NOVETATS

EXEMPCIÓ IAE

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

 

    • Subjectes passius que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els dos primers períodes impositius.

 

    • Persones físiques

 

    • Subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a 1.000.000 euros.

 

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

 

Novetats en la capitalització de l'Atur!!!

Capitalització de la prestació per desocupació per constituir-se com treballador autònom o destinar-la al control efectiu d'una entitat en la qual treballar per compte propi.
 
Es pot abonar d'una sola vegada el valor de l'import, total o parcial, de la prestació per desocupació de nivell contributiu a què tingui dret el treballador, pendent de percebre, d'acord amb les següents regles:
 
- L'import pot arribar al 100% de la prestació si el treballador pretén constituir-se com treballador autònom, o aportar per posseir el control efectiu d'una entitat mercantil nova o constituïda dins dels 12 mesos anteriors i exercir-hi una activitat professional per compte propi , sempre que vagin a posseir el control efectiu de la mateixa, d'acord amb el que preveu la disposició addicional vintena setena LGSS.
Pot destinar-se a despeses de constitució i posada en funcionament de l'entitat i al pagament de taxes i tributs, i fins al 15% de la mateixa a serveis específics d'assessorament, formació i informació.
No s'ha d'haver mantingut amb l'entitat, o amb una altra del mateix grup empresarial, un vincle laboral previ immediatament anterior a la situació legal d'atur.
 
- L'entitat gestora pot abonar mensualment la prestació per desocupació contributiva mitjançant la subvenció de la cotització del treballador a la Seguretat Social, quan el pagament únic no arriba al 100%.
 
- La sol·licitud s'ha de fer abans de l'inici de l'activitat com a treballador autònom o com a soci de l'entitat mercantil (es considera inici la data que figura a la sol·licitud d'alta del treballador en la Seguretat Social), amb efectes econòmics a partir del dia següent al del seu reconeixement o data d'inici de l'activitat si és anterior.
 
- No poden percebre el pagament únic de la prestació que en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud hagin compatibilitzat el treball per compte propi amb la prestació per desocupació contributiva.

 

Bones noticies per als contribuents!!

Els contribuents que presentin sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament de deutes tributaries fins a 30.000,00.-euros quedaran exempts d’aportar garanties per a la seva concessió.

Aquest canvi normatiu que es va aprovar ahir dia  21 d’octubre  a través de l’ Ordre Ministerial HAP/2178/2015, beneficiarà  als contribuents amb problemes de liquiditat i afectarà a totes les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es presentin davant l’Agencia Tributaria amb l’excepció dels deutes generats per la falta d’ingrés de les retencions del IRPF que continuaran essent inajornables.

Aquesta exempció de garanties ens les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments suposa per al contribuent una reducció de les carregues indirectes donat que la sol·licitud d’ajornament és podrà tramitar de forma mes senzilla i ràpida i el sol·licitant no haurà de fer-se càrrec dels costos derivats de la sol·licitud d’avals, hipoteques o d’altres garanties.

D’altra banda els pressupostos generals de l’estat contemplen que per al 2016 que l’interès de demora que s’aplica passi del 4,75% al 3,75%

 

Adjuntem el link de l’Agencia Tributaria a on ho explica i hi ha l’Ordre.

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2015/Octubre/20_10_2015_Solicitudes_de_aplazamiento_o_fraccionamiento__aumento_del_limite_exento_para_la_aportacion_de_garantias.shtml

 

 

Novetats per les entitats sense ànim de lucre

A partir d’ara , les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, clubs esportius...) tenen l'obligació de complir la LOPD (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

Dubtes sobre límit en efectiu

Ja fa gairebé un any que va sortir publicada la nova llei que limita a 2500 eurus el pagament en efectiu però, davant les moltes consultes que hem rebut, us recordem tots els detalls de la nova legislació: 

 

Els informem que el passat 30 d´Octubre de 2012 va sortir publicada al BOE la Llei 7/2012 de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d´adeqüació de la normativa financera pera la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

 

Els adjuntem l ´articulat que desenvolupa la limitació dels pagaments en efectiu a 2.500,00€.

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.Artículo 7. Limitaciones a los pagos en efectivo.

Uno. Ámbito de aplicación.

1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

2. A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

3. Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

4. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, y respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5. Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

Dos. Infracciones y sanciones.

1. Constituye infracción administrativa el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo establecidos en el apartado uno anterior.

2. Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida en el apartado uno anterior. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos.

3. La infracción prevista en este artículo será grave.

4. La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera, según se trate de cada uno de los supuestos a que se refiere el número 1 del apartado uno, respectivamente.

5. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción prevista en el número anterior.

6. La acción tipificada en el número 1 de este apartado no dará lugar a responsabilidad por infracción respecto de la parte que intervenga en la operación cuando denuncie ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada.

La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.

7. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en este apartado será compatible con las sanciones que, en su caso, resultaran procedentes por la comisión de infracciones tributarias o por incumplimiento de la obligación de declaración de medios de pago establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

8. La infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

9. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

 

 

Així doncs, a mode de resum, els aspectes més rellevants que cal que tingui en compte són:

La limitació afecta a les operacions que superin els 2.500,00€ realitzades entre parts quan qualsevol de les parts intervinents tingui la consideració d´empresari o professional (en queden excloses les operacions entre particulars).

Si una de les parts és persona fisica no resident l'import s´eleva el límit fins a 15.000,00€.

Els límits establerts són amb impostos inclosos (total factura).

La limitació entrará en vigor el proper 19/11/2012.

Els 2.500,00€ es computen per operació (entrega de béns o prestació de serveis), independentment del nombre de pagaments que s´acordin per a la transacció.

Les sancions es califiquen com a "greus" i ambdues parts respondran solidàriament del seu pagament(part pagadora i part cobradora).

L'import de la sanció será el 25% del import pagat en efectiu.

La denúncia, dins dels 3 mesos següents a la data del pagament, eximeix de sanció a la part denunciant.


Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la seva disposició.

Atentament,

Si t'han acomiadat aprofita-ho!

Capitalitza l'atur i crea el teu propi negoci. Ho pots fer a través d’una societat limitada laboral, una cooperativa o fent-te autònom. Nosaltres t'ajudarem i t'explicarem quins són els sectors amb més casos d’èxit. I, si tens menys de 30 anys,  beneficia’t de bonificacions a la quota d´autònoms i capitalitza la prestació amb avantatges importants en l’Impost de Societats.

MODEL 720 Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger

El model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau.

 

Es tracta d´una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger i té com a objectius:

 

 

1) Informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l´estranger.

2) Informar sobre valors, drets, assegurances i rendes depositades, gestionades o obtingudes en l´estranger.

3) Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l´estranger.

 

La Llei divideix els béns a informar en tres grups diferents i pera cada grup estableix exempcions a l´obligació d´informar sobre aquests béns.

 

Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el citat territori de persones o entitats no residents i les entitats a la que es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/2003 (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d´imposició).

 

No existirà obligació d´informar cap bé d´aquells grups en els que la suma dels béns que l´integren no superi els 50.000 euros. En els grups en els que la suma superi aquest import existeix la obligació d´informar de tots els béns que l´integren. En quant al grup de comptes en entitats financeres, serà suficient que ho superi o la suma dels saldos a 31 de desembre de l´exercici corresponent o la dels saldos mitjos. En anys successius, només s´informarà sobre els grups en els que hagi existit un increment superior a 20.000 euros respecte a la darrera declaració presentada.

 

Tanmateix, tampoc existirà obligació de declarar aquells grups dels que siguin titulars persones jurídiques i demés entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents i persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat segons el Codi de Comerç, sempre que els citats grups estiguin registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada, element per element i suficientment identificats (els comptes financers identificats pel seu número, entitat de crèdit i sucursal en la que figurin obertes, i país o territori en que es trobin situades, i els immobles i valors, drets i assegurances identificats de forma individualitzada).

 

La presentació de la “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger” corresponent a l´exercici 2017 es realitzarà del 1 de gener al 2 d’abril de 2018.

 

Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els 4 dies naturals següents al de finalització de l´esmentat període.

 

Finalment, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix el règim d´infraccions i sancions respecte a la obligació d´informació sobre béns i drets situats a l´estranger en la seva Disposició addicional divuitena, indicant que la sanció mínima per la falta de presentació del Modelo 720 en el cas de que només existeixi una sola obligació d´informació (és a dir, o de comptes, o de valors, o d´immobles) serà de mínim 10.000 €. En el cas de no presentació havent incomplert les tres obligacions d´informació serà de 30.000 €.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 8 de Març de 2018

 

Departament Fiscal

CALENDARI LABORAL ANY 2018

 

FESTES NACIONALS

 

1 DE GENER    Cap d’Any (Festa estatal)

6 DE GENER   Reis (Festa estatal)

30 DE MARÇ   Divendres Sant (Festa estatal)

2 D’ ABRIL*   Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)

1 DE MAIG   Festa del Treball (Festa estatal)

15 D’AGOST   L’ Assumpció (Festa estatal)

11 DE SETEMBRE   Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica)

12 D’OCTUBRE   Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)

1 DE NOVEMBRE   Tots Sants (Festa estatal)

6 DE DESEMBRE   Dia de la Constitució (Festa estatal)

8 DE DESEMBRE   La Immaculada (Festa estatal)

25 DE DESEMBRE   Nadal (Festa estatal)

26 DE DESEMBRE*   Sant Esteve (Festa autonòmica)

 

De les 2 festes ressenyades amb (*), n’ hi haurà una, a triar entre les dues, que és de caràcter recuperable. La resta de festes són de caràcter retribuït i no recuperable.

 

 

FESTES LOCALS 

 

 

CONTACTEU AMB NOSALTRES I US INFORMAREM

 

VACANCES

 

SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes