NOVETATS

Retencions juliol

El passat 10 de Juliol s’ha aprovat el Real Decret Llei 9/2015, de mesures urgents per reduir la

càrrega tributària suportada pels contribuents de l’IRPF i altres mesures

de caràcter econòmic, el qual s’ha publicat en el BOE de data 11 de

juliol del present, en virtut del qual s’aproven les següents modificacions:

1. S’aproven nous supòsits d’exempció en l’IRPF per a determinades

ajudes i subvencions.

2. Es redueix l’escala de gravamen Estatal de la part general de

l’IRPF pel període 2015.

3. Es redueix l’escala de gravamen Estatal de la part de l’estalvi de

l’IRPF pel període 2015

4. Es modifiquen els tipus de retenció, a partir del 12 de juliol de 2015:

A continuació destaquem el principals tipus de retenció objecte

de modificació:

 Arrendament o sotsarrendament de béns immobles urbans:

Exercici 2015:

Fins 11-07-2015: 20%

A partir 12-07-2015: 19,5%

Exercici 2016 i següents: 19%

 Arrendament o sotsarrendament de béns mobles i negocis:

Exercici 2015:

Fins 11-07-2015: 20%

A partir 12-07-2015: 19,5%

Exercici 2016 i següents: 19%

 Rendiments del capital mobiliari, per exemple dividends,

interessos dels préstecs, etc:

Exercici 2015:

Fins 11-07-2015: 20%

A partir 12-07-2015: 19,5%

Exercici 2016 i següents: 19%

 Activitats professionals:

En caràcter general:

Des de 01-01-2015 fins 11-07-2015: 19%

A partir 12-07-2015: 15%

Professionals inicien activitat professional (en l’any d’inici i en

els dos següents), quan no haguessin exercit cap activitat

professional en l’any anterior a la data d’inici de l’activitat

professional:

Des de 01-01-2015 fins 11-07-2015: 9%

A partir 12-07-2015: 7%

Professionals als que el volum de rendiments íntegres de les

activitats professionals corresponents a l’exercici immediat

anterior sigui inferior a 15.000 i representi més del 75% de la

suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i

del treball obtinguts pel contribuent en l’exercici immediat

anterior:

Des de 01-01-2015 fins 11-07-2015: 15%

A partir 12-07-2015: no es fa diferenciació, pel que

s’aplica el tipus general del 15%, vigent des 12-07-

2015.

 Rendiments del treball

Varia segons l’escala a aplicar, vigent a partir de 12 de juliol

de 2015.

Atès que la reducció és amb efectes 1 de gener de 2015, es

regularitzaran les retencions, tenint en compte els nous tipus

de retenció aprovats aquest juliol de 2015 i les retribucions

obtingudes des de l’1 de gener de 2015, pel que el nou tipus

de retenció a aplicar a partir de la present modificació i fins

el desembre de 2015 serà menor per corregir l’excés de

retenció aplicat en les nòmines dels mesos anteriors (vigents

fins l’11 de juliol de 2015). Conseqüentment, en l’exercici

2016 la retenció serà major respecte a la que s’apliqui a

partir de la modificació aprovada i fins a finals de 2015.

Administradors:

Exercici 2015: 37%

Exercici 2016 i següents: 35%

(en caràcter general es mantenen els mateixos tipus,

ja que no s’han modificat)

Administradors d’entitats que l’import net de la xifra de

negocis de l’últim exercici finalitzat en anterioritat al

pagament dels rendiments sigui inferior a 100.000 euros:

Exercici 2015:

Fins 11-07-2015: 20%

A partir 12-07-2015: 19,5%

Exercici 2016 i següents: 19%

Cursos, conferències, seminaris i similars:

Des de 01-01-2015 fins 11-07-2015: 19%

A partir 12-07-2015: 15%

Rendiments del treball per elaboració d’obres literàries,

artístiques o científiques:

Des de 01-01-2015 fins 11-07-2015: 19%

A partir 12-07-2015: 15%

Per a qualsevol dubte, aclariment o ampliació de la informació, no dubti

en posar-se en contacte amb aquest despatx professional a través del

telèfon 972.41.07.80.

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2015

 

Comgest Economistes li ofereix els seus serveis professionals per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2015.

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.

 

Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

 

Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l'atur, Inss, Mútues...

 

Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

 

Certificat valor de les participacions d'empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

 

IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

 

Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.

 

Activitats Empresarials o Professionals

 

Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

 

Llibres d'ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

 

Certificats de les retencions de l'I.R.P.F.( Professionals).

 

Increments i Disminucions patrimonials.

 

Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.

 

Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l'habitatge, el pla PIVE).

 

Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

 

Desgravacions

 

Deducció per a l'adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets.

 

Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l'habitatge habitual o algun immoble que s'hagi arrendat, arran de l'eliminació de la "clàusula sòl" o "clàusula terra". Pertocaria regularitzar.

 

Pagaments per lloguer de l'habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica.

 

Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

 

Certificats de donatius a determinades entitats.

 

Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

 

Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

 

Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d'efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

 

Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

 

impost sobre el patrimoni

 

Existeix obligació de presentar l'Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 

Quan la base imposable de l'Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

Els recordem que li podem tramitar de forma gratuïta la descarrega de les dades fiscals de 2015.

 

El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 30 de juny.

 

Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ; Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

Bones noticies per als contribuents!!

Els contribuents que presentin sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament de deutes tributaries fins a 30.000,00.-euros quedaran exempts d’aportar garanties per a la seva concessió.

Aquest canvi normatiu que es va aprovar ahir dia  21 d’octubre  a través de l’ Ordre Ministerial HAP/2178/2015, beneficiarà  als contribuents amb problemes de liquiditat i afectarà a totes les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es presentin davant l’Agencia Tributaria amb l’excepció dels deutes generats per la falta d’ingrés de les retencions del IRPF que continuaran essent inajornables.

Aquesta exempció de garanties ens les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments suposa per al contribuent una reducció de les carregues indirectes donat que la sol·licitud d’ajornament és podrà tramitar de forma mes senzilla i ràpida i el sol·licitant no haurà de fer-se càrrec dels costos derivats de la sol·licitud d’avals, hipoteques o d’altres garanties.

D’altra banda els pressupostos generals de l’estat contemplen que per al 2016 que l’interès de demora que s’aplica passi del 4,75% al 3,75%

 

Adjuntem el link de l’Agencia Tributaria a on ho explica i hi ha l’Ordre.

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2015/Octubre/20_10_2015_Solicitudes_de_aplazamiento_o_fraccionamiento__aumento_del_limite_exento_para_la_aportacion_de_garantias.shtml

 

 

Normativa al.lèrgens

Obligatorietat de l’adaptació a la Directiva UE i Reglament

 

1169/2011 i legislació nacional RD 126/2015 (Al.lèrgies o

 

intoleràncies alimentaries)

 

El 14 de desembre de 2014 va començar l’obligatorietat de declaració

 

d’al.lèrgens en cafeteries, restaurants, menjadors, botigues d’alimentació a

 

granel, aliments el.laborats, hospitals, carnisseries, peixateries, fleques,

 

pastisseries, càtering, botigues d’embotits...

 

Això significa la necessitat d’identificar els catorze grups d’aliments que poden

 

provocar al.lèrgies o intoleràncies (llet, ous, gluten, fruits secs...) de manera que

 

s’informi de la seva presència en l’etiqueta o s’informi degudament al client.

 

Gestió dels Al.lèrgens

 

Les empreses han de tenir implantats plans d’autocontrol basats en l’aplicació

 

del sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) o en manuals

 

d’higiene, per tal d’aplicar una correcte gestió dels al.lèrgens. La informació ha

 

d’estar a disposició del personal de l’establiment, de les persones consumidores

 

que la sol.licitin i també de les autoritats de control.

 

El personal ha de rebre formació sobre els al.lèrgens alimentaris i les

 

conseqüències de la ingestió en les persones sensibles, per tal d’evitar qualsevol

 

sanció, doncs les empreses que incompleixin amb les tècniques d’autocontrol

 

en matèria de seguretat alimentària, marcades en la normativa europea

 

1169/2011 poden enfrontar-se a sancions d’entre 5.000.-€ a 600.000.-€.

 

Si la vostra empresa desenvolupa una activitat inclosa en la relació indicada al

 

principi, podeu posar-vos en contacte amb el departament fiscal al

 

telef.972.41.07.80 o a través de

 

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. i us

 

informarem amb més detall per a dur a terme la gestió.

 

Novetats per les entitats sense ànim de lucre

A partir d’ara , les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, clubs esportius...) tenen l'obligació de complir la LOPD (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

A punt per la renda 2014

Us recordem que ja ha començat el període per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2014.
Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:
· Dades fiscals d’Hisenda rebudes al seu domicili, en cas contrari, ho podem sol·licitar.
· Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.
· Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.
· Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...
· Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.
· Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).
· IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.
· Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.
ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS
· Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).
· Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest
despatx, els tenim nosaltres)
· Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals)
INCREMENTS I DISMINUCIONS PATRIMONIALS.
· Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.
· Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge).
DESGRAVACIONS
· Inversions en la construcció, rehabilitació, ampliació o compra de l’habitatge habitual o, en
el seu cas, rebuts dels préstecs satisfets (per les adquisicions d’habitatges habituals anteriors
a 31/12/2012). Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. Justificants de les aportacions
a Fons de Pensions. Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys. Certificats de
donatius a determinades entitats.
IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:
· Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure el
deutes) sigui superior a 2.000.000 €.
· Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).
Els recordem la comoditat de poder avançar la recepció de les seves dades fiscals i esborrany
de la Declaració de Renda 2014 a través d’internet. Per sol·licitar-les es requereix: NIF, casella
415 renta 2013, núm. telèfon mòbil. Li podem tramitar nosaltres de forma gratuïta.
El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 30 de juny.
Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els
e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ; Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

CALENDARI LABORAL 2016

 

 

FESTES NACIONALS

 

 

 

 

 


1 DE GENER               Any Nou (Festa estatal)

6 DE GENER               Reis (Festa estatal)

25 DE MARÇ             Divendres Sant (Festa estatal)

28 DE MARÇ             Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)

16 DE MAIG              Dilluns de Pasqua Granada (Festa autonòmica)

24 DE JUNY                Sant Joan (Festa autonòmica)

15 D’AGOST              L’ Assumpció (Festa estatal)

12 D’OCTUBRE          Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)

1 DE NOVEMBRE      Tots Sants (Festa estatal)

6 DE DESEMBRE        Dia de la Constitució (Festa estatal)

8 DE DESEMBRE        La Immaculada (Festa estatal)

            26 DE DESEMBRE      Sant Esteve (Festa autonòmica)

 

 

 

FESTES LOCALS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU 2016!!

L’equip ComGest us volem desitjar Bon Nadal i un 2016 ple de felicitat!

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes