per bases superiors desapareix la deducció. Però, en cap cas, la base acumulada de deducció podrà exceidr els 20.000

euros per vivenda.

 

No donarà dret a practicar aquesta deducció a les obres que es realitzin a vivendes afectes a una activitat econòmica, places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal.lacions anàlogues. I molt important, només formarà part de la base de deducció les quantitats satisfetes a través de targeta de crèdit, transferència bancaria, xec nominatiu o ingrés en compte a les persones o entitats que realitzin les obres.

 

· Es manté el 60% de la reducció del rendiment net per lloguer de vivenda habitual i el 100% si l’arrendadatari és menor de 30 anys i té uns ingressos superiors a l’IPREM (Es manté el

transitori per contractes signats abans de 31.12.11 amb el límits de 35 anys)

 

· Tenir en compte els Plans de Pensions, és a dir, recordar que les aportacions redueixen la base imposable amb caràcter general, fins a 10.000.-€ amb el límit de 30% dels rendiments

nets del treball i activitats econòmiques, percebuts individualment a l’exercici i per a partíceps majors de 50 anys 12.500.-€ amb el límit del 50%. Les prestacions en forma de capital de Plans de Pensions i demés instruments de previsió social, la reducció del 40% es manté per la part de prestació que correspongui a les aportacions efectuades fins a 31.12.2006.També les aportacions efectuades a sistemes de previsió social del cónjuge poden reduir la base imposable general fins a un màxim de 2.000.-€, sempre i quan aquell no obtingui rentes o que els seus ingressos no superin els 8.000.-€

 

PRINCIPALS NOVETATS PER L’EXERCICI 2013

 

· A partir de l’1 de gener de 2013 s’elimina la deducció per adquisició de vivenda habitual. S’estableix un transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12.

 

· El premis superiors a 2.500.-€ de loteries i apostes de l’Estat i de les autonomies,així com de la Creu Roja i la Once pagaran un 20% a Hisenda a partir de 01.01.13

 

· Les plusvàlues obtingudes per compra venta d’inmobles, accions...que hagin estat generades a menys d’un any, tributaran a l’escala general de l’IRPF (Els guanys generats inferiors a 1 any només seran compensables amb pèrdues generades en el mateix termini)

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 

· Es prorroga fins a 1 de gener de 2014

 

· Es manté l´import exempt en concepte de vivenda habitual de 150.000 a 300.000 euros.

 

· Es manté el mínim exempt de 108.182,18 euros a 700.000 euros.

 

Per qualsevol dubte, aclariment o ampliació de la informació, no dubti en posar-se en contacte amb aquest despatx professional a través del telèfon 972 41 07 80 o del correu electrònic  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. o dirigir-se personalment a la nostra oficina situada al c/ Migdia num.37 2D de Girona.

 

Departament fiscal

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes