NOVETATS

RENDA 2017

El proper 31 de desembre del 2017 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF. Després de les novetats de la reforma fiscal de l’Impost sobre la Renda dels exercicis 2015 i 2016 al 2017 no hi ha hagut grans canvis. A continuació comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat.

 

PRINCIPALS PUNTS PRINCIPALS PUNTS

 

 

Transmissió d’elements patrimonials

 

Si durant el 2017 ha transmès algun element patrimonial i ha obtingut una plusvàlua, té fins a final d’any per rebaixar el cost de l’IRF transmetent altres elements patrimonials amb pèrdues. Pel que fa a la transmissió d’immobles, des de l’exercici 2015 no actuen els coeficients de correcció monetària per corregir el valor d’adquisició per efectes de la inflació.

 

En aquest sentit, actuen els coeficients d’abatiment pels immobles adquirits abans del 31/12/94, que permet una reducció fiscal aplicable al guany obtingut fins al 20/01/06, limitant guanys patrimonials derivats de la venda de béns per un valor de transmissió màxim de 400.000 euros per contribuent.

 

Si posseeix accions d’una entitat cotitzada i li lliuren drets de subscripció, a partir de gener del 2017, aquesta transmissió tributa com a guany patrimonial, a diferència del que s’havia aplicat fins ara i que es consideraven com a menys valor d’adquisició de les accions.

 

Inversions financeres

 

Per a petits estalvis pot interessar obrir un Dipòsit Individual d’Estalvi a llarg termini o una Assegurança Individual d’Estalvi que li permetrà fer imposicions fins a 5000 euros/any durant els 5 exercicis següents i la rendibilitat estarà exempta si espera a retirar l’import acumulat quan hagin transcorregut 5 o més anys des de la primera imposició.

 

Guanys i pèrdues patrimonials 

 

Continua la possibilitat de compensació de les pèrdues patrimonials amb d’altres guanys del capital mobiliari i a l’inrevés. D’aquesta manera la pèrdua d’una venda d’accions es compensa, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsit. Tanmateix, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al límit d’un 15% al 2016, un 20% pel 2017 i un 25% a partir del 2018.

 

Els contribuents majors de 65 anys resten exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials, amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan l’import obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió.

 

Si ha rebut alguna ajuda pública (pla Pive, subvencions habitatge..) tributaran al 2017 com un guany patrimonial. Però si durant el 2017 només li han concedit però no li han abonat, no haurà de declarar el guany fins a la percepció de la mateixa.

 

Tributació de l’habitatge

 

El propietari d’un immoble arrendat pot aplicar el 60% de reducció en el rendiment net positiu pel lloguer percebut.

 

Altrament, amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14 i des de l’exercici 2015, l’arrendatari no té dret a la deducció per lloguer d’habitatge.

 

Recordar que a partir de l’1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual. l’habitatge habitual.Establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12: per aquests es manté la deducció del 15% de l’import invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.

 

La dació en pagament de l’habitatge habitual està exempta.

 

Les aportacions en Plans de Pensions redueixen la base imposable amb caràcter general, fins a 8.000.-€.Si vostè ja ha esgotat el seu límit però està casat i el cònjuge no té rendiments superiors a 8.000.-€ anuals pot aportar fins a 2.500 euros al pla del seu cònjuge. 

 

Incentius per a inversió empresarial

 

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: deducció del 20% de la inversió en participacions i el compliment de:

 

a) Forma jurídica: Societat Anónima, Societat Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral.

b) Exercir i desenvolupar una activitat econòmica amb mitjans personals i materials.

c) Fons propis inferiors a 400.000 euros.

d) Participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu cònjuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no superior al 40%.

e) Inici de la tinença de la participació en el moment de la constitució de la societat o mitjançant ampliació de capital social dins els 3 anys primers i manteniment per un període de 3 a 12 anys.

 

Clàsules sol 

 

Si durant el 2017 ha rebut devolució d’interessos de les clàusules sòl, a conseqüència d’un acord entre les parts, d’una sentència judicial o d’un laudo arbitral, no ha d’incloure aquesta quantitat en la declaració del 2017 ni tampoc les quanties rebudes en concepte d’interessos indemnitzatoris.

 

Si els interessos tornats procedeixen d’entitats financeres i aquests varen formar part de la base de deducció per inversió en habitatge habitual d’exercicis anteriors, aquesta deducció s’ha de regularitzar incloent aquests imports deduïts en la declaració de l’IRPF de l’exercici en que es produeixi la sentència.

 

I si aquests interessos s’haguessin considerat com a despeses deduïbles del rendiment del capital immobiliari o d’activitats econòmiques en declaracions d’exercicis anteriors, s’ha de presentar declaració complementària dels corresponents exercicis.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 

 

 

Es prorroga el restabliment d’aquest impost al 2017 en els següents casos:

 

• Valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure els deutes) superior a 2.000.000 €.

• Base imposable de l’Impost superior a 500.000 € (Catalunya).

 

 

Departament Fiscal

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes