NOVETATS

Béns i drets a l'estranger (2)

CANVIS EN LA NORMATIVA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU
El model 720 es va aprovar el passat 29 d´Octubre de 2012 com a modificació
a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa
financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra
el frau, i serà d´aplicació per a la presentació de la declaració informativa
corresponent a l´exercici 2012.

 


Es tracta d´una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger i
té com a objectius:
1) Informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l´estranger.
2) Informar sobre valors, drets, assegurances i rendes depositades,
gestionades o obtingudes en l´estranger.
3) Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a
l´estranger.
La Llei divideix els béns a informar en tres grups diferents i pera cada grup
estableix exempcions a l´obligació d´informar sobre aquests béns.
Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques
residents en territori espanyol, els establiments permanents en el citat territori de
persones o entitats no residents i les entitats a la que es refereix l´article 35.4 de
la Llei 58/2003 (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que sense
personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat
susceptible d´imposició).
No existirà obligació d´informar cap bé d´aquells grups en els que la suma dels
béns que l´integren no superi els 50.000 euros. En els grups en els que la suma
superi aquest import existeix la obligació d´informar de tots els béns que
l´integren. En quant al grup de comptes en entitats financeres, serà suficient
que ho superi o la suma dels saldos a 31 de desembre de l´exercici
corresponent o la dels saldos mitjos. En anys successius, només s´informarà
sobre els grups en els que hagi existit un increment superior a 20.000 euros
respecte a la darrera declaració presentada.
Tanmateix, tampoc existirà obligació de declarar aquells grups dels que siguin
titulars persones jurídiques i demés entitats residents en territori espanyol, així
com establiments permanents a Espanya de no residents i persones físiques
residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i
portin la seva comptabilitat segons el Codi de Comerç, sempre que els citats
grups estiguin registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada,
element per element i suficientment identificats (els comptes financers
identificats pel seu número, entitat de crèdit i sucursal en la que figurin obertes,
i país o territori en que es trobin situades, i els immobles i valors, drets i
assegurances identificats de forma individualitzada).
La declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger es presentarà
entre l´1 de gener i el 31 de març de l´exercici següent a aquell a que es
refereixi la informació del model 720. La presentació de la “Declaració
informativa sobre béns i drets situats a l´estranger” corresponent a l´exercici
2012 es realitzarà durant els mesos de març i abril de 2013.
Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per
Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els 3 dies
naturals següents al de finalització de l´esmentat període.
Finalment, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix el
règim d´infraccions i sancions respecte a la obligació d´informació sobre béns i
drets situats a l´estranger en la seva Disposició addicional divuitena, indicant
que la sanció mínima per la falta de presentació del Modelo 720 en el cas de
que només existeixi una sola obligació d´informació (és a dir, o de comptes, o
de valors, o d´immobles) serà de 10.000 €. En el caso de no presentació havent
incomplert les tres obligacions d´informació serà de 30.000 €.
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
Girona, 12 de Març de 2013
Departament Fiscal

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes