NOVETATS

IVA: Criteri de caixa 2014

Donada la importància de la  implantació del Règim especial del Criteri de Caixa en l´IVA, que com recordareu va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2014, us informem  de que es va publicar el Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre, per el que es modifica el Reglament de l´Impost sobre el Valor Afegit, incorporant una disposició addicional única per la que s´amplia el termini per a poder optar pel règim especial del criteri de caixa per a l´any 2014, així com amb l´objectiu de que els subjectes passius de l´Impost que vulguin acollir-se al mateix, i que, per dificultats en l´adaptació dels procediments infomàtics no ho haguessin pogut fer en el plaç inicialment establert per la norma reglamentària, ho puguin fer durant el primer trimestre del 2014, sortint efecte en el primer període de liquidació que s´inicii amb posterioritat a la data en què s´hagit exercitat la mateixa.
 
Tanmateix, la disposició final quarta modifica el termini de presentació de les autoliquidacions relatives al règim especial del grup d´entitats en l´IVA, eliminant la excepció existent per a la liquidació del mes de juliol i passant a ser necessària la presentació durant els primers 20 dies del mes d´agost.
 
Finalment, informar-los que hem rebut informacions extraoficials al nostre despatx sobre la possible prórroga per a l´aplicacióobligatòria a partir de l´1 de febrer de 2014 de la normativa SEPA (SEPA, Single Euro Payments Area) sobre els instruments de pagament a la zona única de pagaments en euros (domiciliacions bancàries, transferències i targetes), i de la qual els informaven en la circular fiscal 01-2014 el passat 8 de gener de 2014. Tan bon punt tinguem confirmació per algun canal oficial, els ho comunicarem oportunament.
 

Zona única pagaments en euros

Aquí pot llegir la informació sobre l´aplicació obligatòria a partir de l´1 de febrer de 2014 de la normativa SEPA(SEPA, Single Euro Payments Area) sobre els instruments de pagament a la zona única de pagaments en euros (domiciliacions bancàries, transferències i targetes).

 

Circularinformativa 01/2014
NOVETATS EN ELS INSTRUMENTS DE PAGAMENT A PARTIR DE L´1
DE FEBRER DE 2014
El proper 1 de febrer de 2014 es completa a España la incorporació a la zona
única de pagaments en euros (SEPA, Single Euro Payments Area), que és l´àrea
en el que els ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i
rebre pagaments en euros a Europa, dins i fora de les fronteres nacionals, en
les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions,
independentment del lloc en que es trobin. SEPA compren a 33 països, que són
els 28 Estats Membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechestein, Noruega,
Suiza i Mónaco.
A partir d´aquesta data només podran realitzar-se les operacions que
compleixin els requisits SEPA, pel que serà necessari l´adaptació dels usuaris
dels serveis bancaris (fonamentalment empreses).
Les operacions de pagaments que es veuran afectades per SEPA són les
següents:
- Domiciliacions bancàries
- Transferències bancàries
- Targetes
NOVA NUMERACIÓ DELS COMPTES CORRENTS: DE CCC A
IBAN
Una de les principals novetats serà que desapareixen les actuals numeracions
dels comptes corrents que es composen de 20 dígits (CCC). A partir de l´1 de
febrer de 2014 els comptes corrents s´identificaran per l´IBAN (International
Bank Account Number), que comptarà amb 24 dígits: els dos primers de
caràcter alfanumèric per al país del compte (en el cas d´España serà ES), els
dos següents són dígits de control i els vint següents són el número del compte.
A mode d´exemple:
IBAN electrònic: ES1234567890123456789012
IBAN imprès: ES12 3456 7890 1234 5678 9012
A partir de l´1 de febrer de 2014 es produïrà una migració dels comptes amb
numeració CCC a numeració IBAN. Hi haurà un altre codi, el BIC, que serà
l´indicatiu de cada entitat bancària, i només serà necessari en les operacions
que es realitzin amb altres països.
Des de fa temps les entitats financeres ja venen informant als titulars de
comptes corrents sobre l´IBAN de les mateixes. És a dir, tots els comptes
corrents ja tenen el seu IBAN i estan preparades per realitzar o rebre
transferències i/o rebuts nacionals en base al que estableix el SEPA. Aquesta
dada pot obtenir-se en l´extracte del compte i altres comunicacions dels
bancs, així com la seva disponibilitat en les aplicacions de banca electrònica
de les entitats. També es pot conèixer l´IBAN i el BIC dels comptes corrents
accedint al següent enllaç, que conté una eina de conversió:
http://www.sepaesp.es/sepa/es/
MITJANS DE PAGAMENT QUE S´ADAPTEN A SEPA A PARTIR DE
L´1 DE FEBRER DE 2014.
Domiciliacions bancàries
S´utilitzarà l´IBAN com a identificador del compte del deutor i s´admetran fins a
140 caràcters d´informació per explicar el motiu del rebut (actualment 640
caràcters). L´usuari receptor de rebuts podrà exigir a la seva entitat un major
control o donar instruccions abans de que els citats càrrecs s´anotin al seu
compte.
Existiran dos tipus de domiciliacions o càrrecs en compte:
1) Domiciliació directa bàsica o CORE
El càrrec directe és un servei de pagament destinat a efectuar un
càrrec en el compte del deutor. La operació de pagament s´inicia per l´
acreedor, sobre la base de consentiment donada pel deutor a
l´acreedor, i transmesa per aquest al seu proveïdor de serveis de
pagament.
La domiciliació directe existeix actualment i continuarà a partir de l´1 de
febrer de 2014, però s´hauran de presentar els rebuts en fitxers format
19.14-XML en comptes del 19 actual. És el que es dóna tant entre
empreses com entre empreses i particulars. Els terminis de devolució
seran també els que existeixen en l´actualitat, és a dir:
a) Automàtiques, fins a 5 dies per qualsevol motiu.
b) Per ordre del deutor, fins a 58 dies (8 setmanes) en els casos
d´operacions autoritzades.
c) Per ordre del deutor, fins a 13 mesos en els casos d´operacions no
autoritzades.
Les ordres de domiciliació efectuades abans de l´1 de febrer de 2014 seran
vàl.lides. Per tant, no s´haurà de realitzar un nou consentiment en les
domiciliacions recurrents (RCUR), quedant a l´elecció de l´acreedor comunicar
al seu client que rebrà informació amb diferent codificació.
A partir de l´1 de febrer de 2014, i una vegada migrada la operativa, els nous
mandats hauran d´adaptar-se a SEPA, recollint una sèrie de camps obligatoris i
seguint algunes directrius en el seu disseny, com és incloure l´encapçalament
“Mandat Domiciliació Directe SEPA”.
2) Domiciliació directa bàsica o CORE
Es tracta d´una nova domiciliació o mandat que no existeix actualment
i la seva aplicació és voluntària. Serà un mitjà de pagament en el que
només intervindran empresaris o autònoms però no consumidors finals.
La presentació de rebuts al banc s´haurà de fer en fitxers format 19.44-
XML.
Farà falta formalitzar prèviament un mandat o ordre de domiciliació
entre acreedor i deutor on s´especifiqui l´acceptació de la operativa
B2B. Aquesta autorització haurà de ser prèvia, per tant, les entitats
financeres hauran de recopilar les autoritzacions dels deutors.
És important saber que el plaç de devolució en B2B queda reduït a 2
dies i és irrevocable sempre que l´emissor disposi del mandat
corresponent. Per al deutor, i donat aquest plaç de devolució, és
necessari que la seva entitat financera disposi de l´autorització prèvia al
càrrec, doncs en cas contrari podrà procedir a la devolució del rebut.
Per a l´acreedor, serà necessari informar al deutor de la renúncia
d´aquest a efectuar el seu dret a la devolució del rebut.
Per a més informació sobre els càrrecs, directe i B2B, es pot accedir als
següents enllaços:
http://www.aebanca.es/cs/groups/public/documents/folletos/folleto-201302916.pdf
http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Instrumentos/FICHA_DE_ADEUDOS_DI
RECTOS_SEPA.pdf
http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Instrumentos/FICHA_DE_ADEUDOS_DI
RECTOS_SEPA_B2B.pdf
Transferències bancàries
Des de fa temps ja es venen aplicant en el nostre país les principals obligacions
en les transferències SEPA. A partir de l´1 de febrer de 2014 totes les
transferències s´hauran de realitzar en base a les següents característiques:
a) Les transferències es realitzaran entre comptes identificats mitjançant el
codi IBAN, facilitat per l´ordenant.
b) Les operacions són en euros i amb destí a països de la zona SEPA.
c) El plaç màxim d´abonament de les transferències és d´1 dia hàbil
següent a la data d´emissió per l´entitat ordenant.
d) Les despeses són compartides per l´ordenant i el beneficiari. Una altra
cosa és que les entitats les apliquin o no.
e) El concepte o informació de la transferència podrà tenir una extensió
màxima de 140 caràcters.
Targetes
No hi haurà novetats ja que es venen aplicant a España des de fa temps les
principals exigències de SEPA. Així, els titulars de targetes poden retirar efectiu i
fer pagaments en els països de la zona SEPA amb la mateixa facilitat que en
els seus països d´origen. En totes les targetes s´incorpora un chip, per a major
seguretat, de tal manera que a l´hora d´efectuar pagaments, la firma es
substitueix per un PIN.

 

 

Exoneració IRPF en arrendaments urbans locals

Recordi que durant el mes de gener,  pot  sol.licitar el certificat d’exoneració de retenció de l´IRPF en elsarrendaments urbans de locals (amb vigència anual),  en el cas que compleixin els requisits que estableix la Llei (superar 600.000,00 euros de valor cadastral dels locals i estar matriculat en el Grup 861 de l´Impost sobre Activitats Econòmiques; tot seguit els adjuntem  la normativa legal )En cas de no disposar del citat certificat, caldrà que apliqui  la retenció corresponent (actualment el 21%) a  l´arrendament de tots els immobles urbans (a excepció dels destinats a ús com a vivenda). 

Aquest certificat l’ha de demanar el propietari dels immobles i l’ha de fer extensiu als seus llogaters anualment, per tal de no aplicar la retenció del 21% als rebuts de lloguer.

Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la seva disposició. 

 

Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 73. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

No existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre las rentas siguientes:

Los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de arrendamiento de vivienda por empresas para sus empleados.

b) Cuando las rentas satisfechas por el arrendatario a un mismo arrendador no superen los 900 euros anuales.

Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861 de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, o en algún otro epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento o subarrendamiento las reglas para determinar la cuota establecida en los epígrafes del citado grupo 861, no hubiese resultado cuota cero.

A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento del citado requisito, en los términos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.

 

Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles.

GRUPO 861. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

Epígrafe 861.1.- Alquiler de viviendas.

  • Cuota nacional de: 0,10 % del valor catastral asignado a las viviendas a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Notas:

1.      El presente epígrafe comprende el alquiler, con o sin opción de compra, de toda clase de inmuebles destinados a vivienda.

2.      Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 100.000 pesetas tributarán cuota cero.

Epígrafe 861.2.- Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.

  • Cuota nacional de: 0,10 % del valor catastral asignado a los locales industriales y demás bienes comprendidos en este epígrafe a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Notas:

1.      El presente epígrafe comprende el arrendamiento de terrenos, locales industriales, de negocios y demás bienes inmuebles de naturaleza urbana no clasificados en el epígrafe anterior.

2.      Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 100.000 pesetas tributarán por cuota cero.

Taxa turística via Internet

Aquí trobareu informació facilitada per l´Agència Tributària de Catalunya (ATC) sobre la presentació telemàtica (4t trimestre de 2013) de l´Impost sobre estades en establiments turístics.

El dia 2 de gener de 2014, coincidint amb l’inici del termini voluntari de pagament i presentació del 4t trimestre 2013 (del 2 al 20 de gener 2014), s’activarà la possibilitat de fer la tramitació telemàtica d’aquest impost.

 

 

Condicions personals:

 

Per compte propi. Poden tramitar telemàticament l’impost, per compte propi, tots aquells titulars d’establiment turístic que alhora actuïn com a presentadors, sense que sigui necessària en aquest cas l’existència de conveni previ. Hauran de disposar d’algun dels certificats digitals homologats per catcert (Idcat, FNMT, Firma Profesional, Camerfirma, DNIe, ANCert, ACA, etc.) i ser titulars o autoritzats en el compte corrent que es faci servir pel pagament.

 

Per compte de tercers. Poden tramitar telemàticament l’impost, per compte de tercers,  tots aquells usuaris adherits a algun dels convenis signats per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que disposin d’algun dels certificats digitals homologats per catcert (Idcat, FNMT, Firma Profesional, Camerfirma DNIe, ANCert, ACA, etc.) i siguin titulars o autoritzats en el compte corrent que es faci servir pel pagament. Cal esmentar que els convenis signats per l’ATC incorporen una clàusula d’extensió automàtica del seu objecte, per tal d’ampliar-lo quan, com en aquest cas, s’incorpora legalment  un nou tràmit telemàtic.

 

Condicions tècniques:

 

Programa d’ajuda. Cal descarregar la nova versió del programa d’ajuda de l’IEET, que es posarà a disposició a  www.e-tributs.cat en la mateixa data de l’activació (2 de gener 2014).

 

Oficina virtual. Un cop generat el fitxer amb el programa d’ajuda, amb l’extensió “.dec” que incorpora les autoliquidacions corresponents als diferents establiments d’un mateix titular, caldrà identificar-se a http://www.e-tributs.net/oficinavirtualamb el certificat digital corresponent i accedir a la carpeta tributària. Cal esmentar que el procediment de pagament i presentació telemàtica del model 950 (impost sobre estades en establiments turístics) és el mateix que actualment s’està fent servir amb els models 600 (impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats) i 620 (impost sobre vehicles usats).

 

Guies. Es troben a disposició dels usuaris, a e-tributs i a la seva oficina virtual, les guies sobre la descàrrega del programa d’ajut i el pagament i presentació telemàtiques.

 

Suport addicional. En el cas que calgui suport addicional, existeixen diferents vies de comunicació:

 

1. Pel que fa a la instal·lació del programa d’ajuda i funcionament general, així com per a dubtes bàsics sobre l’impost, caldria consultar en primer lloc la informació disponible a e-tributs.

2. En el cas d’incidències tècniques, caldria enviar un correu a  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

3. En el cas de dubtes no resolts sobre l’aplicació de l’impost, caldria enviar un correu a consultes.queixes. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Si t'han acomiadat aprofita-ho!

Capitalitza l'atur i crea el teu propi negoci. Ho pots fer a través d’una societat limitada laboral, una cooperativa o fent-te autònom. Nosaltres t'ajudarem i t'explicarem quins són els sectors amb més casos d’èxit. I, si tens menys de 30 anys,  beneficia’t de bonificacions a la quota d´autònoms i capitalitza la prestació amb avantatges importants en l’Impost de Societats.

Dubtes sobre límit en efectiu

Ja fa gairebé un any que va sortir publicada la nova llei que limita a 2500 eurus el pagament en efectiu però, davant les moltes consultes que hem rebut, us recordem tots els detalls de la nova legislació: 

 

Els informem que el passat 30 d´Octubre de 2012 va sortir publicada al BOE la Llei 7/2012 de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d´adeqüació de la normativa financera pera la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

 

Els adjuntem l ´articulat que desenvolupa la limitació dels pagaments en efectiu a 2.500,00€.

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.Artículo 7. Limitaciones a los pagos en efectivo.

Uno. Ámbito de aplicación.

1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

2. A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

3. Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

4. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, y respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5. Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

Dos. Infracciones y sanciones.

1. Constituye infracción administrativa el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo establecidos en el apartado uno anterior.

2. Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida en el apartado uno anterior. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos.

3. La infracción prevista en este artículo será grave.

4. La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera, según se trate de cada uno de los supuestos a que se refiere el número 1 del apartado uno, respectivamente.

5. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción prevista en el número anterior.

6. La acción tipificada en el número 1 de este apartado no dará lugar a responsabilidad por infracción respecto de la parte que intervenga en la operación cuando denuncie ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada.

La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.

7. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en este apartado será compatible con las sanciones que, en su caso, resultaran procedentes por la comisión de infracciones tributarias o por incumplimiento de la obligación de declaración de medios de pago establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

8. La infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

9. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

 

 

Així doncs, a mode de resum, els aspectes més rellevants que cal que tingui en compte són:

La limitació afecta a les operacions que superin els 2.500,00€ realitzades entre parts quan qualsevol de les parts intervinents tingui la consideració d´empresari o professional (en queden excloses les operacions entre particulars).

Si una de les parts és persona fisica no resident l'import s´eleva el límit fins a 15.000,00€.

Els límits establerts són amb impostos inclosos (total factura).

La limitació entrará en vigor el proper 19/11/2012.

Els 2.500,00€ es computen per operació (entrega de béns o prestació de serveis), independentment del nombre de pagaments que s´acordin per a la transacció.

Les sancions es califiquen com a "greus" i ambdues parts respondran solidàriament del seu pagament(part pagadora i part cobradora).

L'import de la sanció será el 25% del import pagat en efectiu.

La denúncia, dins dels 3 mesos següents a la data del pagament, eximeix de sanció a la part denunciant.


Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la seva disposició.

Atentament,

Oferta de feina

Busquem administratiu/iva amb experiència pel departament comptable. Lloc de treball a Girona. Envieu correu a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

LLei emprenedors

El passat dissabte 28 de setembre de 2013 es va publicar al B.O.E. la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva
internacionalització.
Encara que per el seu títol podríem pensar que la Llei conté exclusivament
normes reguladores de l´inici d´una activitat econòmica per un nou
emprenedor, en l´àmbit fiscal s´ha utilitzat com a “llei escombra”, regulant
incentius fiscals de diversos àmbits que afecten a altres col.lectius a més a més
del d´emprenedors (creació de la deducció per inversió en beneficis en l´IS i
en l´IRPF, establiment en l´IVA i en l´IGIC del règim especial de criteri de caixa,
millora en l´IS de la deducció per activitats d´investigació i desenvolupament i
innovació tecnològica i de la deducció per creació d´ocupació per a
treballadors amb discapacitat, modificació en l´IS del règim fiscal aplicable a
les rendes procedents de determinats intangibles).
A continuació us agrupem, classificades per impostos, les principals mesures
fiscals que es recullen en la citada llei.
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
Creació del règim especial del criteri de caixa
En termes generals, aquest règim especial, que té efectes des de l´1 de gener
de 2014, suposa que l´impost es meritarà en el moment del cobrament total o
parcial del preu i que el dret a deducció de les quotes suportades neix en el
moment del pagament total o parcial del preu. N´obstant, cal assenyalar que
existeix una data límit per a la meritació de l´IVA –amb independència de que
s´hagi cobrat o no- i per al naixement del dret a deducció i aquesta és el 31 de
desembre de l´any immediatament posterior a aquell en el que s´hagi realitzat
la operació.
Aplicació del règim
Aquest règim especial serà aplicable als subjectes passius el volum
d´operacions del qual – realitzades en el territori d´aplicació de l´impost – en
l´any immediatament anterior sigui inferior a 2.000.000 d´euros. Té caràcter
voluntari (és opcional i no obligatori), ja que s´ha d´optar per a la seva
aplicació (reglamentàriament s´establirà el procediment de subjecció i
renúncia). L´opció s´entendrà prorrogada excepte quan s´exerciti el dret a
renunciar. La renúncia tindrà una vigència mínima de 3 anys.
En el cas de no haver iniciat activitats en l´any anterior, es pot aplicar aquest
règim en l´any natural en curs i si s´hagués iniciat l´activitat en l´any natural
anterior caldrà elevar a l´any l´import del volum d´operacions.
Causes d´exclusió del règim
• Queden exclosos els subjectes passius els cobros en efectiu respecte d´un
mateix destinatari durant l´any natural superin una determinada quantitat
(pendent de desenvolupament reglamentari; n´obstant, en el projecte el reial
Decret publicat en la pàgina del Ministeri aquesta quantitat és de 100.000
euros).
Operacions excloses del règim
La opció pel subjecte passiu d´aplicar aquest règim determinarà la seva
aplicació per a totes les seves operacions excepte:
• Les acollides als següents règims especials: simplificat, el de l´agricultura,
ramaderia i pesca, el del recàrrec de equivalència, el de l´or d´inversió, l´
aplicable als serveis prestats por via electrònica i el del grup d´entitats.
• Les entregues de béns exemptes (exportacions de béns, operacions
assimilades a les exportacions, zones franques, dipòsits francs, règims aduaners i
fiscals, entregues de béns destinats a un altre Estat membre).
• Aquelles en les que sigui aplicable la inversió del subjecte passiu.
• Les adquisicions intracomunitàries de béns.
• Les importacions i operacions assimilades a les importacions.
• L´autoconsum de béns i les operacions assimilades a les prestacions de
serveis.
Contingut del règim
• Meritació: l´impost es merita en el moment del cobrament total o parcial del
preu, havent d´acreditar-se el moment del cobrament, total o parcial, del preu
de la operació. En el cas de no haver-se produït el cobrament, la meritació es
produirà el 31 de desembre de l´any immediatament posterior a aquell de la
realització de la operació.
• Repercusió: la mateixa s´efectua al temps d´expedir i entregar la factura,
però entenent-se produïda en el moment de la meritació de la operació.
• Deduccions: s´aplica el règim general de deduccions (Títol VIII de la LIVA)
amb les següents particularitats:
a) El dret a la deducció de les quotes suportades neix en el moment del
pagament total o parcial del preu, havent-se d´acreditar el moment del
pagament total o parcial del preu de la operació. En el cas de no
haver-se produït el pagament, el dret a la deducció neix el 31 de
desembre de l´any immediat posterior a aquell de la realització de la
operació, essent d´ aplicació amb independència del moment de
realització del fet imposable.
b) Aquest dret haurà d´exercitar-se en la declaració-liquidació relativa
al període de liquidació en què ha nascut el dret a la deducció o en
successives sempre que no hagin transcorregut 4 anys des de el
naixement del dret.
c) Aquest dret caduca si el titular no l´exercita en el plaç anterior de 4
anys.
• Deduccions per al destinatari: el dret a la deducció de les quotes suportades
pels subjectes passius no acollits a aquest règim especial, però que siguin
destinataris d´operacions incloses en ell, es produirà en el moment del
pagament total o parcial del preu de les operacions. En el cas de no haver-se
produït el pagament, el dret a la deducció neix el 31 de desembre de l´any
immediatament posterior a aquell de la realització de la operació.
• Modificació de la base imposable per quotes repercutides incobrables: en el
supòsit en què els subjectes passius no acollits a aquest règim especial de criteri
de caixa efectuïn la modificació de la base imposable per crèdits incobrables,
es determina en aquest moment el naixement del dret a la deducció de les
quotes suportades pel subjecte passiu deutor acollit a tal règim corresponents
a les operacions modificades i pendents de deducció en la data de realització
de la modificació.
• Efectes de l´auto de declaració de concurs d´acreedors: en els casos en què
el subjecte passiu acollit a aquest règim especial, o del subjecte passiu
destinatari de les seves operacions es declari en concurs, la data de l´auto
determina:
a) La meritació de les quotes repercutides que estiguessin encara
pendents de meritació en l´esmentada data.
b) El naixement del dret a la deducció de les quotes suportades pel
subjecte passiu respecte de les operacions que hagi estat destinatari i a les
que hagi estat aplicat aquest règim especial, que estiguessin pendents de
pagament i no hagi transcorregut el plaç per al naixement del dret a la
deducció i que és el 31 de desembre de l´any immediatament posterior a
aquell en el que s´hagi realitzat la operació.
c) El naixement del dret a la deducció de les quotes suportades pel
subjecte passiu concursat respecte de les operacions en què hagi estat
destinatari no acollides a aquest règim especial, que estiguessin pendents
de pagament i no hagi transcorregut el plaç assenyalat en el punt anterior.
Per últim, es matitza que el subjecte passiu en concurs haurà de declarar les
quotes meritades i exercitar la deducció de les quotes suportades en la
declaració-liquidació que es contempli en la norma reglamentària, que
correspon als fets imposables anteriors a la declaració de concurs, havent
de declarar a més a més, en la referida declaració, la resta de quotes
suportades pendents de deducció a l´esmentada data.
• Efectes de la renúncia o exclusió del règim: quan es produeixi la renúncia o
exclusió, es produeix el manteniment de las normes regulades en el mateix
respecte de les operacions efectuades durant la seva vigència.
• Obligacions formals: es determinaran reglamentàriament.
IMPOST GENERAL INDIRECTE CANARI
Creació del Règim especial de meritació en l´IGIC per criteri de caixa
Amb efectes des del dia 1 de gener de 2014, s´introdueix en la Llei 20/1991 -de
modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries -, el
règim especial del criteri de caixa en termes similars als establerts en la Llei de
l´IVA.
IMPOST SOBRE SOCIETATS
Incorporació d´una nova deducció per inversió de beneficis
Àmbit d´aplicació
La deducció se la podran aplicar, amb efectes per a beneficis generats en
períodes impositius iniciats a partir de l´1 de gener de 2013, en la quota íntegra
del període impositiu en què s´efectuï la inversió:
• Les entitats de reduïda dimensió (xifra de negocis inferior a 10 miions d´euros)
que tributin per la escala prevista per a elles en l´article114 del TRLIS.
• Les entitats de reduïda dimensió (xifra de negocis inferior a 5 milions d´euros)
que tributin pel tipus de gravamen reduït per manteniment o creació
d´ocupació.
Béns en que s´ha de materialitzar la inversió:
• Elements nous de l´immobilitzat material.
• Inversions immobiliàries.
Afectes a activitats econòmiques.
Base de la deducció
Resultarà d´aplicar a l´import dels beneficis de l´exercici - sense incloure la
comptabilització de l´IS - un coeficient (amb dos decimals i arrodonit per
defecte) determinat per:
• En el numerador: beneficis obtinguts sense incloure la comptabilització de
l´IS, minorat per les rendes o ingressos objecte d´exempció, reducció,
bonificació, deducció per depreciació monetària o deducció per doble
imposició solament en la part exempta, reduïda, bonificada o deduïda en la
base o bé amb dret a deducció en la quota.
• En el denominador: beneficis obtinguts sense incloure la comptabilització de
I´IS.
Tipo de gravamen
Dels beneficis de l´exercici sense incloure la comptabilització de l´impost:
• 10% (general).
• 5% (per a entitats de reduïda dimensió que apliquin el tipus reduït per
manteniment o creació d´ocupació).
Plaç per a la inversió i moment de materialització de la inversió
Entre l´inici del període impositiu en què s´han obtingut els beneficis i els dos
anys posteriors o, de forma excepcional, d´acord amb un pla especial d´
inversió proposat pel subjecte i aprovat per l´Administració.
La inversió s´entén efectuada en la data de posada a disposició dels elements
patrimonials.
Dotació d´una reserva per a inversions
Per un import igual a la base de deducció que serà indisponible per al període
en què els elements en els que es realitzi la inversió hagin de romandre en l´
entitat (5 anys o durant la seva vida útil de resultar inferior).
Temps de permanència de les inversions
Romandre en funcionament durant 5 anys o durant la seva vida útil de resultar
inferior (excepte pèrdua justificada).
Es manté la deducció si es transmeten els elements patrimonials abans del plaç
previst però es reinverteix l´import obtingut o el valor net comptable si fos
menor.
Incompatibilitat amb
• Llibertat d´amortització.
• Reserva per a inversions a Canàries.
• Deducció per inversions a Canàries.
Informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals
• Import dels beneficis acollits a la deducció i l´exercici en què es van obtenir.
• Reserva indisponible que hagi de figurar dotada.
• Identificació i import dels elements adquirits.
• Data o dates en què els elements han estat adquirits i la seva afectació a
l´activitat.
Incompliment dels requisits
Comporta la pèrdua del dret a deducció i la seva regularització l´haurà
d´efectuar el subjecte passiu ingressant, juntament amb la quota del període
impositiu en què va tenir lloc l´incompliment dels requisits, la quantitat deduïda
corresponent a la deducció aplicada en períodes anteriors així com els
interessos de demora.
Millora de la deducció per activitats d´investigació i desenvolupament i
innovació tecnològica
Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l´1 de gener de 2013,
es permet a les entitats que apliquin el tipus general de gravamen, l´especial
del 35%, o l´escala de gravamen prevista per a les empreses de reduïda
dimensió, la opció d´aplicar-se aquesta deducció per investigació i
desenvolupament i innovació tecnològica (I+D+I) generada en els períodes
impositius iniciats a partir de l´1 de gener de 2013 sense cap límit sobre la quota
íntegra, sempre i quan s´apliqui amb un descompte del 20%.
A més a més, la norma estableix que en cas d´insuficiència de quota es pugui
sol.licitar el seu abonament a l´Administració Tributària, a través de la
declaració de l´impost, i sempre que l´import de la deducció no superi
conjuntament el milió d´euros anuals ens el cas d´activitats d´innovació
tecnològica o dels 3 milions d´euros per a activitats de I+D+I, aplicant-se
ambdós límits a tot el grup mercantil en cas de grup de societats.
Requisits:
• Transcurs de, almenys, un any des de la finalització del període impositiu en
que es va generar la deducció sense que aquesta s´hagi aplicat.
• No reducció de la plantilla mitja o, alternativament, de la plantilla mitja
adscrita a I+D+I, des de el final del període impositiu en que es va generar la
deducció fins als 24 mesos següents a la finalització del període impositiu en la
declaració del qual es realitzi la aplicació a abonament.
• Destinar un import equivalent a la deducció aplicada o abonada, a
despeses de I+D+I o a inversions en elements de l´immobilitzat material o actiu
intangible exclusivament afectes a tals activitats, exclosos els immobles, en els
24 mesos següents a la finalització del període impositiu en la declaració del
qual es realitzi la aplicació o abonament.
• Obtenció per part de l´entitat d´un informe motivat sobre la qualificació de
l´activitat com a d´I+D+I, o un acord previ de valoració de les despeses i
inversions corresponents a tals activitats.
En el cas d´incompliment de qualsevol dels requisits anteriors, les quantitats
indegudament aplicades o abonades s´hauran de regularitzar per part de
l´entitat.
Per últim, s´aclareix que una mateixa inversió no pot donar lloc a l´aplicació de
més d´una deducció en la mateixa entitat - excepte disposició expressa - , ni
pot donar lloc a l´aplicació d´una deducció en més d´una entitat.
Modificació del règim fiscal aplicable a les rendes procedents de
determinats actius intangibles
Amb aquesta modificació es pretén que el benefici fiscal no recaigui, com fins
ara, sobre els ingressos procedents de l´actiu cedit sinó sobre la renda neta
derivada del mateix. A partir d´ara, per a la cessió d´actius que es realitzin des
de el 29 de setembre de 2013 (entrada en vigor de la Llei de recolzament a
l´emprenedor i la seva internacionalització), l´incentiu fiscal consisteix en una
exempció del 60% (anteriorment el 50%) de l´import de les rendes (anteriorment
ingressos) procedents de la cessió.
Altres modificacions efectuades en aquest règim:
• Val amb que l´entitat cedent hagi creat els actius cedits, almenys, en un 25%
del seu import (anteriorment no es feia menció a cap percentatge de creació
dels actius).
• Ampliació de l´aplicació del règim fiscal en el cas de transmissió d´actius
intangibles, sempre que la transmissió es realitzi entre entitats que no formin
part d´un grup de societats – art. 42 del Codi de Comerç- .
• En el cas de cessió d´actius intangibles la renda ve establerta per la
diferència positiva entre els ingressos de l´exercici procedents de la cessió i les
quantitats que siguin deduïdes en el mateix per aplicació dels articles 11.4 –
amortització de l´immobilitzat intangible amb vida útil definida – ó 12.7 –
amortització de l´immobilitzat intangible amb vida útil indefinida – del TRLIS, per
deterioraments, i per aquelles despeses directament relacionades amb l´actiu
cedit. Si existissin actius intangibles no reconeguts en el balanç es considerarà
renda el 80% dels ingressos procedents de la seva cessió.
• Desapareixen les limitacions relatives al cost de l´actiu (anteriorment 6
vegades el seu cost).
• En el cas d´entitats que tributin en règim de consolidació fiscal, les
operacions de cessió estan sotmeses a les obligacions de documentació
establertes en el TRLIS per a operacions vinculades.
• Possibilitat de sol.licitar a l´Administració Tributària acords previs que versin
sobre la qualificació dels actius com a vàl.lids a efectes d´aquest règim fiscal,
així com la valoració dels ingressos i despeses relacionades amb la cessió dels
mateixos, o bé solament sobre la valoració dels ingressos i despeses.
• Incomptabilitat d´aquest incentiu amb la deducció per reinversió de
beneficis extraordinaris (art. 42 TRLIS).
Règim transitori: a través de la incorporació en el TRLIS d´una disposició
transitòria, s´estableix que la cessió dels drets d´ús o d´explotació d´actius
intangibles realitzades amb anterioritat a l´entrada en vigor d´aquesta Llei, es
regularan per la seva anterior regulació vigent.
Millora de la deducció per creació d´ocupació per a treballadors amb
discapacitat
Amb efectes per a períodes impositius que s´hagin iniciat a partir de l´1 de
gener de 2013, i en funció del grau de discapacitat dels treballadors
contractats, dues són les quantitats que es poden deduir en la quota íntegra
de l´impost (en la regulació anterior solament existia una de 6.000 euros). Així,
la deducció serà de:
• 9.000 euros per cada persona/any d´increment de la mitja de plantilla de
treballadors contractats amb una discapacitat en un grau ≥ al 33% i < al 65%,
experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitja de
treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.
• 12.000 euros per cada persona/any d´increment de la mitja de plantilla de
treballadors contractats amb una discapacitat en un grau ≥ 65%, experimentat
durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitja de treballadors de la
mateixa naturalesa del període immediat anterior.
A l´igual que en la regulació anterior, s´aclareix que els treballadors afectes a
aquesta deducció no es computaran a efectes de la llibertat d´amortització
amb creació d´ocupació (art. 109 del TRLIS).
Modificació de la regulació del tipus impositiu reduït per a entitats de
nova creació constituïdes a partir de l´1 de gener de 2013
Dues són les modificacions efectuades: en primer lloc, es precisa que a
aquestes entitats se´ls aplica l´escala prevista per a elles (BI entre 0 i 300.000
euros: 15%, BI restant: 20%) en el primer període impositiu en què la base
imposable sigui positiva i en el següent, excepte quan hagin de tributar a un
tipus inferior – en l´anterior regulació s´assenyalava que s´aplicava l´escala
excepte quan haguessin de tributar a un tipus diferent al general -, i per altra
banda, s´elimina la referència que existia a que les cooperatives de nova
creació es podien aplicar l´escala reduïda tant respecte dels resultats
cooperativistes com dels extracooperativistes (amb efectes per als períodes
impositius que s´iniciïn des de l´1 de gener de 2013).
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
Creació de la deducció per inversió en empreses de nova o recent
creació
Els contribuents que subscriguin accions o participacions en empreses de nova
o recent creació, o que a més de l´aportació temporal al capital aportin
coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament
de la societat, poden deduir-se el 20% de les quantitats invertides, essent la
base màxima de deducció 50.000 euros anuals.
Aquesta deducció conté, amb determinades modificacions, l´exempció dels
guanys patrimonials derivats de la transmissió d´accions o participacions en
empreses de nova o recent creació, introduïda pel Reial Decret 8/2011, d´1 de
juliol, i regulada la disposició addicional 34º de la Llei de l´IRPF, a la qual
suprimeix. N´obstant, es preveu un règim transitori per als contribuents que
obtinguin guanys patrimonials que es posin de manifest per la transmissió
d´accions o participacions adquirides amb anterioritat a l´entrada en vigor de
la Llei de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització puguin
seguir aplicant la mencionada exempció prevista en la disposició addicional
34º.
Es tracta d´una deducció estatal aplicable en la seva totalitat (100%) a la
quota íntegra estatal i que serà d´aplicació respecte de les accions o
participacions subscrites a partir del 29 de setembre de 2013.
L´aplicació d´aquesta deducció requereix que l´import comprovat del
patrimoni del contribuent al finalitzar el període d´imposició excedeixi del valor
que tingués la seva comprovació a l´inici del mateix al menys en la quantitat
de les inversions realitzades.
No formen part de la base d´aquesta deducció:
• L´import de les accions o participacions adquirides amb el saldo del compte
estalvi-empresa (si el citat saldo hagués estat objecte de deducció).
• Les quantitats satisfetes per la subscripció d´accions o participacions si
respecte de les mateixes el contribuent practica una deducció establerta per
una comunitat autònoma.
Base de la deducció en el cas d´exempció per reinversió
En el supòsit de transmetre accions o participacions i acollir-se a l´exempció
per reinversió d´accions o participacions en empreses de nova o recent
creació, solament formarà part de la base de la deducció la part de la
reinversió que excedeixi de la quantitat rebuda en la seva transmissió. Mentre
no es superi aquesta quantitat, no es pot practicar la deducció per les noves
accions o participacions.
Les condicions per a gaudir de la deducció són les següents:
a) Entitats les accions o participacions de les quals resulten aptes per a la
deducció:
• Han de tenir forma de societat anònima, societat de responsabilitat
limitada, societat anònima laboral o societat de responsabilitat limitada
laboral i no estar admesa a negociació en cap mercat organitzat.
Aquest requisit s´ha de donar mentre es mantingui l´acció o
participació.
• Ha de desenvolupar una activitat econòmica que compti amb els
mitjans personals i materials per a poder-la desenvolupar, i no pot tenir
per activitat la gestió d´un patrimoni mobiliari o immobiliari, en cap dels
períodes impositius de la societat conclosos amb anterioritat a la
transmissió de la participació.
• L´import dels fons propis no podrà ser superior a 400.000 euros a l´inici
del període impositiu del mateix en què el contribuent obtingui les
accions o participacions (en el cas de formar part d´un grup d´entitats,
aquest import es refereix a totes les entitats del grup).
b) Condicions relatives a la participació en l´entitat:
• El contribuent haurà d´adquirir les accions o participacions en el
moment de la constitució de la societat o mitjançant ampliació de
capital efectuada en els 3 anys següents a la citada constitució.
• El temps de permanència en el patrimoni del contribuent de l´acció o
participació no pot ser inferior a 3 anys ni superior a 12 anys.
• Les participacions directes o indirectes que posseeixin de la mateixa
societat el contribuent, el seu cònjuge o familiars (per parentesc, en línia
recta o colateral, o per consanguinitat o afinitat fins al segon grau
inclòs) no poden ser superiors al 40% del capital social de la societat o
dels drets de vot, durant cap dia dels anys naturals en què es tingui la
participació.
• No pot tractar-se d´accions o participacions d´una societat que
exerceixi la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment amb
una altra titularitat.
c) Obligacions formals:
• L´empresa en la que s´han adquirit les accions o participacions ha
d´emetre un certificat on s´indiqui el compliment dels requisits que té
que tenir per a que el contribuent pugui acollir-se a la deducció, podent
establir-se reglamentàriament obligacions d´informació a aquesta
empresa, els socis o accionistes de la qual haguessin sol.licitat la
certificació.
Exempció per reinversió en el supòsit de transmissió d´accions o
participacions en empreses de nova o recent creació
Quedes excloses de gravamen els guanys patrimonials produïts per la
transmissió d´accions o participacions per les que s´hagués practicat la
deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, sempre que
l´import total obtingut es reinverteixi en l´adquisició d´accions o participacions
de les citades empreses.
S´admet la reinversió total o parcial de l´import obtingut, essent les
conseqüències les següents:
• Reinversió total: exempció total.
• Reinversió parcial: solament està exempt el guany patrimonial posat de
manifest en la part proporcional a la quantitat reinvertida.
Supòsits en els que no és aplicable l´exempció per reinversió:
• Si s´haguessin adquirit valors homogenis en l´any anterior o posterior a la
transmissió de les accions o participacions. En aquest supòsit, no procedeix l´
exempció en relació als valors que com a conseqüència de l´adquisició
continuïn en el patrimoni del contribuent.
• Si les accions o participacions es transmeten al seu cònjuge, familiars per
parentesc (en línia recta o colateral), per consanguinitat o afinitat (fins el
segon grau inclòs), o a una entitat en la que el contribuent o qualsevol de les
persones abans citades formin grup en los termes de l´article 42 del Codi de
Comerç.
Aquesta exempció per reinversió solament resulta aplicable respecte de les
accions o participacions subscrites a partir de l´entrada en vigor de la Llei de
recolzament als emprenedors.
Deduccions per activitats econòmiques
Amb efectes des de l´1 de gener de 2013, els contribuents que exerceixin
activitats econòmiques podran aplicar-se, amb determinades especialitats, en
al quota íntegra de l´IRPF, la deducció per inversió en beneficis regulada en l´IS
i que hem comentat en la part referida a aquest impost.
Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques i determinin el seu
rendiment net pel mètode d´estimació objectiva solament podran aplicar-se
aquesta deducció quan així s´estableixi reglamentàriament.
Especialitats:
• Donen dret a la deducció els rendiment nets del període impositiu en què
s´inverteixin en elements nous de l´immobilitzat material o inversions
immobiliàries afectes a activitats econòmiques.
• La base de la deducció serà la quantia equivalent a la part de la base
liquidable general positiva del període impositiu que correspongui a tals
rendiments invertits, sense que en cap cas la mateixa quantia pugui entendre´s
invertida en més d´un actiu.
• El percentatge de deducció serà del 5% si el contribuent hagués aplicat la
reducció per inici en l´exercici d´una activitat econòmica o la reducció del
rendiment net por manteniment o creació d´ocupació, o es tracti de rendes
obtingudes a Ceuta i Melilla respecte de les que s´hagués aplicat la deducció
per rendes obtingudes en les referides ciutats.
• L´import de la deducció no podrà excedir de la suma de la quota íntegra
estatal i autonòmica del període impositiu en què es van obtenir els rendiments
nets.
• No s´ha de dotar la reserva per inversions ni fer constar determinada
informació (import dels beneficis acollits a la inversió, data en què han estat
adquirits els elements, …) en la memòria dels comptes anuals.
ALTRES MODIFICACIONS
Llei de liberalització del comerç i de determinats serveis: llicències
d´activitat.
Aquesta llei conté en el seu Títol I una sèrie de mesures d´impuls al comerç
interior, entre les que destaca la substitució del procediment de sol.licitud de
llicències municipals a priori per un règim de presentació de declaracions
responsables o comunicacions prèvies a l´activitat. Aquestes mesures són
aplicables a les activitats comercials minoristes i a la prestació de serveis
enumerats en l´anexe de la norma i realitzats a través d´establiments
permanents situats en territori espanyol amb una superfície útil d´exposició i
venda al públic que no pot sobrepassar una determinada quantitat. Doncs bé,
la modificació introduïda per aquesta Llei consisteix en què s´amplien dels
activitats enumerades en l´annexe i la superfície màxima dels establiments,
que passa de 300 a 500 metres quadrats.
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
Girona, 7 d´Octubre de 2013
Departament Fiscal

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes