NOVETATS

Declaracions Anuals Operacions amb Tercers (347)

Benvolgut client,

 

Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del MODEL 347 corresponent a l´exercici 2015, declaració informativa anual d´operacions amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros.

 

En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre despatx i la comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L., segueixi les instruccions de l´apartat A de la present circular.

 

Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines, llegeixi directament l´apartat B.

 

APARTAT A

 

Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu electrònic la relació de clients i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a través de la documentació que ens ha facilitat per a la confecció de la seva comptabilitat. Abans del proper dia 19 de Febrer de 2016 ens haurien de confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar qualsevol variació que calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap comunicació seva abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva conformitat amb les dades que li hem facilitat.

           

APARTAT B

 

A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que abans del proper dia 15 de Febrer de 2016 ens facin arribar, mitjançant el suport que considerin més oportú (paper, correu electrònic, .....), la següent informació referent a les mencionades operacions:

           

 1. Nom fiscal

 2. N.I.F.

 3. Tipus d’operació ( proveïdor, client, etc... )

 4. Adreça fiscal (incloent-hi el Codi Postal)

 5. L’import anual de les operacions realitzades (IVA inclòs) juntament amb el seu desglòs trimestral (NOVETAT INTRODUÏDA EN LA DECLARACIÓ DEL 2011).

   

  Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar, també cal incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els 3.005,06.- €:

 6. Els leasings

 7. Primes d´assegurances pagades

 8. Interessos corresponents a préstecs bancaris

 9. Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública

 10. Els imports superiors a 6.000,00 euros que s’hagin percebut en metàl·lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.

   

  Així mateix, indicar que s’han de declarar de forma separada les quantitats percebudes durant l’exercici per la transmissió d’immobles subjectes a IVA, ja estiguin exemptes o no exemptes a IVA o que es tracti d’una operació amb inversió del subjecte passiu, havent-ho de desglossar trimestralment.

   

  Els recordem les novetats introduïdes el passat exercici 2014 i que continuen vigents per a l’exercici 2015, destacant les següents:

   

 11. Únicament els arrendadors i els arrendataris de locals de negoci que no es practiqui retenció (no es declaren en el Model 180) hauran de declarar de forma separada, els imports trimestrals d’operacions d’arrendament d’immobles. Així mateix, els propietaris/arrendadors hauran de detallar la renda anual, les dades identificatives i la referència cadastral de cada immoble per separat.

   

 12. Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal estan obligades a presentar la declaració, havent-se de subministrar la informació de forma anual.

   

 13. Determinades entitats o establiments de caràcter social (Art. 20.Tres Llei IVA) estan obligades a presentar la declaració per les adquisicions en general de béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa.

   

 14. Els subjectes passiu acollits al Règim Simplificat d’IVA (mòduls en IVA) hauran de consignar en la declaració no només les operacions per les que emetin factura (ingressos), sinó també aquelles operacions que hagin rebut factures (compres i despeses) que hagin anotat en el Llibre Registre de Factures Rebudes.

   

 15. Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar totes les subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.

   

 16. Les operacions incloses en el Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC) s’hauran de consignar de forma separada i per l’import anual, havent d’informar els subjectes passius acollits a aquest règim i els destinataris de les operacions incloses en aquest règim, els següents imports:

   

 1. Import meritat durant l’exercici d’acord amb la regla general de meritament (Art. 75 Llei IVA): import de les factures emeses i/o rebudes durant l’exercici.

   

 2. Import meritat durant l’exercici segons els criteris del règim especial (Art. 163 terdecies Llei IVA): Import (a) de les factures cobrades o satisfetes durant l’exercici i (b) de les factures de l’exercici anterior que no s’havien cobrat o satisfet i que en aquest exercici s’ha ingressat l’IVA meritat o s’ha deduït l’IVA suportat.

   

Els destinataris de les operacions amb inversió del subjecte passiu (Art. 84.1.2º Llei IVA), en virtut de les quals el destinatari és el subjecte passiu de l’operació,

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2016

Girona, 2 de maig de 2017

 

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2016

 

 

Ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2016.

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

• Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.

• Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

• Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...

• Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

• Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

• IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

• Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.

 

ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS

 

• Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

• Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

• Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

 

INCREMENTS I DISMINUCIONS PATRIMONIALS.

 

• Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.

• Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE).

• Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

 

DESGRAVACIONS

 

• Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets.

• Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar.

• Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica.

• Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

• Certificats de donatius a determinades entitats.

• Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

• Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

• Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

• Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

• Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

• Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 30 de juny.

 

 

Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. .

 

Departament Fiscal

Comgest Economistes, nou Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)


Comgest Economistes s’acaba d’incorporar al Sistema Circe (Centro de la Información y Red de la Creación de Empresas) en virtut del conveni subscrit pel Consejo General de Colegios de Economistas amb el Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

 

La Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa disposa d'un cercador per localitzar el PAE que més li convingui a l'emprenedor.

 

 

Què fem com a PAE?

 

 

  • Prestar serveis d'informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials.

 

 

 

  • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa a través del document únic electrònic (DUE).

 

 

 

  • El DUE es realitza a través d'una plataforma gestionada pel  CIRCE i que connecta tots els organismes i agents implicats en la tramitació de la constitució d'una societat o d'un treballador/a autònom/a.

 

 

 

  • Permet donar-se d'alta com a empresari/ària individual de manera immediata i constituir telemàticament societats mercantils de forma àgil.

 

 

Si ets emprenedor/a i busques assessorament només has de posar-te en contacte amb nosaltres i ens encarregarem de tot.

 

 

BON NADAL 2016

FELICITACIÓ NADAL 2016

LIMIT IAE

Benvolgut client,

 

 

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

• Subjectes passius que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els dos primers períodes impositius.

 

• Persones físiques.

 

• Subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a 1.000.000 euros.

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti en consultar-nos.

 

Atentament,

 

Departament Fiscal

CARTA EXONERACIÓ RET LLOGUERS 2016/2017

Benvolgut client,

 

Si vostè és propietari d’immobles arrendats i li cal sol·licitar el certificat d’exoneració de practicar retenció d’IRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener.

 

La norma permet exonerar de l’obligació de practicar retenció en la renda generada per l’arrendament d’immobles quan:

 

• L’activitat de l’arrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de l’IAE o en algun altre epígraf que classifiqui l’activitat d’arrendament o sotsarrendament de béns immobles, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament o sotsarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.

 

• Quan la suma del valor cadastral dels immobles afectes a l’activitat d’arrendament supera els 601.012, 10 Euros, el que significa que no tributarem a quota zero, en aquest cas també es pot sol·licitar el certificat d’exoneració de retenció.

 

• Quan es tractin d’arrendaments d’habitatges a empreses pels seus treballadors.

 

• Quan les rendes satisfetes per l’arrendatari a un mateix arrendador no superi els 900.- € anuals.

 

Recordi que és el propietari qui ha de sol·licitar el certificat, per tal que l’arrendatari no practiqui la retenció corresponent, i fer-lo extensible a tercers.

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

Restem a la vostra disposició per a la tramitació i sol·licitud del certificat d’exoneració, així com per a qualsevol altre gestió.

 

Departament fiscal

Circular Desembre 2016

El proper 31 de desembre del 2016 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF. A tall d’inventari destaquem a continuació alguns aspectes tributaris que us poden ser d’utilitat. En tot cas restar, com sempre, a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 


PRINCIPALS PUNTS 
 
Escala de gravamen i base imposable
 
L’escalat de tributació es dibuixa en 5 trams des del 20%, com a tipus mínim fins al 45% pel tipus màxim. Les indemnitzacions per acomiadament tenen un límit exempt de fins a 180.000 euros.
La reducció per rendiments notòriament irregulars o amb període de generació superior a 2 anys és del 30%. S’exigeix la imputació en un sol període i la reducció és aplicable a la quantia màxima de 300.000 euros anuals de rendiment net.
Nova deducció de 1.200 euros anuals per família nombrosa, de la que es podrà sol·licitar l’abonament anticipat.
Límit d’obligació de declarar: 12.000 euros en rendiments del treball.
 
Tributació de la base del’estalvi 
 
Parlem d’un escalat de 3 trams:
 
• Rendiments fins a 6.000: 19%
• Entre 6.000 i 50.000 euros: 21%
• A partir de 50.000 euros: 23%
 
 
Totes les plusvàlues s’integraran a la base de l’estalvi amb independència del seu període de generació.
 
Guanys i pèrdues patrimonials
 
 En l’exercici 2015 vam destacar com a novetat, la possibilitat de compensació de les pèrdues patrimonials amb d’altres guanys del capital mobiliari i a l’inrevés. D’aquesta manera la pèrdua d’una venda d’accions es compensa, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsit. Tanmateix, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al límit d’un 15% al 2016, un 20% pel 2017 i un 25% a partir del 2018.
 
 
Els contribuents majors de 65 anys resten exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials, amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan l’import obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió.
 
Pel que fa a la transmissió d’immobles, des de l’exercici 2015 no actuen els coeficients de correcció monetària per corregir el valor d’adquisició per efectes de la inflació. En aquest sentit, actuen els coeficients d’abatiment pels immobles adquirits abans del 31/12/94, que permet una reducció fiscal aplicable al guany obtingut fins al 20/01/06, limitant guanys patrimonials derivats de la venda de béns per un valor de transmissió màxim de 400.000 euros per contribuent.
 
 
Tributació de l’habitatge 
 
El propietari d’un immoble arrendat pot aplicar el 60% de reducció en el rendiment net positiu pel lloguer percebut.
 
 
Altrament, amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14 i des de l’exercici 2015, l’arrendatari no té dret a la deducció per lloguer d’habitatge.
 
Recordar que a partir de l’1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habi eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual. habitual.Establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12: per aquests es manté la deducció del 15% de l’import invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.
 
 
La dació en pagament de l’habitatge habitual està exempta.
 
Tributació del patrimoni immobiliari 
 
El percentatge d’imputació immobiliària és del 2%. S’aplica l’1’1% per a valors cadastrals revisats en els deu períodes impositius anteriors.
 
Fórmules d’estalvi a mig i llarg termini
 
 Les aportacions en Plans de Pensions redueixen la base imposable amb caràcter general, fins a 8.000.-€ amb el límit de 30% de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques, percebuts individualment a l’exercici. S’afegeix una reducció extra de 2.500 en les aportacions realitzades a favor del cònjuge que no tingui rendiments superiors a 8.000 euros anuals.
 
Els rendiments generats per assegurances de vida resten exemptes de tributació, quan es rescatin en forma de capital i no de renda, i no es disposi del capital durant el termini mínim de 5 anys des de la primera aportació.de . Aquest avantatge fiscal comprèn els rendiments d’assegurances de vida, dipòsits i contractes financers a través del quals s’instrumentin Plans d’Estalvi a Llarg Termini (PALP), amb una inversió anual màxima de 5.000 euros.
 
Incentius per a inversió empresarial
 
 Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: deducció del 20% de la inversió en participacions i el compliment de:
 
a) Forma jurídica: Societat Anónima, Societat Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral.
b) Exercir i desenvolupar una activitat econòmica amb mitjans personals i materials.
c) Fons propis inferiors a 400.000 euros.
d) Participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu cònjuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no superior al 40%.
e) Inici de la tinença de la participació en el moment de la constitució de la societat o mitjançant ampliació de capital social dins els 3 anys primers i manteniment per un període de 3 a 12 anys.
 
IMPOST SOBRE EL PATRIMONI IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
 
Obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:
 
• Valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure els deutes) superior a 2.000.000 €.
 
• Base imposable de l’Impost superior a 500.000 € (Catalunya).
 
Departament Fiscal 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA NORMATIVA TRIBUTÀRIA

ASPECTES RELLEVANTS DE LA NORMATIVA TRIBUTÀRIA

 
Benvolguts clients, 
 
Aprofitem els darrers dies d’aquest 2016 per recordar-los aspectes de la normativa fiscal que creiem que poden ser del seu interès. Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que sigui necessari.
Els recordem la normativa regida per la Llei 26/2014 de 27 de novembre referent a la reforma fiscal de la renda de les persones físiques i l’Ordre HAP/2430/2015 de 12 de novembre establia unes noves magnituds excloents al Règim d’Estimació Objectiva i al Règim d’IVA (MÒDULS), en vigor des del passat 1 de gener de 2016:
 
 • El Volum de vendes o ingressos anuals del conjunt d’activitats de l’any anterior no superin els 250.000 euros, amb independència de l’existència de l’obligació o no d’expedir factura. O bé 125.000 euros quan existeixi l’obligació d’expedir factura per anar destinada a un empresari o professional.
 
• El volum de compres de béns i serveis anuals en conjunt no superior a 250.000 euros. • Pel que fa a les activitat agrícoles, ramaderes i forestals, l’exclusió d’aquest règim opera a partir del 250.000 euros d’ingressos.
 
 • En el cas de les activitats emmarcades en l’article 95.6 del Reglament de l’Impost a les que es pot resultar d’aplicació el tipus de retenció de l’1% 8 (activitats relacionades amb la construcció, fusteria, impremta, confecció tèxtil, etc. Excepte els serveis de transport) independentment del volum de facturació, estan excloses del règim de mòduls. 
 
Departament Fiscal  
 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes